Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

NÚCEM

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk, minedu.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zrealizoval Testovanie 5 2019 dňa 20. novembra 2019 na 1 490 základných školách. Testy písalo spolu 48 605 piatakov. Školy začali od 19. decembra 2019 využívať novinku, a to odosielanie výsledkov testov z matematiky a vyučovacieho jazyka rodičom piatakov prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

Súťaž pre študentov stredných škôl - vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vyhlasuje súťaž pre všetkých študentov stredných škôl o vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). Súťaž prebieha od 9. septembra do 15. novembra 2019.

Slovensko disponuje učiteľmi s vysokým potenciálom

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

NÚCEM realizuje od 1. 8. 2018 národný projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ s názvom Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC).

Medzinárodná štúdia OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Do štúdie OECD TALIS 2018 sa zapojilo celkovo 260 000 učiteľov z 31 krajín OECD a 17 ďalších krajín a regiónov sveta. 

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Celoslovenské testovanie žiakov (Testovanie 9 2019) sa uskutočnilo 3. a 4. apríla 2019 na  1  569 školách – 1 446 základných školách, po prvýkrát aj na 113 gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom a 10 stredných športových školách s osemročným vzdelávacím programom.

Testovanie 9-2019

Kategória: Aktuality

3. a 4. apríla 2019 sa uskutoční Testovanie 9-2019 (streda, štvrtok). 4. apríla sa Testovanie 9-2019 uskutoční iba na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským.

Testovanie 9-2019

Kategória: Aktuality

V školskom roku 2018/2019 sa riadny termín Testovania 9 uskutoční 3. a 4. apríla 2019 (streda, štvrtok), pričom 4. apríla sa Testovanie 9-2019 uskutoční iba na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským.

Testovanie 5-2018 – Výsledky celoslovenského testovania piatakov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

21. novembra 2018 sa zapojilo 46 360 piatakov na 1 487 základných školách  do celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018). Žiaci písali testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a matematiky. 

Školy overovali vedomosti žiakov v e-testovaniach

Kategória: Aktuality

550 základných a stredných škôl otestovalo od začiatku školského roka 2018/2019 svojich žiakov vo vstupných a priebežných školských testovaniach prostredníctvom počítačov. Elektronické testovanie zabezpečoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

E-Testovanie 5-2018

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

NUCEM zverejnil testy, ktoré možno využiť na prípravu žiakov na Testovanie 5-2018.

Celkovo 558 stredných škôl dostalo tento týždeň údaje o pridanej hodnote vo vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po štvrtýkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry.

Testovanie 5-2018

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018). Testovanie je určené žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. 

Testovanie 9-2018 – Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ

Kategória: Aktuality

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2018) sa uskutočnilo 21. marca 2018 na 1 444 základných školách.  Žiaci boli testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra. 

Výsledky externej časti maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality

Celkovo 42 483 žiakov sa zúčastnilo na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018. Do EČ MS sa v tomto školskom roku zapojilo 707 stredných škôl. Elektronická forma EČ MS sa konala na 103 školách, ktoré prejavili záujem o takúto formu testovania, a zúčastnilo sa na nej 2 161 žiakov. 

Generálna skúška inovovanej EČ MS zo SJSL

Kategória: Aktuality

10. apríla sa uskutoční Generálna skúška inovovanej formy EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Zúčastnia sa jej žiaci 3. ročníka stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. NÚCEM dodá zapojeným stredným školám výsledky ich žiakov 18. júna 2018. Účasť škôl a žiakov na tomto testovaní je dobrovoľná.

Zverejnenie výsledkov a medzinárodnej správy štúdie IEA PIRLS 2016

Kategória: Aktuality

Prvé výsledky medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka ZŠ. Do medzinárodnej štúdie PIRLS 2016 sa zapojilo 50 krajín a 10 samostatných regiónov, ktorými sú samostatné geografické alebo jazykové oblasti v rámci účastníckych krajín. 

Testovanie 5 (T5-2017)

Kategória: Aktuality

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Pridanú hodnotu vo vzdelávaní sa aj v tomto roku dozvie viac než 500 stredných škôl, 25 z nich je dlhodobo nad úrovňou očakávania

Kategória: Aktuality

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po tretíkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem výsledkov z externej Maturity 2017 tak riaditelia stredných škôl dostávajú ďalšie externé hodnotenie, ktoré predstavuje príspevok školy ku vzdelaniu ich žiakov z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra. Školy sa dozvedia, či ich príspevok ku vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo naopak, pod úrovňou očakávania.

Romana Kanovská: Vyrastá nám skupina žiakov, ktorá bude príliš ľahko manipulovateľná

Kategória: Aktuality

Slovenské školstvo sa už roky borí s mnohými problémami, čo sa výrazne odzrkadľuje v jeho kvalite. Ukazujú to aj národné testovania či medzinárodné porovnania. Riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní Romana Kanovská hovorí, že nám narastajú regionálne rozdiely, kde najhoršie výsledky dosahujú okresy, ktoré trpia zlou sociálnou a ekonomickou situáciou. V porovnaní so svetom sa prepadávame stále viac do podpriemeru a z krajín V4 sme najhorší. Dôvodom tohto stavu je aj to, že úspešné krajiny majú jasne stanovený cieľ, ktorý sa snažia za každú cenu dosiahnuť. My takýto cieľ ani nemáme poriadne zadefinovaný. 

Májové e-testovanie: Školy pravidelne využívajú elektronickú databázu úloh a systém e-Test na hodnotenie vedomostí žiakov

Kategória: Aktuality

V období od 10. mája do 2. júna 2017 mali základné a stredné školy opäť možnosť zadávať elektronické testy z databázy systému e-Test na školské overovanie úrovne vedomostí žiakov. Po úspešnej E-Maturite a E-Testovaní 9 v marci a apríli 2017 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pripravil pre školy ďalšie elektronické testy z vybraných predmetov, ktoré mohli školy využiť na ohodnotenie úrovne vedomostí svojich žiakov na konci školského roka.  

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk