Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo učebnica


Zoznam schválených učebníc, pracovných zošitov - finančné prostriedky

Kategória: Aktuality Autor/i: edicnyportal.iedu.sk

Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky - 2021

Digitalizácia, debyrokratizácia, zjednotenie financovania škôl pod rezort školstva,otvorenie trhu s učebnicami

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu predsatvil plán pre školstvo, ktorý chce počas štvorročného volebného obdobia napĺňať.

Učitelia upozorňujú na nekvalitné učebnice a zle nastavený systém ich výberu či distribúcie

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Analytický tím národnej autority pre oblasť externej kontroly sa pozrel na aktuálny stav so zabezpečovaním učebníc pre žiakov slovenských základných škôl a na základe dát získaných z učiteľského prostredia konštatuje, že bezmála polovica oslovenýc...

Informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na web stránke MŠVVaŠ SR bola zverejnená databáza poskytnutých finančných prostriedkov formou príspevku na učebnice, v ktorej boli upravené príspevky na učebnice pre žiakov 6. až 9. ročníka základných škôl, základných škôl pre žiakov so všeobecným...

Ministerstvo otvorilo trh s učebnicami

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Od nového školského roka si budú základné školy vyberať učebnice pre prvákov až štvrtákov slobodne, podľa vlastných preferencií alebo vzdelávacích potrieb detí. 

Príspevok na učebnice cudzieho jazyka

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na učebnice sa škole pridelí podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka.

Príspevok na učebnice prvouky

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na učebnice sa škole pridelí podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka. 

Učitelia si už budú môcť vybrať aj učebnicu matematiky a geografie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlásilo vo Vestníku verejného obstarávania verejnú súťaž na predmet zákazky Matematika pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom a Geografia pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. roční...

Novela zákona o financovaní ZŠ, SŠ, ŠZ - otvorenie trhu s učebnicami

Kategória: Aktuality

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  bol 28. septembra 2018 doručen...

Zoznam schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov

Kategória: Aktuality

Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky pre školský rok 2018/2019 bol 20. 7. 2018 aktualizovaný. 

Príspevok na učebnice cudzieho jazyka

Kategória: Aktuality

Príspevok na učebnice je účelovo určený na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na stránke Edičného portálu na adrese:https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/8. Príspevok na žiaka pre učebnicu cudzieho jazyka je vo výške 15,00 €. 

ŠPÚ organizuje seminár pre učiteľov ZŠ k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc

Kategória: Aktuality

Seminár pre učiteľov z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja sa bude konať 18. júna 2018. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámia s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami,...

Dodatočné spresnenie objednávky učebníc pre 1. ročník do 15. mája

Kategória: Aktuality

Dodatočné spresnenie objednávky učebníc pre 1. ročník pre všetky základné školy podľa počtu žiakov zapísaných do 1. ročníka je možné v termíne do 15. mája 2018 v systéme Edičného portálu. 

Nové učebnice prírodovedy pre tretiakov základných škôl

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje v najbližších dňoch distribúciu nových učebníc prírodovedy pre 3. ročník základných škôl, vrátane škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Ide o učebnice, ktoré sú spracované v súlade s obsah...

Objednávanie učebníc pre školský rok 2018/2019

Kategória: Aktuality

Objednávanie učebníc pre školský rok 2018/2019 by malo byť aktívne od 15. 01. 2018 do 31. 01. 2018. V týchto dňoch bude otvorený edičný portál (https://edicnyportal.iedu.sk), pre objednávanie všetkých učebníc pre školský rok 2018/2019.

Vysokoškolská učebnica - recenzia

Kategória: Aktuality Autor/i: doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD.

Publikácia: NOVOTNÁ, Erika. 2017. Pedagogika voľného času. Teória výchovy mimo vyučovania a vo voľnom čase.Prešov : Rukus, s.r.o., 2017, 154 s. ISBN 978-80-89510-58-0. Autorka recenzie: doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. 

Ministerka Lubyová priznala resty v školstve: Čo najviac chýba deťom na vyučovaní?

Kategória: Aktuality

Slovenským školám chýba prvý mesiac nového školského roku 59 percent učebníc."V rámci základného balíka učebníc sme pokryli 41 percent dopytov zo škôl," povedala ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Šéfka rezortu avizovala, že ďal...

Zmeny pri používaní učebníc, učebných textov a pracovných zošitov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Novela školského zákona zákonom č. 182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony prinie...

Používanie špecifických metodík pri výučbe slovenského jazyka pre žiakov s iným materinským jazykom ako je jazyk slovenský

Kategória: Aktuality

Používanie špecifických metodík pri výučbe slovenského jazyka pre žiakov s iným materinským jazykom ako je jazyk slovenský Návrh poslankyne NR SR Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdel...

S novým školským rokom prichádzajú do škôl aj aktualizované učebnice

Kategória: Aktuality

S príchodom nového školského roka distribuuje do škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) aktualizované učebnice. Do nákupu 1,1 mil. kusov nových učebníc bolo investovaných 3,74 mil. eur. Učitelia budú mať k dispozícii aj ...

Príspevok na učebnice cudzieho jazyka

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR poskytuje pre školský rok 2017/2018 príspevok na učebnice cudzieho jazyka vo výške 15 € pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných odborných škôl, gymnázií so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom a špeciálnych stredných škôl a pre žia...

Príspevok na učebnice prvouky

Kategória: Aktuality

V júni 2017 poskytlo MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice prvouky v slovenskom a maďarskom jazyku pre  žiakov II. ročníka základných škôl, žiakov II. ročníka špeciálnych základných škôl a špeciálnych tried pri ZŠ so zdravotným znevýhodnením (bez mentál...

Spôsob používania učebníc, učebných textov a pracovných zošitov

Kategória: Aktuality

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o spôsobe používania učebníc, učebných textov a pracovných zošitov.

Rezort školstva zabezpečil pre školy reedície 65 titulov učebníc

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nakúpilo pre základné a stredné školy nové vydania (reedície) 65 titulov učebníc v celkovej sume 2 190 620,26 eur. Ku každej získal rezort školstva bezplatne aj licenciu na jej elektronickú verziu, ...

Členovia PK ŠPÚ pre biológiu upozorňujú na absenciu tematických učebníc

Kategória: Aktuality

V súvislosti s otázkou aktualizácie existujúcich učebníc biológie pre základné školy a gymnáziá zdôraznili členovia PK ŠPÚ  potrebu tematických učebníc biológie pre žiakov gymnázií. Kľúčovou sa podľa nich stáva potreba učebnice biológie človeka, z...

Novela zákona č. 597/2003 Z.z. neprešla 1. čítaním

Kategória: Aktuality

Zrušenie delenia učebníc na učebnice so schvaľovacou doložkou a odporúčacou doložkou, slobodná voľba školy, ktoré učebnice využije. Návrh poslancov NR SR Branislava GRÖHLlNGA, Eugena JURZYCU, Martina KLUSA a Martina POLlAČIKA na vydanie zákona, kt...

Návrh novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality

Zrušenie delenia učebníc na učebnice so schvaľovacou doložkou a odporúčacou doložkou, slobodná voľba školy, ktoré učebnice využije Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA, Eugena JURZYCU, Martina KLUSA a Martina POL...

Metodické usmernenie č. 2/2016 k používaniu učebníc

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav vydal metodické usmernenie k používaniu učebníc v základných školách v školskom roku 2016/2017.

Žiaci druhého stupňa ZŠ dostanú príspevok na učebnice angličtiny

Kategória: Aktuality

Po tom, ako v minulom roku dostali učebnice angličtiny žiaci prvého stupňa základných škôl, už majú dôvod na radosť aj rodičia žiakov druhého stupňa. Vďaka sume 2 019 127eur, ktorá bola vyčlenená po dohode Ministerstva školstva s Ministerstvom fin...

Dotazník monitorovania využívania a vhodnosti učebníc v základných a stredných školách z pohľadu učiteľov – DRUHÁ FÁZA

Kategória: Aktuality

ŠPÚ v rámci zisťovania stavu využívania učebníc so schvaľovacou doložkou od roku 2008 žiada v druhej fáze prieskumu o vyplnenie dotazníka. Sú tu zaradené učebnice, ku ktorým sa nebolo možné vyjadrovať v prvej fáze prieskumu. Cieľom prieskumu je zh...

Rezort školstva spustil modernejší spôsob objednávania učebníc

Kategória: Aktuality

Krajšiu grafiku, menej papierovania pre učiteľov, aj prehľadnejšiu distribúciu učebníc do škôl – to všetko prinesie nový edičný portál. Už v týchto dňoch, až do 31. októbra 2015, prebieha prostredníctvom neho objednávanie reedícií učebníc pre škol...

Dotazník monitorovania využívania a vhodnosti učebníc v základných a stredných školách z pohľadu učiteľov

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav v rámci zisťovania stavu využívania učebníc so schvaľovacou doložkou od roku 2008 žiada o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je zhodnotiť kvalitu „reformných“ učebníc a zistiť mieru ich používania. Dotazník je anonymný. Z...

Nové angličtiny s príspevkom od štátu sú už na školách

Kategória: Aktuality

Rodičia tretiakov, štvrtákov a piatakov základných škôl nebudú musieť v septembri kupovať svojim deťom učebnice angličtiny. Ministerstvo totiž školám mimoriadne poslalo 1,6 mil. eur, ktoré boli určené práve na tieto knihy.

Objednávacie konanie učebníc pre školský rok 2015/2016

Kategória: Aktuality Autor/i: edicnyportal.iedu.sk/sk

Objednávacie konanie pre nasledujúci školský rok 2015/2016 bude prebiehať opäť výlučne elektronickou formou prostredníctvom edičného portálu. Elektronické objednávacie konania je plánované v decembri 2014. Presný termín objednávacieho konania bude...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk