Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

regionálne školstvo

Prehľad o zamestnancoch a platových prostriedkoch za 1. štvrťrok 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ponúka Prehľad o zamestnancoch a platových prostriedkoch za 1. štvrťrok 2019. 

Dotácie v roku 2019 - regionálne školstvo

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2019

Odporúčame publikáciu - Metodický deň učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Cieľom publikácie je rozšíriť povedomie učiteľskej verejnosti s možnosťou jej využitia pri príprave a realizácii metodického dňa učiteľov v podmienkach regionálneho školstva SR. Svojim praktickým priblížením organizácie metodického dňa môže byť vhodnou metodickou príručkou aj pre zriaďovateľov a riaditeľov ktoréhokoľvek druhu a typu školy.

Organizácie regionálneho školstva musia byť pod väčším drobnohľadom ministerstva

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Audítori Najvyššieho kontrolného úradu SR sa v rámci kontroly zameranej na problematiku školstva pozreli na niektoré rozpočtové inštitúcie, ktoré organizačne, metodicky a koncepčne vykonávajú jeho správu a ich spoločným zriaďovateľom je rezort školstva. 

Hospodárska a sociálna rada SR rokovala o rozpočte

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

V októbri rokovala Hospodárska a sociálna rada SR o návrhu rozpočtu Slovenskej republiky na roky 2019 až 2021. V kapitole MŠVVaŠ SR sú navrhované pre rok 2019 zvýšenia osobných výdavkov v regionálnom školstve pre pedagogických a odborných zamestnancov o 11,8 %, pre nepedagogických zamestnancov o 18,1 %, pre verejné vysoké školy je nárast o 11,5 %.

Dohodovacie konanie - jún 2018

Kategória: Aktuality

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho  školstva.

INEKO aktualizoval rebríček slovenských škôl

Kategória: Aktuality

Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. 

ZMOS vydal analytickú štúdiu mapujúcu súčasné problémy regionálneho školstva a východiská

Kategória: Aktuality

Združenie miest a obcí Slovenska spracovalo odborný dokument (ako projektový výstup NP CSD II.), ktorý sa venuje súčasným problémom regionálneho školstva a možnostiam ich riešenia z pohľadu miest a obcí.

Ministerka školstva Lubyová: Mojou najväčšou výzvou je šport

Kategória: Aktuality

Akademická obec ju považuje za racionálnu a zdatnú odborníčku. Do funkcie ministerky školstva prišla Martina Lubyová (nom. SNS) z vedeckého prostredia. Pre Pravdu priznala, že pri nástupe ju prekvapilo najmä obrovské množstvo rôznorodej práce či veľký mediálny záujem.

Vidiek prichádza o školy. Prečo sa situácia určite nezlepší

Kategória: Aktuality

V uplynulom školskom roku zaniklo na Slovensku dvanásť základných škôl. Hažín nad Cirochou, Chlmec, Remetské Hámre – väčšina z nich pritom zanikla v malých obciach na východnom Slovensku.

Novela zákona o financovaní škôl - spravodlivejší a adresnejší systém financovania školstva

Kategória: Aktuality

Spravodlivejší a adresnejší systém financovania školstva

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je na rokovaní vlády SR. 

6-percentné zvýšenie platov v regionálnom školstve od 1.9. je nereálne (ZMOS)

Kategória: Aktuality

Nie je to otázka nezáujmu, ale možností. A možnosti mestám a obciam nedovoľujú navýšiť platy pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od septembra 2017 o šesť percent, tak ako to avizuje rezort školstva a podporujú odborári.

Ministerstvo školstva zverejnilo Akčný plán NPRVV na rok 2017

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovalo v súvislosti s prípravou zásadnej reformy vzdelávania v regionálnom i vysokom školstve Akčný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na rok 2017. Akčný plán obsahuje zoznam konkrétnych úloh na tento rok s ich bližšou špecifikáciou a termínmi splnenia. Predstavuje tak ďalší významný krok pri napĺňaní cieľov národného programu.

Trendy kvantitatívneho vývoja regionálneho školstva

Kategória: Aktuality

Analýza vývoja ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ sa v náväznosti na demografickú prognózu zaoberá vývojovými tendenciami súboru základných a odvodených ukazovateľov regionálneho školstva od roku 2000 po súčasný školský rok 2016/2017. Kategorizuje fázy vývoja, kvantifikuje ich a zároveň rámcovo anticipuje ich priebeh v najbližšom období. Trendová analýza je súčasťou komplexnej prognostickej činnosti oddelenia regionálneho školstva CVTI SR zameranom na subsystémy materských, základných škôl a stredných škôl.

Ministerstvo je otvorené podnetom k reforme školstva

Kategória: Aktuality

Podnety a námety k navrhovanej reforme vzdelávania v regionálnom a vysokom školstve môže široká verejnosť zasielať priamo tímu expertov, ktorí ju pripravujú. Pre tento účel bola na ministerstve vytvorená špeciálna e-mailová adresa reforma@minedu.sk. Zaslané správy odborníci zhodnotia a podnetné návrhy následne aj zapracujú do finálnej podoby reformy.

Samosprávne kraje a ZMOS majú rovnaký názor na požadované zmeny kompetencií v regionálnom školstve

Kategória: Aktuality

Petíciou školských odborárov podporenými požiadavkami na zmenu v oblasti originálnych a prenesených kompetencií v školstve i pripravovanou reformou školstva sa dnes zaoberali na pracovnom stretnutí minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Peter Plavčan a zástupca Združenia samosprávnych krajov SK8 Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja zodpovedný v rámci SK8 za sekciu školstva.

Nespokojní nepedagogickí zamestnanci regionálneho a vysokého školstva rokovali v Bratislave

Kategória: Aktuality

Historicky po prvýkrát sa stretli zástupcovia odborárov za profesijné sekcie nepedagogických zamestnancov škôl, školských zariadení a školského stravovania v regionálnom a vysokom školstve na spoločnom celoslovenskom zasadnutí. Podnetom na spoločné stretnutie a zjednotenie je aktuálna kampaň nepedagogických zamestnancov, ktorých pracuje v školstve cca 50 000 a hľadanie spoločných postupov a riešení na dosiahnutie zlepšenia dlhodobo kritickej situácie v odmeňovaní. 

Konkrétne úlohy rezortu školstva na tento rok

Kategória: Aktuality

Definitívny zoznam úloh rezort uzavrel na základe minulotýždňových okrúhlych stolov i v spolupráci s poradným tímom ministra. Ten je zložený zo siedmich dlhoročne uznávaných odborníkov z oblasti regionálneho a vysokého školstva. Zoznam obsahuje 38 úloh z oblasti regionálneho školstva, 24 úloh z oblasti vysokého školstva a 5 úloh z oblasti podpory národnostných menšín.

Okrúhle stoly ozrejmia konkrétne úlohy v reforme školstva na tento rok

Kategória: Aktuality

19. mája 2016 sa na pozvanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu, Petra Plavčana, konali okrúhle stoly z oblasti regionálneho a vysokého školstva. Diskutovali zástupcovia školskej a akademickej obce, ktorí sa spolupodieľali na tvorbe programového vyhlásenia vlády. Z diskusie vzíde dokument definujúci konkrétne úlohy rezortu, ktoré budú realizované do konca roka 2016. 

Analýza: Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania

Kategória: Aktuality

Sú naši študenti v škole šťastní? Spomedzi 64 krajín sú slovenskí žiaci spolu s českými a juhokórejskými na úplnom chvoste, teda medzi najmenej spokojnými. Programové vyhlásenie vlády pre oblasť regionálneho školstva prináša niekoľko čiastkových vylepšení súčasného systému vzdelávania, vrátane navýšenia finančných investícií. Vláda však očividne nemá ambíciu systémovo zmeniť vzdelávanie tak, aby bolo schopné podporiť talent a reagovať na potreby každého dieťaťa. (Text je analýzou šiestich odborníkov z oblasti školstva.)

Naviac, vágnosť viacerých naformulovaných záväzkov a nedostatočne špecifikované ciele neumožnia ich odpočet a zhodnotenie.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk