Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Budúcnosť vzdelávania pre trh práce - konferencia

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje dňa 23. septembra 2019 konferenciu s názvom Budúcnosť vzdelávania pre trh práce.

Generálna prokuratúra sa vyjadrila k poplatkom v materských školách

Kategória: Aktuality

Na základe nejasného výkladu a rozdielneho názoru ZMOS a MŠVVaŠ SR k postupu miest a obcí vo veci prednostného prijímania detí do materských škôl a určovania výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou so zohľadňovaním trvalého bydliska zákonného zástupcu dieťaťa sa ZMOS obrátilo na Generálnu prokuratúru SR.

Online prenosy z informačných seminárov pre žiadateľov z OP Ľudské zdroje

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR bude vysielať informačné semináre pre žiadateľov operačného programu Ľudské zdroje, prioritnej osi Vzdelávanieaj prostredníctvom online prenosov.

1. októbra 2019 sa sprísňuje preukazovanie bezúhonnosti učiteľov

Kategória: Aktuality

 S účinnosťou od 1. októbra 2019 sa sprísňuje preukazovanie bezúhonnosti učiteľov. 

Ministerstvo školstva ukončilo pôsobenie Národného ústavu celoživotného vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

K 30. júnu 2019 rezort školstva definitívne zrušil priamo riadenú príspevkovú organizáciu Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV). 

Rozporové konanie k návrhu nariadenia vlády SR

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

24. júna 2019 sa na pôde MŠVVaŠ SR uskutočnilo rozporové konanie k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca.

Testovanie pohybových predpokladov žiakov

Kategória: Aktuality

Na jeseň školského roku 2018/2019 sa uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl. Od tohto školského roka je testovanie podľa zákona o športe povinné pre všetky deti 1. ročníkov ZŠ, ktoré absolvujú rovnaké testy aj v 3. ročníku.

3. ročník súťaže - Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

ŠPÚ v spolupráci s MŠVVaŠ SR, MZ SR a SK UNESCO vyhlasuje 3. ročník súťaže - Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Voľné miesta na stredných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Časť stredných škôl nezaplnila v prvom kole prijímacieho konania svoje naplánované kapacity a hlási tak voľné miesta. Na tie sa môžu prihlásiť neúspešní uchádzači z prvého kola. Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude konať v utorok 18. júna 2019.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/20

Kategória: Aktuality

 Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020 (ďalej len „POP“) boli schválené ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019.

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Celoslovenské testovanie žiakov (Testovanie 9 2019) sa uskutočnilo 3. a 4. apríla 2019 na  1  569 školách – 1 446 základných školách, po prvýkrát aj na 113 gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom a 10 stredných športových školách s osemročným vzdelávacím programom.

Učitelia si už budú môcť vybrať aj učebnicu matematiky a geografie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlásilo vo Vestníku verejného obstarávania verejnú súťaž na predmet zákazky Matematika pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom a Geografia pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom.

Rezort školstva vyčlenil financie na budovanie regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch

Kategória: Aktuality

Sumou 30 000 eur podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku rozvojové projekty podpory budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch. Projekty tohto zamerania sa môžu uchádzať o finančný príspevok z rezortu školstva vôbec po prvýkrát.

Dodatok k ŠVP - Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR dňa 4. 4. 2019 s platnosťou od 1. 9. 2019 schválilo DODATOK č. 3 k štátnemu vzdelávaciemu programu - Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským.

Vyučovanie finančnej gramotnosti v školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Výchova a vzdelávanie v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti je v rozsahu uvedenom v Národnom štandarde finančnej gramotnosti povinnou súčasťou vzdelávania na základných a stredných školách. 

Konferencia - Sú základné zručnosti témou pre Slovensko?

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s odborom celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR pozýva na konferenciu Sú základné zručnosti témou pre Slovensko? 

Vstup do Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR oznamuje žiadateľom, že do 31. marca 2019 je na základe schválenej Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania možné predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o poskytnutie príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. 

Výzva V základnej škole úspešnejší II už len pre mimobratislavské regióny

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR informuje, že dopytovo-orientovaná výzva operačného programu Ľudské zdroje s názvom „V základnej škole úspešnejší II“ presiahla disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov pre viac rozvinutý región (Bratislavský kraj). 

Gymnáziá môžu žiadať o finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlásilo v novembri minulého roka dopytovo-orientovanú  výzvu  s cieľom zvýšiť  kvalitu vzdelávania na gymnáziách v oblastiach čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti. Gymnáziá  majú stále možnosť čerpať finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu.

Žiadosti o vstup do Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. januára 2019 možno predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o vstup do Schémy štátnej pomoci.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk