Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo Sociálna poisťovňa


Zmeny v sociálnom poistení od roku 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Dôchodky sa v roku 2021 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej sa však zvýšia o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2020.

OverSi obsahuje už aj údaje zo Sociálnej poisťovne

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

V rámci napĺňania princípu „Jedenkrát a dosť“ nevyžadujú úrady od 1. januára 2021 predloženie niektorých potvrdení zo Sociálnej poisťovne. Získavajú ich priamo cez portál OverSi. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v ...

Zamestnancom a zamestnávateľom sa od nového roka zjednodušia niektoré povinnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá s účinnosťou od 1. januára 2021 zjednoduší zamestnávateľom a zamestnancom v komunikácii so Sociálnou poisťovňou viacero postupov. 

Zmena dôchodkového veku od 1. januára 2021 a vplyv na platenie poistného na sociálne poistenie

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa informuje, že s účinnosťou od 1. januára 2021 dochádza k zmene dôchodkového veku poistencov narodených v rokoch 1957 až 1965, ak sa im zohľadňuje výchova dieťaťa.

COVID-19 Zamestnanci, ktorým to potvrdí zamestnávateľ, už majú nárok na úrazový príplatok pre COVID-19

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 21. novembra 2020 majú nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 tí zamestnanci, ktorí boli uznaní počas krízovej situácie za dočasne práceneschopných z dôvodu ochorenia COVID-19.

Úrazové dávky od 1. januára 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 1. januára 2021 sa budú zvyšovať úrazové dávky. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2,3 %. Rovnako o 2,3 % vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s li...

COVID-19 O pandemické nemocenské žiadajte novým formulárom

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V súvislosti s celoplošným testovaním, ktoré sa v SR uskutoční tento víkend, a vzhľadom na predpoklad výrazného nárastu dočasných pracovných neschopností uznaných z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie po tomto testovaní, prijala Sociálna poisťo...

COVID-19 Oznamovanie údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni od októbra 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje aktualizované dokumenty k bodu č. 4 z Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020.

O potvrdenie pre získanie 2 % daní z príjmu netreba žiadať Sociálnu poisťovňu

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré plánujú požiadať o potvrdenie potrebné pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu, že sa už nemusia obracať na Sociálnu poisťovňu.

COVID-19 Žiadosť o pandemické ošetrovné a elektronická forma komunikácie

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, aby pri žiadosti o pandemické ošetrovné využívali predovšetkým elektronickú formu komunikácie. Táto cesta urýchli spracovanie ich žiadosti v Sociálnej poisťovni, čo je dôležité najmä v čase pandémie, keď sú za...

COVID-19 Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poi...

COVID-19 Nárok rodičov na OČR po 1. septembri

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V súvislosti so začiatkom školského roka a s aktuálnou pandemickou situáciou najmä rodičov zaujíma, ako majú postupovať pri prípadných žiadostiach o dávky ošetrovné (OČR).

COVID-19 Rodič už nezíska pandemickú OČR, ak dieťa nechá doma pre obavy z koronavírusu

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nárok na dávku pandemické ošetrovné (OČR) už nebude mať rodič, ktorý nedá svoje dieťa do školy alebo škôlky pre obavy z nákazy novým koronavírusom. 

Študentov na odbornej praxi do Sociálnej poisťovne neprihlasujete

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, u ktorých budú v novom školskom roku praxovať žiaci a študenti stredných a vysokých škôl, že ich nemusia prihlasovať do registra Sociálnej poisťovne a ani za nich odvádzať poistné na sociálne poistenie. 

COVID-19 Kedy majú rodičia nárok na OČR po 1. septembri?

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V prípade detí, ktoré sú školopovinné, t. j. sú žiakmi škôl, rodič nemôže od septembra svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko by tým porušil školský zákon.

Sociálna poisťovňa pripomína študentom - sirotám postup pred začiatkom školského roka

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Pred začiatkom školského roka Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, že voči Sociálnej poisťovni nemajú žiadne oznamovacie, ani iné povinnosti. Informáciu o tom, že naďalej pokračujú v štúdi...

Zamestnávateľom sa mení lehota pri predkladaní evidenčného listu dôchodkového poistenia

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V súvislosti so zmenami zákonov na zlepšenie podnikateľského prostredia, tzv. „podnikateľským kilečkom“, sa v zákone o sociálnom poistení upravila povinnosť zamestnávateľa predkladať Sociálnej poisťovni evidenciu o zamestnancovi.

Zvýšenie životného minima od 1. 7. 2020 a dávky zo Sociálnej poisťovne

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Od 1. júla 2020 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 210,20 eur mesačne na 214,83 eur mesačne. 

COVID-19 Oznámenie údajov o ošetrovnom detí

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Školy a školské zariadenia oznámia územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch do nich umiestnených v rozsahu a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou.

COVID-19 Pandemická OČR od 1. júna 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Rozhodnutie ústredného krízového štábu otvoriť od 1. júna 2020 materské a základné školy 1. stupňa (1. - 4. ročník) a 5. ročník neznamená pre rodičov automatické ukončenie pandemickej OČR-ky a poberania tejto dávky.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk