Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo prevencia


Sociálni pedagógovia Slovenska rokovali na 2. Valnom zhromaždení Asociácie sociálnych pedagógov, o.z.

Kategória: Aktuality Autor/i: Asociácia sociálnych pedagógov

Asociácia sociálnych pedagógov (ďalej len "ASPg") je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré vzniklo v roku 2018 a bolo Ministerstvom vnútra SR zaregistrované dňa 24. apríla 2018 pod identifikačným číslom 51646692. Založenie ASPg s...

Prevencia kriminality - kontaktné miesta

Kategória: Aktuality Autor/i: prevenciakriminality.sk

Stali ste sa obeťou trestného činu? Pomoc a usmernenie nájdete v informačných kanceláriách v každom krajskom meste.

COVID-19 Inšpirácia z ČR - Až se sejdeme ve škole

Kategória: Aktuality

Materiál pro mateřské, základní a střední školy k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid – 19.

COVID-19 Linky podpory VÚDPaP

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Linka podpory VÚDPaP je určená rodičom a ich deťom ako aj pedagógom, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s ochorením COVID-19 a s opatreniami, ktoré štát prijíma a tieto majú dopad na ich fungovanie. Ak máte otázky ohľadom psychického zvládania t...

COVID-19 Národný ústav detských chorôb pripravil informačnú kampaň

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Tím odborníkov z Národného ústavu detských chorôb sa rozhodol pripraviť presne cielenú kampaň pre detského pacienta a aj pre rodičov k téme korona vírusu COVID-19. 

Manažment školy v praxi a čítanie počas mimoriadných opatrení

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Preventívne a mimoriadne opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu, ktoré prerušili vyučovanie v školách a školských zariadeniach v termíne od 16. marca do 27. marca 2020, otvárajú väčší priestor na samoštúdium, sebarozvoj, sebavzdelávanie a čít...

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základn...

SP zavádza preventívne opatrenia proti koronavírusu pri posudzovaní zdravotného stavu klientov

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov na zavedenie preventívnych opatrení súvisiacich s narastajúcim rizikom výskytu akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým kmeňom koronavírusu na území Slovenskej republiky.

Povinný ranný filter v materskej škole

Kategória: Aktuality Autor/i: dbor hygieny detí a mládeže a Referát komunikačný ÚVZ SR

V materskej škole môže byť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umiestnené iba dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. 

Manažment školy v praxi č. 2/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi V novom čísle časopise Manažment školy v praxi sa venujeme procesu individuálnej integrácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, problémovému a rizikovému správaniu žiakov,  efektívnej k...

Výskyt chrípkových ochorení na Slovensku narastá, dôležitá je účinná prevencia

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v čase stúpajúceho počtu chrípkových ochorení zdôrazňuje, že chrípka môže mať vážny priebeh a chorí na chrípku by nemali chodiť do práce či školy. Ochorenie je potrebné vyležať a v liečbe sa riadiť...

Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby

Kategória: Aktuality

Zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovať aktívny prístup k zdravému životnému štýlu a zvýšiť kvalitu života, tieto ciele vníma   ministerstvo zdravotníctva ako zásadné najmä v súvislosti s ochoreniami, ktorý...

Sociálny pedagóg v slovenskej škole

Kategória: Aktuality Autor/i: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 11/2018 Profesia sociálneho pedagóga bola v SR legislatívne ukotvená v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. V roku 2018 uplynie 10 rokov od jeho zaradenia medzi odborných zamestnancov škôl...

Ako znížiť riziko nákazy chrípkou?

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti chrípke sa treba vyhýbať kontaktu s chorými osobami, obmedziť návštevy priestorov s vysokou koncentráciou ľudí (divadlá, kiná, hromadné akcie a pod.), často a účinne vetrať (doma, na školách, pracovis...

Prevencia počas horúčav

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Vysoké teploty prinášajú zdravotné rizíká, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti, môže spôsobiť prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bol...

Salmonelóze sa môžete vyhnúť

Kategória: Aktuality

Rizikom pre vznik nepríjemného ochorenia -  salmonelózy, sú  predovšetkým nedostatočne tepelne spracované jedlá z hydiny a vajec. Nezabúdajte však ani na pôsobenie slnečných lúčov a nenechávajte jedlá, potraviny a nápoje na priamom slnku či už pri...

Dobré rady na výlety

Kategória: Aktuality

Mesiac jún je v školskom prostredí aj mediacom, kedy žiaci absolvujú školské výlety. V článku autori ponúkajú niekoľko rád, ako sa vyhnúť nepríjemnostiam a zlodejom. 

Výskum príčin radikalizácie mládeže vo veku 14 - 17 rokov

Kategória: Aktuality

Organizácia Iuventa - Slovenský inštitút mládeže vypracovala Stratégiu prevencie radikalizácie v práci s mládežou na základe kvalitatívneho výskumu. 

ÚVZ SR: Chrípková epidémia pokračuje, chráňte sa efektívne

Kategória: Aktuality

Ako znížiť riziko nákazy chrípkou, pripomína Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky v súvislosti s preventívnymi opatreniami. Ide o vyhýbanie sa kontaktu s chorými osobami, obmedzenie návštev priestorov s vysokou ko...

Závery medzinárodnej vedeckej konferencie Dieťa v ohrození

Kategória: Aktuality

V dňoch 30. novembra a 1. decembra sa konala v Bratislave XXVI. medzinárodná vedecká konferencia Dieťa v ohrození. Jej cieľom bolo analyzovať systém poradenstva a prevencie, odborníci sa venovali psychologickým, sociálnym, právnym a etickým problé...

Syndrom vyhoření u pedagogů

Kategória: Aktuality

Učitelské povolání je přímo spojeno se vznikem konfliktních a stresových situací. Učitel je při výkonu svého povolání ve styku s mnoha lidmi a jeho povinností je neustále sledovat, kontrolovat a odpovídat na jejich dotazy, reakce a požadavky. Musí...

Môže zobrať učiteľka mobilný telefón Vášho dieťaťa?

Kategória: Aktuality

V súčasnosti využíva vymoženosti pokročilej techniky snáď každý. K tomu patrí aj používanie mobilných telefónov. Účelom článku je rozobrať otázku, či je na mieste, pokiaľ vyučujúci učiteľ odníme žiakovi jeho mobilný telefón a na akú dobu by tak uč...

Prevencia prejavov extrémizmu a výchova k demokratickému občianstvu na školách

Kategória: Aktuality

Pracovné stretnutie expertov na tému prevencie extrémizmu inicioval štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák. Viac ako 20 odborníkov zo školstva, politiky, kultúrneho života, historikov i predstaviteľov občianskych združení a mimovládneho sektora v...

VIDEO: Vláda schválila stratégiu prevencie kriminality 2016 - 2020

Kategória: Aktuality

Pokračovať v rozvíjaní a zdokonalení systému prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti je cieľom stratégie, ktorú pre roky 2016 až 2020 vypracovala Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. Dokument dnes schválila vláda. Stratégia je ...

K prevencii extrémizmu a radikalizmu

Kategória: Aktuality

V rámci plnenia úloh, vyplývajúcich z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019, vypracovala medzirezortná skupina MV SR, MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, MPC a MPSVR SR materiál K prevencii extrémizmu a radikalizmu. Učiteľom a rodičom ponúka stručný pre...

25. máj - medzinárodný deň nezvestných detí

Kategória: Aktuality

Čo robiť v prípade obáv,  že sa dieťa stratilo V prvom rade je potrebné preveriť všetkých rodinných príslušníkov, kamarátov, spolužiakov a prehľadať všetky miesta, kde by sa dieťa mohlo nachádzať. Ak je toto pátranie neúspešné, treba zistiť, čo vš...

Proti extrémizmu, fašizmu a ostatným prejavom intolerantnosti musíme bojovať spoločne

Kategória: Aktuality

Minister školstva Peter Plavčan s potešením prijal informáciu, že predstavitelia opozície podporujú ambíciu zaviesť do vyučovacieho procesu dejín návštevy koncentračných  táborov. 

Prečo som na svete rád

Kategória: Aktuality

Prečo som na svete rada/rád je názov výstavy, ktorá vznikla zo spolupráce Stredoslovenského osvetového strediska (SOS) v Banskej Bystrici a Národného osvetového centra v Bratislave. Pútavý názov produkuje aj pútavé „produkty“, v tomto prípade výbe...

Riaditelia musia dávať väčší pozor na to, koho vpustia do tried

Kategória: Aktuality

 „V novom školskom roku by mali riaditelia prísnejšie dbať na odbornú garanciu preventívnych aktivít a programov“, tvrdí minister školstva Juraj Draxler. Upozorňuje, že prípadné prednášky a cvičenia od extrémistických organizácií môžu vážne ohrozi...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk