Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

učebnica

Príspevok na učebnice cudzieho jazyka

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na učebnice sa škole pridelí podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka.

Príspevok na učebnice prvouky

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na učebnice sa škole pridelí podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka. 

Učitelia si už budú môcť vybrať aj učebnicu matematiky a geografie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlásilo vo Vestníku verejného obstarávania verejnú súťaž na predmet zákazky Matematika pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom a Geografia pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom.

Novela zákona o financovaní ZŠ, SŠ, ŠZ - otvorenie trhu s učebnicami

Kategória: Aktuality

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  bol 28. septembra 2018 doručený do NR SR. 

Zoznam schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov

Kategória: Aktuality

Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky pre školský rok 2018/2019 bol 20. 7. 2018 aktualizovaný. 

Príspevok na učebnice cudzieho jazyka

Kategória: Aktuality

Príspevok na učebnice je účelovo určený na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na stránke Edičného portálu na adrese:https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/8. Príspevok na žiaka pre učebnicu cudzieho jazyka je vo výške 15,00 €. 

ŠPÚ organizuje seminár pre učiteľov ZŠ k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc

Kategória: Aktuality

Seminár pre učiteľov z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja sa bude konať 18. júna 2018. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámia s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami, ako pracovať s učebnicou a kritériami hodnotenia kvality učebníc.

Dodatočné spresnenie objednávky učebníc pre 1. ročník do 15. mája

Kategória: Aktuality

Dodatočné spresnenie objednávky učebníc pre 1. ročník pre všetky základné školy podľa počtu žiakov zapísaných do 1. ročníka je možné v termíne do 15. mája 2018 v systéme Edičného portálu. 

Nové učebnice prírodovedy pre tretiakov základných škôl

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje v najbližších dňoch distribúciu nových učebníc prírodovedy pre 3. ročník základných škôl, vrátane škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Ide o učebnice, ktoré sú spracované v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda. 

Objednávanie učebníc pre školský rok 2018/2019

Kategória: Aktuality

Objednávanie učebníc pre školský rok 2018/2019 by malo byť aktívne od 15. 01. 2018 do 31. 01. 2018. V týchto dňoch bude otvorený edičný portál (https://edicnyportal.iedu.sk), pre objednávanie všetkých učebníc pre školský rok 2018/2019.

Vysokoškolská učebnica - recenzia

Kategória: Aktuality Autor/i: doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD.

Publikácia: NOVOTNÁ, Erika. 2017. Pedagogika voľného času. Teória výchovy mimo vyučovania a vo voľnom čase.Prešov : Rukus, s.r.o., 2017, 154 s. ISBN 978-80-89510-58-0.

Autorka recenzie: doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. 

Ministerka Lubyová priznala resty v školstve: Čo najviac chýba deťom na vyučovaní?

Kategória: Aktuality

Slovenským školám chýba prvý mesiac nového školského roku 59 percent učebníc."V rámci základného balíka učebníc sme pokryli 41 percent dopytov zo škôl," povedala ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Šéfka rezortu avizovala, že ďalšie učebnice by mohli do škôl prísť v novembri. 

Zmeny pri používaní učebníc, učebných textov a pracovných zošitov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Novela školského zákona zákonom č. 182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony priniesla s účinnosťou od 1.septembra 2017  zmenu pri používaní učebníc, učebných textov a pracovných zošitov.

Používanie špecifických metodík pri výučbe slovenského jazyka pre žiakov s iným materinským jazykom ako je jazyk slovenský

Kategória: Aktuality

Používanie špecifických metodík pri výučbe slovenského jazyka pre žiakov s iným materinským jazykom ako je jazyk slovenský

Návrh poslankyne NR SR Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol doručený do NR SR.

S novým školským rokom prichádzajú do škôl aj aktualizované učebnice

Kategória: Aktuality

S príchodom nového školského roka distribuuje do škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) aktualizované učebnice. Do nákupu 1,1 mil. kusov nových učebníc bolo investovaných 3,74 mil. eur. Učitelia budú mať k dispozícii aj viacero titulov priamo v elektronickej verzii. Zástupcovia MŠVVaŠ SR informovali o nákupe a časovom dodaní učebníc osobne aj priamo jednotlivých členov Združenia základných škôl Slovenska. 

Príspevok na učebnice cudzieho jazyka

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR poskytuje pre školský rok 2017/2018 príspevok na učebnice cudzieho jazyka vo výške 15 € pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných odborných škôl, gymnázií so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom a špeciálnych stredných škôl a pre žiakov 5. a 6. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

Príspevok na učebnice prvouky

Kategória: Aktuality

V júni 2017 poskytlo MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice prvouky v slovenskom a maďarskom jazyku pre  žiakov II. ročníka základných škôl, žiakov II. ročníka špeciálnych základných škôl a špeciálnych tried pri ZŠ so zdravotným znevýhodnením (bez mentálneho postihnutia) a so všeobecným intelektovým nadaním pre školský rok 2017/2018. Príspevok na učebnice sa každému zriaďovateľovi určil podľa počtu žiakov prvých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru 2016.

Spôsob používania učebníc, učebných textov a pracovných zošitov

Kategória: Aktuality

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o spôsobe používania učebníc, učebných textov a pracovných zošitov.

Rezort školstva zabezpečil pre školy reedície 65 titulov učebníc

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nakúpilo pre základné a stredné školy nové vydania (reedície) 65 titulov učebníc v celkovej sume 2 190 620,26 eur. Ku každej získal rezort školstva bezplatne aj licenciu na jej elektronickú verziu, čím ušetril približne 400-tisíc eur.

Členovia PK ŠPÚ pre biológiu upozorňujú na absenciu tematických učebníc

Kategória: Aktuality

V súvislosti s otázkou aktualizácie existujúcich učebníc biológie pre základné školy a gymnáziá zdôraznili členovia PK ŠPÚ  potrebu tematických učebníc biológie pre žiakov gymnázií. Kľúčovou sa podľa nich stáva potreba učebnice biológie človeka, zdravého životného štýlu a poskytovania predlekárskej prvej pomoci. Členovia PK na svojom pracovnom rokovaní navrhli, aby bol pracovný názov tejto tematickej učebnice Zdravie a životný štýl človeka. Členovia PK sú presvedčení, že k prehľadnosti učebníc by prispelo aj to, žeby sa na konci učebnice povinne uvádzal vecný register. Okrem toho opäť odsúhlasili návrh na úpravu vyhlášky k ukončovaniu štúdia na stredných školách.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk