Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo Ochrana osobných údajov


COVID-19 Predbežné stanoviská Úradu na ochranu osobných údajov k certifikátom a k vyhláške

Kategória: Aktuality Autor/i: dataprotection.gov.sk

Úrad na ochranu osobných údajov vydal predbežné stanovisko k preukazovanie sa negatívnym výsledkom testov/certifikátom z plošného testovania vrátane aktualizácie.

COVID-19 Vyjadrenie Úradu na ochranu osobných údajov k plánovanému plošnému testovaniu

Kategória: Aktuality Autor/i: https://dataprotection.gov.sk/

Zamýšľané plošné testovanie bude vykonávané nielen zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí, ako jediní z prezentovaných členov testovacích tímov, majú na spracúvanie aj zdravotných údajov testovaných osôb dostatočný právny základ v zmysle viacerých osob...

COVID-19 Dokument Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov ohľadom merania teploty

Kategória: Aktuality Autor/i: https://dataprotection.gov.sk/

Úrad na ochranu osobných údajov SR dáva do pozornosti dokument Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) ohľadom merania teploty.

Metodika súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: https://dataprotection.gov.sk/

Na základe veľkého záujmu a potreby spresniť niektoré spracovateľské operácie s osobnými údajmi v prostredí škôl úrad zverejnil v časti Metodiky úradu samostatnú metodiku zameranú  na prostredie škôl, ktorá ponúka mnoho užitočných informácií, ktor...

Zverejnenie mien pedagógov, ktorí si nesplnili pracovné povinnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Vyberáme z časti Riadenie školy Môžem ako riaditeľka školy na pedagogickej porade v priebehu školského roka oznamovať konkrétne mená pedagógov, ktorí si nesplnili svoje povinnosti?

Stanovisko ÚVZ SR k otázke ochrany osobných údajov pri hlásení odmietnutia povinného očkovania

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

V súvislosti s medializovanými informáciami, ktorými sa poukazuje na porušovanie zákonov o ochrane osobných údajov od roku 2013 zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri nahlasovaní osôb, ktoré sa nepodrobili povinnému očkovaniu v zmy...

Manažment školy v praxi č. 7-8/2018

Kategória: Aktuality

V letnom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme problematike prevádzkovania telocviční v školách a školských zariadeniach, pokračujeme v informovaní o ochrane osobných údajov, pozrieme sa na psychosomatiku a psychologické aspekty teles...

Ochrana osobných údajov v rezorte školstva

Kategória: Aktuality

V nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a následne nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., stojí pred...

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Kategória: Aktuality

Nový právny predpis o ochrane údajov platný pre celú Európsku úniu nahrádza súčasnú smernicu o ochrane údajov, ktorá bola v platnosti od roku 1995. Medzi najdôležitejšie zmeny patrí poskytnutie súkromnej osobe možnosti väčšej kontroly nad jej osob...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk