Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Štátna školská inšpekcia

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2017/2018

Kategória: Aktuality Autor/i: ssiba.sk

Štátna školská inšpekcia spracovala na základe zistení výsledky inšpekčnej činnosti na účely Správy o stave výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach za školský rok 2017/2018. Predkladaná správa z hľadiska štruktúry obsahuje zistenia a hodnotenia školskej inšpekcie, závery z vybavovania sťažností a prílohy.

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bola podpísaná prezidentom

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá sa týka zvýšenia právnej istoty kontrolovaných subjektov nastavením pravidiel pre úpravu výstupných materiálov bola podpísaná prezidentom SR. 

Kompetencie Štátnej školskej inšpekcie sa posilnia

Kategória: Aktuality

Posilniť napĺňanie kompetencií ŠŠI a pomôcť reforme systému výchovného poradenstva a prevencie je od januára 2019 účelom novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorú v utorok 95 hlasmi odobrili poslanci NR SR.

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve - zvýšenie právnej istoty kontrolovaných subjektov

Kategória: Aktuality

Návrh poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol 28. septembra 2018 doručený do NR SR. 

Reforma vzdelávania bude predstavená na budúci týždeň

Kategória: Aktuality

Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) predstaví na budúci týždeň verejnosti Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Spolu s hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou prezentovala i správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách v uplynulom školskom roku. Oba dokumenty zobrali poslanci na vedomie.

Štátna školská inšpekcia informuje o výsledkoch svojej činnosti

Kategória: Aktuality

Celkovo 1 978 inšpekcií a 10 750 hospitácií vykonala Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2016/2017. Svoje zistenia spracovala do Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2016/2017.

Zástupcovia ŠŠI a ŠPÚ sa dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otázok učiteľov

Kategória: Aktuality

Na pracovnom rokovaní výskumných a vývojových zamestnancov Štátneho pedagogického ústavu a zamestnancov Úseku inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie sa obe strany dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otázok učiteľov týkajúcich sa zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu do školskej praxe. 

Kritériá hodnotenia v školskom roku 2017/2018

Kategória: Aktuality

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potrebu škôl a školských zariadení aktuálne kritériá hodnotenia platné pre školský rok 2017/2018, ktoré schválila hlavná školská inšpektorka.

Plán inšpekčnej činnosti na šk. rok 2017/2018

Kategória: Aktuality

Plán inšpekčnej činnosti na šk. rok 2017/2018 predložila hlavná školská inšpektorka ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle § 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 31. augustu 2017.

Schválený alternatívny vzdelávací program na úrovni ŠVP - novela zákona doručená do NR SR

Kategória: Aktuality

Postavenie schváleného alternatívneho vzdelávacieho programu na úroveň ŠVP, zavedenie mechanizmu spolupôsobenia ŠŠI, ŠPÚ a NÚCEM, zapracovanie environmentálnej výchovy do vzdelávacích programov

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA, Eugena JURZYCU, Karola GALEKA a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov bol doručený do parlamentu. 

MŠVVaŠ žiada od rezortu financií viac peňazí pre školských inšpektorov

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva už požiadalo rezort financií, aby vyčlenilo viac peňazí pre školských inšpektorov. Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová totiž ešte v marci pred členmi parlamentného školského výboru upozornila, že Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) dostala na fungovanie tento rok menej peňazí, ako tomu bolo v roku 2016. Preto hrozí, že bude musieť prepúšťať zamestnancov, alebo znižovať mzdy.

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania

Kategória: Aktuality

Hlavná školská inšpektorka PaedDr. Viera Kalmárová prezentovala vo Výbore Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2015/2016. Správa je informačným zdrojom o aktuálnom stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach. Jej súčasťou sú správy z testovania finančnej gramotnosti žiakov končiacich ročníkov základných a stredných škôl.

Školy nevyužívajú možnosti, aby usmerňovali pohľady žiakov na svet, tvrdí inšpektorka

Kategória: Aktuality

Predbežné výsledky prieskumu podľa inšpektorky ukazujú, že neexistuje silná väzba medzi poznatkami a postojmi. 

Odborná publikácia – výstup projektu Prihraničná spolupráca ČŠI a ŠŠI

Kategória: Aktuality

V roku 2016 Štátna školská inšpekcia pokračovala v rozvíjaní spolupráce s partnerskou inštitúciou v ČR v rámci projektu prihraničnej spolupráce. Na záverečnom seminári zástupcovia oboch partnerských inšpektorátov vyhodnotili nielen výsledky projektu, ale prerokovali aj možnosti ďalšej spolupráce. Výstupom projektu je odborná publikácia Porovnanie nástrojov inšpekčnej činnosti. 

Správa o výsledku spätnej väzby od riaditeľov škôl o nultom ročníku

Kategória: Aktuality

Štátna školská inšpekcia vykonala v čase od 24. 8. 2015 do 4. 9. 2015 rýchly zber údajov. Prostredníctvom elektronicky zadaného dotazníka oslovila riaditeľov 162 základných škôl, v ktorých sa v školskom roku 2014/2015 realizoval výchovno-vzdelávací proces v nultom ročníku. Cieľom rýchleho zberu údajov bolo zistiť, akým spôsobom sa od 1. 9. 2015 realizuje výchovno-vzdelávací proces žiakov, ktorí v minulom školskom roku navštevovali uvedený ročník. 

Štátna školská inšpekcia plánuje obsadzovať miesta školských inšpektorov

Kategória: Aktuality

Štátna školská inšpekcia si dovoľuje informovať predovšetkým odbornú verejnosť, že plánuje obsadzovať miesta školských inšpektorov v školských inšpekčných centrách po celom Slovenku. Hlavné úlohy školského inšpektora sú: Kontrolná a inšpekčná činnosť na úrovni orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Vybavovanie sťažností a petícií na úrovni orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Známky sú vysvedčením aj učiteľa

Kategória: Aktuality

Známkovanie v škole býva nepríjemná záležitosť, najmä ak učiteľ vystupuje voči žiakom z pozície, že na jednotku to vie len Einstein a ja. Prípady neobjektívneho hodnotenia žiakov učiteľmi patria už niekoľko rokov k najčastejším výhradám rodičov.

Správa o výsledku spätnej väzby od riaditeľov škôl k činnosti ŠŠI

Kategória: Aktuality

ŠŠI získavala v mesiaci jún 2015 prostredníctvom elektronicky zadaného dotazníka spätnú väzbu od riaditeľov MŠ, ZŠ, SŠ po vykonaní komplexnej inšpekcie v školských rokoch 2013/2014 a 2014/2015. Cieľom spätnej väzby bolo získať názory riaditeľov na priebeh školskej inšpekcie a prínosy pre školu od všetkých subjektov, v ktorých bola v danom období vykonaná komplexná inšpekcia.

Štátna školská inšpekcia plánuje obsadzovať miesta školských inšpektorov

Kategória: Aktuality

ŠŠI informuje predovšetkým odbornú verejnosť, že plánuje obsadzovať miesta školských inšpektorov v školských inšpekčných centrách po celom Slovenku. Školských inšpektorov hľadajú školské inšpekčné centrá v Trnave, v Trenčíne, v Nitre, v Žiline, v Banskej Bystrici, v Prešove, v Košiciach. Školských inšpektorov pre stredné školy hľadá aj ústredie ŠŠI v Bratislave – oddelenie metodických činností a tvorby inšpekčných stratégií.

Juraj Draxler rokoval s hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou

Kategória: Aktuality

ŠŠI dňa 14. apríla 2015 navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Hlavná školská inšpektorka informovala ministra o nových strategických cieľoch ŠŠI, o pripravenej novej organizačnej zmene a štruktúre s modernizovanými organizačnými útvarmi metodických činností a tvorby inšpekčných stratégií i plánovania, analýz a tvorby inšpekčných nástrojov, o znižovaní počtu ekonomických, technicko-hospodárskych a administratívnych zamestnancov. 

Vedúce funkcie v školstve si prebrali dve dámy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu

Minister Juraj Draxler do funkcie uviedol novú štátnu tajomníčku. Stala sa ňou bývalá riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Romana Kanovská. Zároveň dnes minister Draxler odovzdal do rúk ďalšej dámy Štátnu školskú inšpekciu.  Viera Kalmárová vo funkcii hlavného inšpektora nahradí Jozefa Javoreka. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk