Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo predprimárne vzdelávanie


Podporné stanovisko k návrhu poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon

Kategória: Aktuality Autor/i: rrms.sk

Profesijné organizácie zaoberajúce sa predprimárnym vzdelávaním Rada pre rozvoj materských škôl, Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu podporujú znenie návrhu poslancov Národnej rady Slov...

Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Usmernenie nadväzuje na materiál Manuál Predprimárne vzdelávanie detí. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. au...

Povinné predprimárne vzdelávanie - články, vzory, publikácia

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Novela školského zákona č. 209/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2021 predstavuje legislatívny rámec zmien v podmienkach predprimárneho vzdelávania päťročných detí v nadväznosti na ďalšie legislatívne predpisy regionálneho školstva Slovenskej ...

Slovensko neplní záväzok voči mladej generácii, máme kritickú zaškolenosť detí do piatich rokov

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Slovensko je v počte zaškolených detí predškolského veku na chvoste Európy. Európsky priemer je na úrovni 95 % a slovenský ukazovateľ návštevnosti materských škôl deťmi od štyroch rokov sa dostáva len mierne nad 80 %, pričom Košický kraj je so 70 ...

Profesijné organizácie upozornili na nevyhnutnosť nastavenia štandardov kvality pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Profesijné organizácie zaoberajúce sa predškolským vzdelávaním - Slovenská komora učiteľov, Asociácia pedagogiky raného detstva, Rada pre rozvoj materských škôl, Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predško...

Povinné predprimárne vzdelávanie - Oľga Pivarníková, Lucia Pivarníková

Kategória: Aktuality

Materská škola ako predškolské zariadenie zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Od 1. januára 2021 dochádza v oblasti predprimárneho vzdelávania k významnej zmene, ktorou je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania pre ...

Manažment školy v praxi č. 10/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Kritické myslenie ako naliehavosť doby/Editoriál Na ceste k samostatnosti vyslovenia názoru, jeho prehodnotenia a pod silou racionálnych argumentov aj jeho možnej zmeny, zohrávajú vzdelávacie inštitúcie veľmi dôležitú úlohu. Formovanie kritického ...

Materská škola bude povinná pre všetky deti od piatich rokov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Lepšie vzdelanie a odbornú starostlivosť získa od budúceho roka viac detí v predškolskom veku. Materská škola bude definitívne povinná pre všetky deti od piatich rokov veku. Noví škôlkari nastúpia do materských škôl už v septembri 2021, zápisy bud...

Prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: svsmi.sk

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

COVID-19 Sociálna poisťovňa žiada predškolské zariadenia o zaslanie zoznamu detí

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje predškolské zariadenia, ktoré na základe usmernenia Ústredného krízového štábu uzavreli prevádzku, že do troch dní od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, do 1. apríla 2020 vrátane, musia Sociálnej poisťovni ...

Dodatok č. 1 k VP pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Dodatok č. 1, ktorým sa dopĺňajú vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie pre účely školskej integrácie, schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. októbra 201...

Analýza kapacít materských škôl - Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR

Nevyhnutným predpokladom úspešnej implementácie opatrenia súvisiaceho s povinným predprimárnym vzdelávaním v 5. roku veku dieťaťa sú dostatočné kapacity materských škôl. 

Povinné očkovania a návrh úpravy prijímania neočkovaných detí do predškolských zariadení

Kategória: Aktuality

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva po odborných diskusiách a v snahe uplatniť efektívnejšiu prevenciu a ochranu zdravia a detí, plánujú zmeny v ich prijímaní do predškolských zariadení na základe očkovacieho s...

Vláda schválila návrh novely zákona ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Vláda schválila návrh novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá navrhuje, aby bolo do predškolského zariadenia prijaté iba zaočkované ...

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu školského zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Novelu zákona o výchove a vzdelávaní, ktorá zavádza povinné predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti, dnes odobrila svojím podpisom prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. 

ZMOS požiadalo prezidentku o nepodpísanie novely zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní pre 5 ročné deti

Kategória: Aktuality Autor/i: zmos.sk

Združenie miest a obcí Slovenska požiadalo 4. júla 2019 prezidentku o nepodpísanie novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý bol predložený do NR SR ako poslanecký návrh, a ktorým sa má zaviesť povinné predprímá...

Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

V medzirezortnom pripomienkovaní sa nachádza návrh novely školského zákona, ktorý sa týka zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ako súčasti plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole, ako aj ...

Pripravujeme publikáciu - Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Jana Kmeťová - Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie/Z materskej školy do základnej školy Publikácia sa zameriava na kontinuitu prepojenia predprimárneho a primárneho vzdelávania a vzájomnej spolupráce medzi učiteľmi/učiteľkami ...

Novela školského zákona - zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

Kategória: Aktuality

Do Národnej rady Slovenskej republiky bol doručený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa men...

Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ak rodič hľadá pre svoje dieťa materskú školu, mal by si preveriť, do akého zariadenia dieťa zapíše, či je toto zariadenie zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a ak nie je, akú kvalitu starostlivosti dané zariadenie po...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk