Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo prijímacie pohovory


Usmernenie pre výchovných poradcov, riaditeľov a zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V rámci dištančného vzdelávania počas šk. roka 2019/2020 a 2020/2021 bolo základným školám odporúčané  slovné hodnotenie, ktoré základné školy môžu používať podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení...

Rozhodnutia ministra - 4. 1., 5. 1., 8. 1., informácia - 14. 1., rozhodnutie - 26. 1.

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydal rozhodnut...

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje MŠVVaŠ SR predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skú...

COVID-19 Rozhodnutie o prijímacích skúškach na osemročné gymnázií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zák...

Termíny a organizácia prijímacích skúšok na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od ...

COVID-19 Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy na školský rok 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: svsmi.sk

Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020.

Prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

Vzhľadom na aktuálnu situáciu dochádza často k zmenám termínov súvisiacich s prijímacím pokračovaním na stredné školy. Prijímacie skúšky na stredné školy sa budú konať najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základn...

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR určilo podľa § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach na str...

Voľné miesta na stredných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Časť stredných škôl nezaplnila v prvom kole prijímacieho konania svoje naplánované kapacity a hlási tak voľné miesta. Na tie sa môžu prihlásiť neúspešní uchádzači z prvého kola. Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude konať v utorok 18. júna 2019.

Stredné školy vypisujú druhé kolo prijímacích pohovorov

Kategória: Aktuality

Najneskôr do štvrtka 6. júna musia riaditelia stredných škôl rozhodnúť o vypísaní prípadného druhého kola prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Samotné prij...

Prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

13. mája a 16. mája 2019 sa konajú prijímacie skúšky na stredné školy. Stredné školy ponúkajú približne 54 000 voľných miest, v prípade osemročného štúdia na gymnáziách ide o necelých 2 600 miest.

Termíny na podanie prihlášky na vysokú školu

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od mesiaca november. Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva v mesiacoch  február až máj. Niektoré  fakulty ...

Dnes sa začali prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality

Tento týždeň sa konajú prijímacie skúšky na stredné školy. V aktuálnom školskom roku je na základných školách takmer 37 400 deviatakov, prijímacie skúšky absolvujú aj žiaci 5. ročníkov ZŠ (na 8-ročné štúdium).

Zmenu kvót z päť percent na desať parlamentný výbor neschválil

Kategória: Aktuality

Výbor Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport neschválil vo štvrtok navýšenie kvót pre prvé ročníky osemročných gymnázií z päť percent na desať. 

Ministerstvo chce motivovať žiakov pri výbere učebných a študijných odborov

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce motivovať žiakov, aby sa hlásili na študijné a učebné odbory, ktorých absolventi sú vyhľadávaní na trhu práce. V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj stavovským...

Zasadnutie rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu

Kategória: Aktuality

Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu zobrala na vedomie Informácie samosprávnych krajov o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov pre prijímacie kona...

Ako si vybrať strednú školu?

Kategória: Aktuality

Žiakov deviatych ročníkov základných škôl čaká onedlho jedno z najväčších rozhodnutí. Budú podávať prihlášky na stredné školy. Tí, čo sa rozhodnú pre školu, ktorá vyžaduje talentové skúšky, musia podať prihlášku najneskôr 20. februára. Pri ostatný...

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov na stredné školy

Kategória: Aktuality

FEBRUÁR Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2017/2018. V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niekto...

Uplatnenie absolventov stredných škôl v praxi

Kategória: Aktuality

Aký je rozsah nezamestnanosti a aké je jej riziko pre absolventa strednej školy? Ako sa vyvíja situácia v uplatnení na trhu práce, kde sa zlepšuje, kde sa zhoršuje? Ako mladú populáciu zasahuje dopad ekonomickej krízy? Ktoré študijné alebo učebné ...

Sito na gymnáziá nebude

Kategória: Aktuality

Zavedenie celoštátnych testov zo slovenčiny a z matematiky šéf rezortu školstva nateraz odkladá. Rozhodnutie o tom, či a ako sa prijímačky sprísnia, tak zostane na budúcej vláde. Chystaná zmena, od ktorej si rezort školstva sľuboval aj väčšie sito...

Prijímačky na SŠ cez celoštátny test v budúcom roku ešte nie sú isté

Kategória: Aktuality

To, či budúcoroční deviataci absolvujú prijímacie skúšky na stredné školy formou celoštátneho testu, ešte nie je isté. Minister školstva Juraj Draxler dnes uviedol, že v najbližších dňoch sa rozhodne, či sa takýto systém spustí už na budúci rok, a...

Budúci týždeň čakajú žiakov prijímačky na stredné školy

Kategória: Aktuality

Žiakov základných škôl čaká po predĺženom víkende náročný týždeň. V pondelok 11. mája a vo štvrtok 14. mája sa totiž uskutočnia na stredných školách prijímacie skúšky do štvorročných a osemročných študijných programov. Prihlášky si mohli podať na ...

Začína sa obdobie talentových prijímačiek na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: aktuality.sk

Na stredných školách sa začína od 25. marca 2015 obdobie talentových prijímacích skúšok, kde sa bude overovať športové, talentové alebo iné špeciálne schopnosti a nadanie uchádzačov. Školy môžu skúšky realizovať do 15. apríla 2015.V aktuálnom škol...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk