Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo stredná škola


COVID-19 Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie opravnej maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie opravnej skúšky externej časti maturitnej skúšky a opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom...

Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania a dodatočný príspevok na podporu duálneho vzdelávania 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

ŠIOV zverejnil informáciu pre žiadateľov o príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania za školský rok 2020/2021 a dodatočný príspevok na podporu duálneho vzdelávania na žiakov, ktorí prvýkrát vstúpili do systému duálneho vzdelávania v školsko...

Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii záverečnej, absolventskej, pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k školského zákona určuje termíny a organizáciu záverečnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky v stredných školách a odborných učili...

Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii opravnej maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Termíny a organizácia opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a opravnej skúšky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 1...

OZPŠaV na Slovensku pripomienkoval novelu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

V rozporovom konaní so zástupcami MŠVVaŠ SR konaného dňa 12. 2. 2021 boli prerokované zásadné pripomienky k danému zákonu. Pripomienka k § 21 odst. 4 – doplnenie, aby informácie o praktickom vyučovania dostával aj triedny učiteľ bola akceptovaná.

Usmernenie pre výchovných poradcov, riaditeľov a zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V rámci dištančného vzdelávania počas šk. roka 2019/2020 a 2020/2021 bolo základným školám odporúčané  slovné hodnotenie, ktoré základné školy môžu používať podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení...

Upravený počet žiakov 1. ročníka v dennej forme štúdia stredných škôl pre školský rok 2021/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súlade s § 29 ods. 5 a 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňuje upravený poč...

COVID-19 Usmernenie k hodnoteniu v školskom roku 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo usmernenia k priebežnému a celkovému hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov základných škôl a žiakov stredných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a ...

COVID-19 Usmernenie hlavného hygienika k realizácii praktického vyučovania žiakov stredných zdravotníckych škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii praktického vyučovania žiakov stredných zdravotníckych škôl a praktickej výučby študentov vysokých škôl, uskutočňujúcich odbornú prípravu na výko...

Verejná ochrankyňa práv - Opatrenia týkajúce sa vzdelávania zabúdajú na deti z ohrozených skupín

Kategória: Aktuality Autor/i: vop.gov.sk

Verejná ochrankyňa práv zrealizovala právnu analýzu rozhodnutí týkajúcich sa mimoriadneho prerušovania prezenčnej školskej výučby. Podľa zákona bolo prerušenie možné a nepochybne sledovalo legitímny cieľ, ktorým je spomalenie šírenia ochorenia COV...

Novela zákona o financovaní škôl a školských zariadení a zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve vyšla v Zbierke zákonov

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve vyšla v Zbierke zákonov pod č. 371/2020 Z. z.

Koronavírus postavil školy pred tvrdú skúšku. Súťaž InoŠkola odmení tie najinovatívnejšie

Kategória: Aktuality Autor/i: vlcata.sk

Tlačová správa, 9. 12. 2020 Školstvo momentálne čelí dvom veľkým výzvam: informačnej revolúcii a pandémii koronavírusu. Táto náročná situácia je však aj veľkou príležitosťou k rozvoju. K tomu môže pomôcť súťaž InoŠkola.

Slovensko má v rámci OECD krajín druhý najvyšší podiel študentov v zahraničí

Kategória: Aktuality Autor/i: Dávid Martinák, Samo Varsik, Inštitút vzdelávacej politiky

Analýza absolventov stredných škôl študujúcich na zahraničných vysokých školách Vyše polovica absolventov stredných škôl s maturitou na Slovensku každoročne pokračuje v štúdiu na vysokej škole. Z nich 12 % (v roku 2012) až 17 % (v roku 2018) odchá...

ŠPÚ vyhlasuje anketu - TOP učiteľ/učiteľka cudzieho jazyka

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Nominujte učiteľa cudzieho jazyka/ učiteľku cudzieho jazyka do ankety vyhlásenej Štátnym pedagogickým ústavom Top učiteľ/učiteľka cudzieho jazyka. Anketa prebieha od 30. 10. 2020 – 30. 11. 2020.

COVID 19 Manuál opatrení a vplyv rozhodnutia ministra na zamestnancov škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Manuál pre materské školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-1...

COVID-19 - Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania.

Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka ZŠ pre samosprávne kraje a rámcová prognóza novoprijatých žiakov na SŠ pre školský rok 2021/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súlade s ustanovením § 2 ods. 2 vyhlášky č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určuje: násobok pre...

COVID-19 Usmernenie k postupu stredných škôl pri realizácií praktického vyučovania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Realizácia praktického vyučovania žiakov stredných škôl (odborná prax, odborný výcvik) počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 v školskom roku 2020/2021 prebieha za nasledujúcich podmienok:

Vzdelávacie poukazy - termíny

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk