Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

školské zariadenie

Flexi zásady na zostavovanie jedálnych lístkov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Hlavnými zásadami zmien, ktoré v oblasti školského stravovania pripravilo MŠVVaŠ SR, je znižovanie podielu živočíšnych zdrojov bielkovín a tukov i zvyšovanie podielu čerstvej zeleniny a ovocia od regionálnych dodávateľov.

Vzdelávacie poukazy - termíny

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

Zmena nariadenia o podrobnostiach rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Kategória: Aktuality

V Zbierke zákonov pod č. 269/2019 Z. z. vyšlo nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

NOVINKA - Riadenie školy a školského zariadenia - 3. aktualizované vydanie

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa a manažmentu školy. Ich uplatnenie v riadiacej funkcii je daná schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať a viesť ľudí, koordinovať, komunikovať a kontrolovať tak, aby škola či školské zariadenia fungovalo úspešne. 

Obmedzenie funkčného obdobia riaditeľov škôl - návrh novely zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

V NR SR sa nachádza návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sprísňuje podmienky výberu riaditeľov škôl a školských zariadení a obmedzuje ich funkčné obdobie na najviac tri funkčné obdobia. 

Usmernenie k postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia

Kategória: Aktuality

Od 1. januára 2019 vznikla pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinnosť poskytovať zamestnancom, ktorých štátnozamestnanecký alebo pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na rekreáciu na základe predloženej písomnej žiadosti.

Percentuálne podiely na osobné náklady a prevádzkové náklady pre rok 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR podľa § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje pre rok 2019 hodnoty percentuálnych podielov zodpovedajúcich osobným nákladom a prevádzkovým nákladom, ktorý je zriaďovateľ povinný prideliť škole, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Školské výlety a exkurzie - sprievodca

Kategória: Aktuality

Cieľom publikácie je zosumarizovať ponuku vzdelávacích programov v múzeách, galériách, ďalších inštitúciách a vo vybraných zaujímavých lokalitách doma a v blízkom zahraničí, ktoré možno využiť pri organizovaní výletov a exkurzií a inšpirovať učiteľov osvedčenými organizačnými skúsenosťami s jednotlivými druhmi programov, ako aj s ďalšími informáciami, ktoré uľahčia prepojenie oddychovej a vzdelávacej stránky školou organizovaných podujatí.

Zber údajov o počte žiakov ZUŠ, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl

Kategória: Aktuality

Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. (účinnosť od 1.9.2018 ), zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia sú povinní poskytnúť počty detí, žiakov, poslucháčov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potrebné na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam pre rok 2019 najneskôr do 30. septembra 2018. 

Poskytovanie pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach

Kategória: Aktuality

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach yšlo v Zbierke zákonov pod č. 221/2018 Z. z.

Poskytovanie pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

Kategória: Aktuality

V medzirezortnom pripomienkovaní je Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach.

Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

Kategória: Aktuality

Zámerom koncepcie je vytvoriť predpoklady na realizáciu výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu vo všetkých stupňoch vzdelávania v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, vymedziť ciele a princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu a stanoviť opatrenia na ich realizáciu. 

Informácia o kontrolách BOZP na školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality

V roku 2017 inšpektori BOZP OZ PŠaV na Slovensku vykonali 94 kontrol. Z toho 47 základných kontrol, 14 následných kontrol a 33 iných kontrol. Spolu vydali 108 opatrení, ktoré sú priebežne odstraňované. 

Novela zákona o štátnej správe v školstve na rokovaní vlády

Kategória: Aktuality

Umožnenie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR plniť úlohy voči registru právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Odstrániť problém interpretačnej a aplikačnej praxe, podľa ktorej niektoré školské zariadenia, napríklad školské jedálne a centrá voľného času, prijímajú deti a žiakov, alebo vykonávajú voči nim iné opatrenia, na základe rozhodnutia vydaného v rámci správneho konania by mala novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá je na rokovaní vlády SR. 

Mimoriadne výsledky žiakov

Kategória: Aktuality

Financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov sa uskutočňuje na základe § 4b, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Ministerstvo pridelí v rámci možností kapitoly ministerstva zriaďovateľovi štátnej školy v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach, predmetových olympiádach a za účasť žiakov školy v medzinárodných projektoch alebo programoch. Tieto finančné prostriedky sú určené na skvalitnenie výchovy a vzdelávania žiakov školy.

Zmena nariadenia o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve je v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality

Navrhovaná úprava by sa mala týkať rozdelenia podielových daní pre obce na činnosť školského klubu detí a základe počtu prijatých detí  (kritérium - žiaci nultého až piateho ročníka základnej školy), zmeny hodnoty koeeficientu na dieťa školského klubu detí - finančné prostriedky rozdelené z pôvodnej hodnoty 1,6 na 6, aj spresnenia hodnoty koeficientov na dieťa materskej školy s počtom nepresahujúcim 25 detí.

Prvá kontajnerová škôlka na Slovensku: Budova má jeden nedostatok

Kategória: Aktuality

V priekopníckej škôlke začali už štvrtú sezónu. V Hrabušiciach sú pyšní na stále veľmi pekné priestory pre 90 detí, ktorým slúži stavebnicová budova z 34 kontajnerov. Zatiaľ nemusia pristavovať ďalšie moduly, ale jeden nedostatok predsa len odhalili. Kvôli značným zimám a priesakom uvažujú o sedlovej streche, ktorá je praktickejšia.

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním

Kategória: Aktuality

Ministerstvo prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja finančné prostriedky na osobné náklady AU v závislosti od možností štátneho rozpočtu. Na webovom sídle ministerstva školstva sú zverejnené finančné príspevky pre jednotlivé školy na osobné náklady asistentov učiteľa aj na obdobie 9. - 12. 2017 - aktualizované údaje 4. 7. 2017.

Zmena v podmienkach financovania ZUŠ, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Zmenu v podmienkach financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení, zriadených obcou, samosprávnym krajom, štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou alebo inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou od 1. septembra 2017 prináša novela zákonov 

  • č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
  • č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákonom č. 182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Za novelu zákona o financovaní regionálneho školstva hlasovalo viac ako 100 poslancov

Kategória: Aktuality

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení by mala začať platiť (s výnimkou niektorých ustanovení) už od septembra tohto roka. Na svojom dnešnom zasadnutí ju schválili poslanci Národnej rady SR, a to 101 hlasmi. Jeden poslanec hlasoval proti návrhu, 45 členovia zákonodarného zboru sa zdržali hlasovania. Ministerstvo školstva víta, že novela zákona našla podporu naprieč celým politickým spektrom. V prípade, ak ju prezident SR podpíše, niektoré opatrenia budú môcť byť aplikované do praxe už s príchodom nového školského roka. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk