Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

riadenie škôl

Zverejnenie osobných údajov v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Vyberáme z časti Riadenie škôl

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej len "Správa") obsahuje mená, priezviská žiakov a triedy, ktoré aktuálne navštevujú. V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 9/2006 Z. z. zverejní riaditeľ školy Správu o VVČ na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy, ak je zriadená, a to najneskôr do 31. decembra. Nie je zverejnenie mien a priezvisk žiakov v Správe o VVČ v rozpore splatnou legislatívou o ochrane osobných údajov?

NOVINKA - Riadenie školy a školského zariadenia - 3. aktualizované vydanie

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa a manažmentu školy. Ich uplatnenie v riadiacej funkcii je daná schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať a viesť ľudí, koordinovať, komunikovať a kontrolovať tak, aby škola či školské zariadenia fungovalo úspešne. 

Manažment školy v praxi č. 10/2018

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme téme autoregulatívneho učenia, ktoré podporuje samostatnosť a zodpovednosť. Je závislosť na videohrách skutočnou hrozbou alebo príspevky v médiách sú skôr hystériou? V odbornom príspevku ponúkame odpoveď aj na túto otázku. Opíšeme aj flexibilné formy vzdelávania a objasníme si fnancovanie regionálneho školstva. 

Školská legislatíva 2017 - aktuálne

Kategória: Aktuality

V časti Riadenie školy - Školská legislatíva nájdete aktuálne zmeny zákonov, vyhlášok, nariadení, usmernení v skrátenej podobe spolu s odkazmi na platnú legislatívu - zmeny vo financovaní školstva, zriadenie spoločnej triedy pre príbuzné štúdijné odbory, postavenie majstrov OV, učiteľov praktickej školy, posunková reč nepočujúcich a ďalšie metodické pokyny, nariadenia, usmernenia. 

Návrh odbremenenia riaditeľov škôl od povinnosti vykonávať priamu vyučovaciu činnosť v parlamente neprešiel

Kategória: Aktuality

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA, Eugena JURZYCU a Martina POLlAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým by sa odbremenili riaditelia škôl od povinnosti vykonávať priamu vyučovaciu činnosť neprešiel 1. čítaním. 

Školský zákon so zníženou cenou

Kategória: Aktuality

Využite 20 % zľavu na ponúkanú publikáciu Zákon o výchove a vzdelývaní (školský zákon) - komentár do 30. 11. 2016. 

Cieľom komentára je poskytnúť komplexný a podrobný prehľad právnej úpravy všetkých náležitostí výchovy a vzdelávania, ktoré sú obsahom zákona. Obsahuje výklad ustanovení, doplnený praktickými príkladmi a ďalšími súvislosťami, ktoré k predmetnej úprave viedli a ktoré majú napomôcť k poznaniu upravovanej problematiky. Autori sa nevyhli ani konfrontácii s ustanoveniami, ktorých aplikácia je v praxi sporná alebo nejednotná, s cieľom napomôcť zjednoteniu aplikačnej praxe a odstráneniu výkladových sporov.

 

Témy 9. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme verejnému obstarávaniu, informujeme o napĺnaní zákona o eGovernmente. Predstavujeme školy zapojené do programu UNICEF- Škola priateľská k deťom. Zhovárali sme sa s poslancom NR SR a členom Výboru pre vzdelávaie, vedu, mládež a šport Miroslavom Sopkom. Riešime otázky z oblasti pracovno-právnych vzťahov. Rozoberáme význam hodnotenia, ktoré je dôležitým determinantom ovplyvňujúcim úroveň komunikácie a kvalitu sociálnych interkacií v škole vo všeobecnosti. 

Doplnenie úväzku vychovávateľa

Kategória: Materské školy Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Vyberáme z Riadenia školy

Vychovávateľka nemá naplnený úväzok. Je prepočet podľa nového 1 k 1 alebo stále 2 ku 3 v pomere výchovná činnosť a doplnený úväzok?

Rada školy nepovedala obvinenej riaditeľke jasné nie

Kategória: Aktuality

Kauza obvinenej riaditeľky prešovskej základnej školy pokračuje. V pondelok večer zasadala rada školy. Jednoznačný návrh na odvolanie však nepadol. O prípad sa zaujíma aj minister školstva.

Zo Zbierky zákonov novelizovaných a účinných v roku 2015 vyberáme

Kategória: Aktuality

V roku 2015 nadobudlo účinnosť niekoľko nariadení, zákonov, vyhlášok i oznámení, ktoré sú dôležité z pohľadu riadiacej činnosti manažmentu škôl. Ponúkame ich výber. 

Stredná škola - organizácia a manažment

Kategória: Aktuality

Do série publikácií, ktoré sa venujú organizácii a manažmentu škôl a školských zariadení, pribudla ďalšia kniha autorky Ingrid Konečnej Veverkovej s názvom Stredná škola - organizácia a manažment. 

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2015/2016

Kategória: Aktuality

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2015/2016 (ďalej len „POP“) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2015. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk