Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo sociálne poistenie


Pandemické ošetrovné od 8. februára 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Od 8. februára 2021 sa rozhodnutím ministra školstva otvoria materské školy a prvý stupeň základných škôl. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že rodič po otvorení škôlky alebo školy stráca nárok na pandemické ošetrovné (ktoré mal z dôvodu starostlivos...

Zmena dôchodkového veku od 1. januára 2021 a vplyv na platenie poistného na sociálne poistenie

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa informuje, že s účinnosťou od 1. januára 2021 dochádza k zmene dôchodkového veku poistencov narodených v rokoch 1957 až 1965, ak sa im zohľadňuje výchova dieťaťa.

Študenti v Sociálnej poisťovni nie sú poistení, môžu sa poistiť dobrovoľne

Kategória: Aktuality

Študenti nemajú nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Rovnako si ani nemôžu nárokovať na rôzne dávky zo Sociálnej poisťovne, ako je to u poistencov, ktorí si riadne platia poistné.

Novela zákona o sociálnom poistení - spravodlivejšie vypočítavanie dôchodkov

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon č. 466/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vyšiel v Zbierke zákonov. Cieľom zákona je spravodlivejšie vypočítavať dôchodky...

Novela zákona o sociálnom poistení - dlhodobé ošetrovné

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon č. 467/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyšiel v Zbierke zákonov. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2020. 

Od januára 2020 sa zvýšia dôchodky o 2,9 %

Kategória: Aktuality

Dôchodky sa v roku 2020 zvýšia o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej sa však zvýšia o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019. 

Prerušiť sociálne poistenie nemožno na menej ako na jeden celý deň

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že poistenie nemožno prerušiť iba na časť pracovného dňa (napr. len na niekoľko hodín). Ak zamestnávateľ oznámi Sociálnej poisťovni prerušenie poistenia, týka sa to vždy celého pracovného dňa.

V sociálnom poistení sa rátajú všetky kalendárne dni, nielen pracovné

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Pri všetkých lehotách v sociálnom poistení sa do úvahy berú všetky kalendárne dni, nielen pracovné. Práve k tejto téme smerujú časté otázky poistencov.

Zmeny v sociálnom poistení od roku 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa informuje o zmenách v sociálnom poistení - zvýšenie dôchodkov, dôchodkový vek poistencov, referenčná suma na rok 2019, minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného, vyššie nemocenské dávky, úrazové dávky a ďalš...

Odvody z dohody o brigádnickej práci študentov

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú na dohodu o brigádnickej práci študentov, že ak si študent pri príjme do 200 eur neuplatnil výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie, potom má povinnosť z dosiahnutého p...

Dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1957 bude 62 rokov a 6 mesiacov

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa informuje, že 1. januára 2019 nadobúda účinnosť právna úprava, ktorou sa mení spôsob určovania dôchodkového veku. 

Obdobie práce študenta na dohodu sa do dôchodku ráta len ak si neuplatní odvodovú úľavu

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Obdobie práce študentov na dohodu sa im nie vždy zaráta do dôchodku. Môže sa započítať len vtedy, ak si neuplatnia tzv. odvodovú úľavu na platenie dôchodkového poistenia na jednu dohodu pri príjme do 200 eur mesačne.

Aké sú povinnosti študenta voči Sociálnej poisťovni, ak chce študovať v zahraničí?

Kategória: Aktuality

Študenti stredných a vysokých škôl, ktorí sa chystajú študovať v zahraničí, nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti. Tie im môžu vzniknúť len v dvoch životných situáciách

Sociálna poisťovňa zohľadní nedostupnosť systémov v dňoch 11. a 12. apríla

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa zaznamenala v dňoch 11. a 12. apríla 2018 neočakávaný výpadok elektrickej energie, v dôsledku ktorého došlo k zlyhaniu komunikácie viacerých informačných systémov s verejnosťou.

Referenčná suma platná na rok 2018 je 432,40 eur

Kategória: Aktuality

Od 1. februára 2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, na základe ktorej sa zmenia podmienky výplaty starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (II. dôchodkový pilier) formou programového...

Zmena lehoty na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia zamestnávateľom

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že od 1. januára 2018 sa im predlžuje lehota na predkladanie evidenčného listu dôchodkového poistenia za zamestnanca, ktorý skončil pracovný pomer alebo iný právny vzťah k zamestnávateľovi, z troch dn...

Pri prácach na dohodu o brigádnickej práci študentov sa v roku 2018 nič nemení

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína, že študentom-brigádnikom sa hraničná suma 200 eur pre uplatnenie výnimky z platenia poistného na dôchodkové poistenie v roku 2018 nemení. 

Ako sa v roku 2018 zvýšia maximálne nemocenské dávky

Kategória: Aktuality

V roku 2018 sa zmení maximálna výška nemocenských dávok. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), stúpne zo súčasných 58,0603 eura na 59,9672 eura.

Novela zákona o sociálnom poistení

Kategória: Aktuality

Minim. miera valorizácie dôchodkov v prípade nízkej inflácie, predĺženie lehoty na prihlásenie do soc. poistovne na 8 dní (evidenčný list dôchodkového poistenia, odhlásenie zamestnanca), nahradenie tzv. nebezpečnostných tried zamestnávateľov stálo...

V roku 2018 sa opäť posunie vek odchodu do dôchodku: 62 rokov a 139 dní

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa informuje verejnosť, že v nasledujúcom roku sa zmení vek odchodu do dôchodku – od 1. januára 2018 je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a 139 dní. Vyplýva to z opatrenia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...

Novela zákona o sociálnom poistení

Kategória: Aktuality

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 184/2017 Z.z.

Povinnosti pracujúceho študenta voči Sociálnej poisťovni – zamestnanec

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov na ich povinnosti, ktoré im vzniknú, ak budú pracovať popri štúdiu počas letných prázdnin na základe pracovnej zmluvy. V takomto prípade nadobudnú v sociálnom poistení právne postavenie zamestnanca s povinno...

Prihlásenie študenta-brigádnika do Sociálnej poisťovne pred vianočnými brigádami

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa v súvislosti s prichádzajúcim obdobím predvianočných brigád upozorňuje zamestnávateľov, aby nezabudli študentov-brigádnikov včas prihlásiť do registra. Na základe dohody o brigádnickej práci študentov totiž vzniká študentovi pov...

Pracujúci dôchodcovia, oznámte poberanie dôchodku zamestnávateľovi

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnancov, ktorí začali poberať starobný dôchodok, aby o tom nezabudli informovať svojho zamestnávateľa. Zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi všetky zmeny súvisiace s trvaním sociálneho poistenia a plate...

Ošetrovné a dieťa počas letných prázdnin

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že z dôvodu uzavretia základnej školy pre letné prázdniny rodičom nárok na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne nevzniká. Predpokladom pre vznik nároku na túto dávku je skutočnosť, že škola, ktorú dieťa navštevuje, bola ...

Absolventi škôl-začínajúci podnikatelia, dajte si pozor na povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality

Ak sa absolvent strednej či vysokej školy po ukončení štúdia rozhodne podnikať a založí si živnosť, stane sa samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO). Tým mu vznikajú aj odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni podobne, ako v prípade každej i...

Sirotský dôchodok sa študentovi po maturite obnoví až po zápise na vysokú školu

Kategória: Aktuality

Maturanti, ktorí v súčasnosti končia štúdium na stredných školách a poberajú sirotský dôchodok, majú nárok na jeho výplatu až do 31. 8. 2016. Sociálna poisťovňa im výplatu dôchodku po ukončení tohto termínu zastaví bez ohľadu na to, či od septembr...

Študent s výnimkou siroty nemá povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality

Študent (žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy) nie je povinne poistený na sociálne poistenie, a preto nemá voči Sociálnej poisťovni počas celého štúdia žiadne povinnosti prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk