Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

regionálne školstvo

Zmeny v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva od 1. 9. 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly

Vyberáme z časti Riadenie školy

S účinnosťou od 1. septembra 2019 nastali úpravy v oblasti kariérového poradenstva. Zmeny prinesie zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý článkom V. mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Porovnanie príplatkov v regionálnom školstve

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku zverejnilo porovnanie príplatkov v regionálnom školstve.

Prehľad o zamestnancoch a platových prostriedkoch za 1. štvrťrok 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ponúka Prehľad o zamestnancoch a platových prostriedkoch za 1. štvrťrok 2019. 

Dotácie v roku 2019 - regionálne školstvo

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2019

Odporúčame publikáciu - Metodický deň učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Cieľom publikácie je rozšíriť povedomie učiteľskej verejnosti s možnosťou jej využitia pri príprave a realizácii metodického dňa učiteľov v podmienkach regionálneho školstva SR. Svojim praktickým priblížením organizácie metodického dňa môže byť vhodnou metodickou príručkou aj pre zriaďovateľov a riaditeľov ktoréhokoľvek druhu a typu školy.

Organizácie regionálneho školstva musia byť pod väčším drobnohľadom ministerstva

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Audítori Najvyššieho kontrolného úradu SR sa v rámci kontroly zameranej na problematiku školstva pozreli na niektoré rozpočtové inštitúcie, ktoré organizačne, metodicky a koncepčne vykonávajú jeho správu a ich spoločným zriaďovateľom je rezort školstva. 

Hospodárska a sociálna rada SR rokovala o rozpočte

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

V októbri rokovala Hospodárska a sociálna rada SR o návrhu rozpočtu Slovenskej republiky na roky 2019 až 2021. V kapitole MŠVVaŠ SR sú navrhované pre rok 2019 zvýšenia osobných výdavkov v regionálnom školstve pre pedagogických a odborných zamestnancov o 11,8 %, pre nepedagogických zamestnancov o 18,1 %, pre verejné vysoké školy je nárast o 11,5 %.

Dohodovacie konanie - jún 2018

Kategória: Aktuality

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho  školstva.

INEKO aktualizoval rebríček slovenských škôl

Kategória: Aktuality

Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. 

ZMOS vydal analytickú štúdiu mapujúcu súčasné problémy regionálneho školstva a východiská

Kategória: Aktuality

Združenie miest a obcí Slovenska spracovalo odborný dokument (ako projektový výstup NP CSD II.), ktorý sa venuje súčasným problémom regionálneho školstva a možnostiam ich riešenia z pohľadu miest a obcí.

Vidiek prichádza o školy. Prečo sa situácia určite nezlepší

Kategória: Aktuality

V uplynulom školskom roku zaniklo na Slovensku dvanásť základných škôl. Hažín nad Cirochou, Chlmec, Remetské Hámre – väčšina z nich pritom zanikla v malých obciach na východnom Slovensku.

Ministerka školstva Lubyová: Mojou najväčšou výzvou je šport

Kategória: Aktuality

Akademická obec ju považuje za racionálnu a zdatnú odborníčku. Do funkcie ministerky školstva prišla Martina Lubyová (nom. SNS) z vedeckého prostredia. Pre Pravdu priznala, že pri nástupe ju prekvapilo najmä obrovské množstvo rôznorodej práce či veľký mediálny záujem.

Novela zákona o financovaní škôl - spravodlivejší a adresnejší systém financovania školstva

Kategória: Aktuality

Spravodlivejší a adresnejší systém financovania školstva

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je na rokovaní vlády SR. 

6-percentné zvýšenie platov v regionálnom školstve od 1.9. je nereálne (ZMOS)

Kategória: Aktuality

Nie je to otázka nezáujmu, ale možností. A možnosti mestám a obciam nedovoľujú navýšiť platy pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od septembra 2017 o šesť percent, tak ako to avizuje rezort školstva a podporujú odborári.

Ministerstvo školstva zverejnilo Akčný plán NPRVV na rok 2017

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovalo v súvislosti s prípravou zásadnej reformy vzdelávania v regionálnom i vysokom školstve Akčný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na rok 2017. Akčný plán obsahuje zoznam konkrétnych úloh na tento rok s ich bližšou špecifikáciou a termínmi splnenia. Predstavuje tak ďalší významný krok pri napĺňaní cieľov národného programu.

Trendy kvantitatívneho vývoja regionálneho školstva

Kategória: Aktuality

Analýza vývoja ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ sa v náväznosti na demografickú prognózu zaoberá vývojovými tendenciami súboru základných a odvodených ukazovateľov regionálneho školstva od roku 2000 po súčasný školský rok 2016/2017. Kategorizuje fázy vývoja, kvantifikuje ich a zároveň rámcovo anticipuje ich priebeh v najbližšom období. Trendová analýza je súčasťou komplexnej prognostickej činnosti oddelenia regionálneho školstva CVTI SR zameranom na subsystémy materských, základných škôl a stredných škôl.

Ministerstvo je otvorené podnetom k reforme školstva

Kategória: Aktuality

Podnety a námety k navrhovanej reforme vzdelávania v regionálnom a vysokom školstve môže široká verejnosť zasielať priamo tímu expertov, ktorí ju pripravujú. Pre tento účel bola na ministerstve vytvorená špeciálna e-mailová adresa reforma@minedu.sk. Zaslané správy odborníci zhodnotia a podnetné návrhy následne aj zapracujú do finálnej podoby reformy.

Samosprávne kraje a ZMOS majú rovnaký názor na požadované zmeny kompetencií v regionálnom školstve

Kategória: Aktuality

Petíciou školských odborárov podporenými požiadavkami na zmenu v oblasti originálnych a prenesených kompetencií v školstve i pripravovanou reformou školstva sa dnes zaoberali na pracovnom stretnutí minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Peter Plavčan a zástupca Združenia samosprávnych krajov SK8 Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja zodpovedný v rámci SK8 za sekciu školstva.

Nespokojní nepedagogickí zamestnanci regionálneho a vysokého školstva rokovali v Bratislave

Kategória: Aktuality

Historicky po prvýkrát sa stretli zástupcovia odborárov za profesijné sekcie nepedagogických zamestnancov škôl, školských zariadení a školského stravovania v regionálnom a vysokom školstve na spoločnom celoslovenskom zasadnutí. Podnetom na spoločné stretnutie a zjednotenie je aktuálna kampaň nepedagogických zamestnancov, ktorých pracuje v školstve cca 50 000 a hľadanie spoločných postupov a riešení na dosiahnutie zlepšenia dlhodobo kritickej situácie v odmeňovaní. 

Konkrétne úlohy rezortu školstva na tento rok

Kategória: Aktuality

Definitívny zoznam úloh rezort uzavrel na základe minulotýždňových okrúhlych stolov i v spolupráci s poradným tímom ministra. Ten je zložený zo siedmich dlhoročne uznávaných odborníkov z oblasti regionálneho a vysokého školstva. Zoznam obsahuje 38 úloh z oblasti regionálneho školstva, 24 úloh z oblasti vysokého školstva a 5 úloh z oblasti podpory národnostných menšín.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk