Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

riadenie škôl

Myšlienky našich autorov

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Renáta Brédová

"Skvalitnenie procesu prípravy riaditeľov, ktorí zapália, ale sami nevyhasnú pod tlakom neprimeraných požiadaviek a spoločenského nedocenenia, by malo byť dôležitým pilierom pri budovaní základov učiacich sa škôl, ktoré budú priateľské k našim deťom."

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a špeciálny pedagóg

Kategória: Aktuality

Výber z časti Riadenie školy - 2019

V akej miere môže triedny učiteľ informovať žiakov, že súťasťou ich kolektívu je dieťa so ŠVVP? Na aký počet dní dovolenky má nárok školský špeciálny pedagóg? Aké sú kvalifikačné predpoklady na prijatie asistenta učiteľa? Ako treba postupovať pri individuálne začlenenom žiakovi v predmete komunikačné zručnosti a individuálna logopedická intervencia?

Zverejnenie mien pedagógov, ktorí si nesplnili pracovné povinnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Vyberáme z časti Riadenie školy

Môžem ako riaditeľka školy na pedagogickej porade v priebehu školského roka oznamovať konkrétne mená pedagógov, ktorí si nesplnili svoje povinnosti?

Zverejnenie osobných údajov v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Vyberáme z časti Riadenie škôl

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej len "Správa") obsahuje mená, priezviská žiakov a triedy, ktoré aktuálne navštevujú. V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 9/2006 Z. z. zverejní riaditeľ školy Správu o VVČ na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy, ak je zriadená, a to najneskôr do 31. decembra. Nie je zverejnenie mien a priezvisk žiakov v Správe o VVČ v rozpore splatnou legislatívou o ochrane osobných údajov?

NOVINKA - Riadenie školy a školského zariadenia - 3. aktualizované vydanie

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa a manažmentu školy. Ich uplatnenie v riadiacej funkcii je daná schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať a viesť ľudí, koordinovať, komunikovať a kontrolovať tak, aby škola či školské zariadenia fungovalo úspešne. 

Manažment školy v praxi č. 10/2018

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme téme autoregulatívneho učenia, ktoré podporuje samostatnosť a zodpovednosť. Je závislosť na videohrách skutočnou hrozbou alebo príspevky v médiách sú skôr hystériou? V odbornom príspevku ponúkame odpoveď aj na túto otázku. Opíšeme aj flexibilné formy vzdelávania a objasníme si fnancovanie regionálneho školstva. 

Školská legislatíva 2017 - aktuálne

Kategória: Aktuality

V časti Riadenie školy - Školská legislatíva nájdete aktuálne zmeny zákonov, vyhlášok, nariadení, usmernení v skrátenej podobe spolu s odkazmi na platnú legislatívu - zmeny vo financovaní školstva, zriadenie spoločnej triedy pre príbuzné štúdijné odbory, postavenie majstrov OV, učiteľov praktickej školy, posunková reč nepočujúcich a ďalšie metodické pokyny, nariadenia, usmernenia. 

Návrh odbremenenia riaditeľov škôl od povinnosti vykonávať priamu vyučovaciu činnosť v parlamente neprešiel

Kategória: Aktuality

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA, Eugena JURZYCU a Martina POLlAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým by sa odbremenili riaditelia škôl od povinnosti vykonávať priamu vyučovaciu činnosť neprešiel 1. čítaním. 

Školský zákon so zníženou cenou

Kategória: Aktuality

Využite 20 % zľavu na ponúkanú publikáciu Zákon o výchove a vzdelývaní (školský zákon) - komentár do 30. 11. 2016. 

Cieľom komentára je poskytnúť komplexný a podrobný prehľad právnej úpravy všetkých náležitostí výchovy a vzdelávania, ktoré sú obsahom zákona. Obsahuje výklad ustanovení, doplnený praktickými príkladmi a ďalšími súvislosťami, ktoré k predmetnej úprave viedli a ktoré majú napomôcť k poznaniu upravovanej problematiky. Autori sa nevyhli ani konfrontácii s ustanoveniami, ktorých aplikácia je v praxi sporná alebo nejednotná, s cieľom napomôcť zjednoteniu aplikačnej praxe a odstráneniu výkladových sporov.

 

Témy 9. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme verejnému obstarávaniu, informujeme o napĺnaní zákona o eGovernmente. Predstavujeme školy zapojené do programu UNICEF- Škola priateľská k deťom. Zhovárali sme sa s poslancom NR SR a členom Výboru pre vzdelávaie, vedu, mládež a šport Miroslavom Sopkom. Riešime otázky z oblasti pracovno-právnych vzťahov. Rozoberáme význam hodnotenia, ktoré je dôležitým determinantom ovplyvňujúcim úroveň komunikácie a kvalitu sociálnych interkacií v škole vo všeobecnosti. 

Doplnenie úväzku vychovávateľa

Kategória: Materské školy Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Vyberáme z Riadenia školy

Vychovávateľka nemá naplnený úväzok. Je prepočet podľa nového 1 k 1 alebo stále 2 ku 3 v pomere výchovná činnosť a doplnený úväzok?

Rada školy nepovedala obvinenej riaditeľke jasné nie

Kategória: Aktuality

Kauza obvinenej riaditeľky prešovskej základnej školy pokračuje. V pondelok večer zasadala rada školy. Jednoznačný návrh na odvolanie však nepadol. O prípad sa zaujíma aj minister školstva.

Zo Zbierky zákonov novelizovaných a účinných v roku 2015 vyberáme

Kategória: Aktuality

V roku 2015 nadobudlo účinnosť niekoľko nariadení, zákonov, vyhlášok i oznámení, ktoré sú dôležité z pohľadu riadiacej činnosti manažmentu škôl. Ponúkame ich výber. 

Stredná škola - organizácia a manažment

Kategória: Aktuality

Do série publikácií, ktoré sa venujú organizácii a manažmentu škôl a školských zariadení, pribudla ďalšia kniha autorky Ingrid Konečnej Veverkovej s názvom Stredná škola - organizácia a manažment. 

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2015/2016

Kategória: Aktuality

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2015/2016 (ďalej len „POP“) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2015. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk