Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Štátny vzdelávací program

Dodatky k ŠVP - RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR schválilo dňa 30. 11. 2019 dva dodatky k ŠVP pre ZŠ, v ktorých sa vyučuje (aj) v jazyku národnostných menšín. 

Dodatok č. 3 k ŠVP „RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR schválilo ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy  Dodatok  č. 3  „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“ s platnosťou od 1. 9. 2019 začínajúc 1. až 3. ročníkom.

Environmentálna výchova vo vyučovacích predmetoch ŠVP

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav ponúka prehľadne spracované zastúpenie tém environmentálnej výchovy vo vzdelávacích štandardoch povinných vyučovacích predmetov v základných školách, gymnáziách a stredných odborných školách.

Schválený alternatívny vzdelávací program na úrovni ŠVP - novela zákona doručená do NR SR

Kategória: Aktuality

Postavenie schváleného alternatívneho vzdelávacieho programu na úroveň ŠVP, zavedenie mechanizmu spolupôsobenia ŠŠI, ŠPÚ a NÚCEM, zapracovanie environmentálnej výchovy do vzdelávacích programov

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA, Eugena JURZYCU, Karola GALEKA a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov bol doručený do parlamentu. 

Dodatok č. 3 k ŠVP pre gymnáziá

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní vydáva dodatok č. 3 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre gymnáziá č. 2015-7846/10840:1-10B0 s platnosťou od 1.  septembra 2017.

Deň husieho brka - 15. 6. 2017

Kategória: Aktuality

Deň husieho brka sa bude konať 15. júna 2017 od 10.00 hod na pôde Súkromnej základnej školy Felix, ktorá sídli na Haanovej 22, 851 04 v Bratislave. Súkromná škola Felix svojím zapojením do výzvy Deň husieho brka reaguje na fakt, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prijalo dodatok k štátnemu vzdelávaciemu programu a zavádza predpísaný typ písma, ktoré sa majú deti učiť písať.

Petícia za slobodu v písaní

Kategória: Aktuality Autor/i: tlačová správa

Rodičia a učitelia odštartovali petíciu za slobodu v písaní. Reagujú tak na zmenu štátneho vzdelávacieho programu, ktorú schválilo ministerstvo školstva. Platiť má už od septembra. Ministerstvo bez diskusie sprísňuje predpisy a vracia sa takmer k storočnému vzoru písma.

ŠPÚ sprístupnil na webovej stránke metodický portál pre učiteľov

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav sprístupnil na svojej webovej stránke skúšobnú verziu metodického portálu http://194.160.4.174/ ako priestor pre metodickú podporu inovovaných Štátnych vzdelávacích programov. Začína sa napĺňať potrebnými informáciami, súvisiacimi s inováciou ŠVP ako aj metodickými materiálmi, ktoré môžu pedagógom pomôcť pri tvorbe školských vzdelávacích programov a vlastnej príprave vyučovacích hodín. Portál Štátneho pedagogického ústavu garantuje obsahovú a didaktickú správnosť publikovaných materiálov.

Dodatok č. 2 k ŠVP pre gymnáziá, SOŠ a konzervatóriá

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva dodatok č. 2, ktorým sa menia štátne vzdelávacie programy pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá s platnosťou od 15. októbra 2016.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ

Kategória: Aktuality

Štátny vzdelávací programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách  bude záväzným pedagogickým dokumentom pre všetky materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2016.

Pripomienky k materiálom zo stretnutia školských organizácií s MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality

Sekcia materských škôl Slovenskej komory učiteľov zaslala MŠVVaŠ SR pripomienky k úlohe vyhodnotenia pilotnej fázy zavedenia inovovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ. Navrhuje vypustiť túto úlohu z dokumentu ako neopodstatnenú. Pripomienka sa týka aj úlohy v rámci prípravy NPRVV v problematike inkluzívneho vzdelávania, kde sa požaduje aj v MŠ zabezpečiť podmienky na integráciu detí so ŠVVP, poskytnúť pedagogických asistentov a garanciu odbornej podpory pre pedagógov a rodiny. 

Školenia k inovovaným ŠVP pre základné školy, gymnáziá a základné umelecké školy a k inovovaným vzdelávacím štandardom pre stredné odborné školy

Kategória: Aktuality

ŠPÚ pripravuje školenia k inovovaným ŠVP pre základné školy, gymnáziá a základné umelecké školy a k inovovaným vzdelávacím štandardom pre stredné odborné školy, na ktoré sa môžete on-line prihlásiť. 

Realizácia pilotnej fázy zavedenia inovovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie

Kategória: Aktuality

Inovovaný ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách bude v školskom roku 2015/2016 zavedený do praxe materských škôl na dobrovoľnom princípe.  Materské školy, ktoré prejavia záujem, sa môžu prihlásiť do pilotnej fázy písomne, listom podpísaným riaditeľkou/riaditeľom materskej školy. 

Ako tvoriť inovované školské vzdelávacie programy

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav pripravuje metodickú pomoc pre učiteľov a riaditeľov materských a základných škôl i gymnázií v súvislosti so zavádzaním nových štátnych vzdelávacích programov do praxe. V snahe pomôcť učiteľom pri zavádzaní nových štátnych vzdelávacích programov do praxe ŠPÚ pripravuje manuály k tvorbe školských vzdelávacích programov. Manuály budú pre učiteľov a riaditeľov škôl bezplatne dostupné od júna 2015 na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.

MŠVVaŠ zverejnilo inovované ŠVP pre základné školy, gymnáziá a základné umelecké školy

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR zverejnilo na svojich stránkach inovované ŠVP pre gymnázia, základné školy, základné umelecké školy. ŠVP pre ZUŠ je spracovaný ako jeden dokument pre všetky umelecké odbory, účinnosť nadobudne 1. 9. 2015. Základné školy sa budú podľa inovovaného ŠVP vzdelávať s účinnosťou od 1. 9. 2015, a to postupne od 1. a 5. ročníka ZŠ a inovovaný ŠVP pre gymnáziábude platiť rovnako od 1. 9. 2015 začínajúc 1. ročníkom štúdia pre gymnáziá so štvorročným štúdiom a päťročným štúdiom a 1. ročníkom štúdia a 5. ročníkom štúdia pre gymnáziá s osemročným štúdiom.

Nový ŠVP pre materské školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo znenie nového Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre materské školy (ISCED 0).

Edukačný materiál - vzdelávacie a oblasť Jazyk a komunikácia

Kategória: Aktuality Autor/i: mat.iedu.sk

Prezentovaný materiál je ucelenejším metodickým výkladom koncepcie tvorby štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre oblasť „Jazyk a komunikácia“.

Učiteľky netrpezlivo čakajú na osnovy pre škôlkarov

Kategória: Aktuality Autor/i: pravda.sk

Nové osnovy na vzdelávanie detí v materských školách sa rodia veľmi ťažko. Hoci od septembra by učiteľky v materských školách mali pracovať s deťmi ináč, definitívnu verziu vzdelávacieho programu Štátny pedagogický ústav zatiaľ nezverejnil.

Školy riešia, akých hodín sa vzdajú

Kategória: Aktuality Autor/i: Daniela Balážová, http://spravy.pravda.sk/

Základné školy budú mať menej slobody. Od septembra, keď začne platiť nový štátny vzdelávací program, bude v školách menej voliteľných hodín, ktoré teraz mohli podľa svojho zamerania využiť na posilnenie niektorých predmetov, prípadne na zavedenie nejakého nového.

Nový ŠVP pre materské školy bude jednoduchší, sľubuje J. Draxler

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Nový Štátny vzdelávací program (ŠVP) pre materské školy (MŠ) bude oproti predchádzajúcemu dokumentu jednoduchší a používateľsky priateľskejší. Na dnešnom predstavení dokumentu to uviedol minister školstva Juraj Draxler. Znenie nového ŠVP pre MŠ bude zverejnené na stránke Štátneho pedagogického ústavu do konca roka. Platiť bude od septembra 2015.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk