Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo stredoškolák


Slovensko má v rámci OECD krajín druhý najvyšší podiel študentov v zahraničí

Kategória: Aktuality Autor/i: Dávid Martinák, Samo Varsik, Inštitút vzdelávacej politiky

Analýza absolventov stredných škôl študujúcich na zahraničných vysokých školách Vyše polovica absolventov stredných škôl s maturitou na Slovensku každoročne pokračuje v štúdiu na vysokej škole. Z nich 12 % (v roku 2012) až 17 % (v roku 2018) odchá...

ONLINE - Príležitosť pre stredoškolákov naučiť sa základy 3D modelovania a 3D tlače.

Kategória: Aktuality Autor/i: fri.uniza.sk

Si stredoškolák, chceš byť „in“ a získať zručnosť, ktorá hýbe svetom dnešných technológií? Je tu príležitosť naučiť sa základy 3D modelovania a 3D tlače. Vďaka ONLINE ŠKOLE 3D TLAČE 2020 si vylepšíš svoje počítačové zručnosti. Pracovať budeš na vl...

ONLINE - Čo to je korupcia? A ako proti nej bojovať?

Kategória: Aktuality Autor/i: zmudri.sk

Zmudri, nezisková online platforma pre mladých ľudí pripravila vzdelávacie video, metodické materiály a online aktivity na tému Čo je korupcia? A ako proti nej bojovať?

ONLINE - Novembrové večery s INEX-om

Kategória: Aktuality Autor/i: mladez.sk

Tri večery v spoločnosti veselých ľudí z INEX Slovakia, ktorých baví sharovať svoje vedomosti a skúsenosti (workshopy, teambuildingové aktivity, hry, diskusie). 

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje MŠVVaŠ SR predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skú...

Štipendiá v školskom roku 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

COVID-19 Organizačný pokyn - súťaž ENERSOL-SK v súvislosti s obmedzením fungovania škôl - dištančne

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Vedomostná odborná súťaž ENERSOL-SK využitie alternatívnych zdrojov energie, ktorej realizácia finálového kola sa mala uskutočniť prezenčne  1 – 3. apríla 2020 na Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici  pokračuje dištan...

COVID-19 Informácia k realizácii praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR podľa školského zákona praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo praco...

Absolventi škôl nemajú po letných prázdninách žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Absolventi stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia nemajú bezprostredne po jeho ukončení voči Sociálnej poisťovni nijaké povinnosti. 

Maturita 2019 - zverejňovanie tém

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

Dňa 8. 3. 2019 prebehne generálna skúška zverejňovania tém. 

Maturita - pokyny pre administrátorov a koordinátorov

Kategória: Aktuality Autor/i: svsmi.sk

EČ a PFIČ MS sa uskutočnia 12. až 15. marca 2019. Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEMu a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk.

Termíny na podanie prihlášky na vysokú školu

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od mesiaca november. Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva v mesiacoch  február až máj. Niektoré  fakulty ...

Študenta, ktorý začne podnikať na živnosť, čakajú povinnosti voči SP

Kategória: Aktuality

Ak začne študent prvýkrát podnikať alebo vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, vzniknú mu odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni ako každej inej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO). Najskôr však až v nasledujúcom kalendárnom roku ...

Absolventi škôl nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov a budúcich absolventov škôl, že po ukončení školy a zamestnania popri štúdiu im automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti.

ÚVZ SR zmapujeme životný štýl stredoškolákov

Kategória: Aktuality

Základné ukazovatele zdravotného stavu, fyzickú zdatnosť, držanie tela, ale aj stravovacie návyky, pohybové aktivity a životný štýl troch tisícok prvákov z gymnázií a stredných odborných škôl na Slovensku zmapujú odborníci z 36 regionálnych úradov...

Duálne vzdelávanie neoslovilo žiakov ani v treťom roku

Kategória: Aktuality

V tomto roku sa do duálneho vzdelávania zapojilo 1 370 prvákov. Vlani to bolo 1 122, pričom pripravených miest bolo až pre 2 700 žiakov. V prvom roku sa do duálneho vzdelávania zapojilo z plánovaných 1 488 len 450 žiakov.

Pridanú hodnotu vo vzdelávaní sa aj v tomto roku dozvie viac než 500 stredných škôl, 25 z nich je dlhodobo nad úrovňou očakávania

Kategória: Aktuality

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po tretíkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem výsledkov z externej Maturity 2017 tak riaditelia stredných ...

Opravné termín EČ a PFIČ MS 2017

Kategória: Aktuality

Harmonogram opravného termínu EČ a PFIČ MS 2017.

Analýza regulačných nástrojov na zlepšenie súladu odborov stredných škôl s potrebami trhu práce z dielne IVP

Kategória: Aktuality

Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR zverejnil komentár o analýze regulačných nástrojov na zlepšenie súladu odborov stredných škôl s potrebami trhu práce pod názvom (Ne)preferované odbory. 

Počet brigádujúcich študentov sa od januára zvýšil o takmer 10 tisíc

Kategória: Aktuality

Počet dohôd študentov-brigádnikov aj v súvislosti so začínajúcim obdobím letných brigád od začiatku roka postupne stúpa. Kým ku koncu januára 2017 Sociálna poisťovňa evidovala celkom 57 665 dohôd o brigádnickej práci študentov bez dôchodkového poi...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk