Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

stredoškolák

Absolventi škôl nemajú po letných prázdninách žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Absolventi stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia nemajú bezprostredne po jeho ukončení voči Sociálnej poisťovni nijaké povinnosti. 

Maturita 2019 - zverejňovanie tém

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

Dňa 8. 3. 2019 prebehne generálna skúška zverejňovania tém. 

Maturita - pokyny pre administrátorov a koordinátorov

Kategória: Aktuality Autor/i: svsmi.sk

EČ a PFIČ MS sa uskutočnia 12. až 15. marca 2019. Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEMu a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk.

Termíny na podanie prihlášky na vysokú školu

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od mesiaca november. Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva v mesiacoch  február až máj. Niektoré  fakulty prijímaju prihlášky ešte dodatočne v mesiacoch jún až september.

Študenta, ktorý začne podnikať na živnosť, čakajú povinnosti voči SP

Kategória: Aktuality

Ak začne študent prvýkrát podnikať alebo vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, vzniknú mu odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni ako každej inej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO). Najskôr však až v nasledujúcom kalendárnom roku po presiahnutí zákonom stanovenej hranice hrubého príjmu. 

Absolventi škôl nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov a budúcich absolventov škôl, že po ukončení školy a zamestnania popri štúdiu im automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti.

ÚVZ SR zmapujeme životný štýl stredoškolákov

Kategória: Aktuality

Základné ukazovatele zdravotného stavu, fyzickú zdatnosť, držanie tela, ale aj stravovacie návyky, pohybové aktivity a životný štýl troch tisícok prvákov z gymnázií a stredných odborných škôl na Slovensku zmapujú odborníci z 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR. 

Duálne vzdelávanie neoslovilo žiakov ani v treťom roku

Kategória: Aktuality

V tomto roku sa do duálneho vzdelávania zapojilo 1 370 prvákov. Vlani to bolo 1 122, pričom pripravených miest bolo až pre 2 700 žiakov. V prvom roku sa do duálneho vzdelávania zapojilo z plánovaných 1 488 len 450 žiakov.

Pridanú hodnotu vo vzdelávaní sa aj v tomto roku dozvie viac než 500 stredných škôl, 25 z nich je dlhodobo nad úrovňou očakávania

Kategória: Aktuality

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po tretíkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem výsledkov z externej Maturity 2017 tak riaditelia stredných škôl dostávajú ďalšie externé hodnotenie, ktoré predstavuje príspevok školy ku vzdelaniu ich žiakov z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra. Školy sa dozvedia, či ich príspevok ku vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo naopak, pod úrovňou očakávania.

Opravné termín EČ a PFIČ MS 2017

Kategória: Aktuality

Harmonogram opravného termínu EČ a PFIČ MS 2017.

Analýza regulačných nástrojov na zlepšenie súladu odborov stredných škôl s potrebami trhu práce z dielne IVP

Kategória: Aktuality

Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR zverejnil komentár o analýze regulačných nástrojov na zlepšenie súladu odborov stredných škôl s potrebami trhu práce pod názvom (Ne)preferované odbory

Počet brigádujúcich študentov sa od januára zvýšil o takmer 10 tisíc

Kategória: Aktuality

Počet dohôd študentov-brigádnikov aj v súvislosti so začínajúcim obdobím letných brigád od začiatku roka postupne stúpa. Kým ku koncu januára 2017 Sociálna poisťovňa evidovala celkom 57 665 dohôd o brigádnickej práci študentov bez dôchodkového poistenia a 22 003 dohôd s dôchodkovým poistením, k 30. aprílu sa ich počet zvýšil o 4 555 bez dôchodkového poistenia a o 5 278 s dôchodkovým poistením.

Mladí slovenskí vedci opäť uspeli na súťaži I-SWEEEP v USA

Kategória: Aktuality

Adrián Páleš, Filip Tomáška a Peter Škripko. Len sedemnásť až dvadsaťroční stredoškoláci a už majú za sebou svetový úspech. Ich um predčil mnohých rovesníkov a slovenská vlajka viala na počesť dvoch bronzových umiestnení na prestížnej celosvetovej projektovej olympiáde I-SWEEEP v americkom meste Houston. 

Výsledky externej časti maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality

Celkovo 39 670 žiakov sa zúčastnilo na riadnom a náhradnom termíne externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017. V dňoch 14. – 17. marca 2017 sa konal riadny termín maturitnej skúšky pre 39 587 žiakov stredných škôl. Na náhradnom termíne, ktorý sa konal 4. – 6. apríla 2017, sa zúčastnilo 83 žiakov. Na testovaní sa zúčastnilo aj 1 592 žiakov so zdravotným znevýhodnením (4,0 % zo všetkých zúčastnených žiakov).

Na strednú školu do zahraničia odchádzajú najčastejšie 15 až 18-roční

Kategória: Aktuality

Stredoškoláci, ktorí cestujú so STUDENT AGENCY za štúdiom do zahraničia volia medzi hostiteľskými krajinami najčastejšie USA. Na zahraničnej strednej škole zostávajú až dva roky.

V Bratislave rokovala profesijná sekcia pedagogických zamestnancov SOŠ študijných a učebných odborov

Kategória: Aktuality

Predseda zväzu Pavel Ondek upozornil na aktuálny materiál na pripomienkovanie: Národný program reforiem SR 2017. Poukázal na problém zvyšovania atraktivity učiteľského povolania a zvyšovania platov najmenej o 6% od 1. 1. 2018. Spomenul aj požiadavku na zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov ešte od 1. 9. 2017 o 6%. Riaditeľ odboru SOŠ a konzervatórií MŠVVa Š SR František Priesol informoval o pripravovanom rokovaní v rámci ministerstva k národnému programu „Učiace sa Slovensko“. Upozornil na nedoriešené otázky ohľadom záverečných skúšok a maturitných skúšok, požiadavku na finančné krytie reformy. Informoval o úlohách vyplývajúcich pre stredné odborné školstvo z Programového vyhlásenia vlády SR do roku 2020.

V Zbierke zákonov vyšiel zákon č. 56/2017 Z.z. - spoločné triedy v odbornej škole pre príbuzné odbory

Kategória: Aktuality

V Zbierke zákonov vyšiel zákon č. 56/2017 Z. z., ktorým sa mení  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na akých princípoch funguje duálne vzdelávanie

Kategória: Aktuality

Umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce je cieľom duálneho vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania funguje od školského roka 2015/16 a zamestnávateľom umožňuje prípravu žiaka presne a konkrétne na povolanie alebo pracovnú pozíciu podľa ich potrieb a požiadaviek.

Novely zákonov spresňujú nejasnosti

Kategória: Aktuality

Prezident podpísal novely zákona č. 245/2008 Z.z. (školského zákona) a novelu zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch, ktoré do parlamentu NR SR predložila poslankyňa NR SR Eva Smolíková. 

Firmy chcú mladých ľudí. Ponúk pre absolventov pribudlo

Kategória: Aktuality

Tí si môžu vyberať z podstatne vyššieho množstva pracovných príležitostí ako po minulé roky a je pre nich výrazne jednoduchšie zamestnať sa. Od absolventov sa očakáva, že pri vstupe na trh práce budú mať za sebou prvé pracovné skúsenosti, či už ide o brigády, stáže, jazykové pobyty, alebo dobrovoľníctvo. Zamestnávatelia ocenia najmä skúsenosti s prácou v zahraničí, kde si študent môže zlepšiť jazykové znalosti.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk