Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

metódy vyučovania

DIDAKTIKA - odborný dvojmesačník pre vedúcich MZ, PK

Kategória: Aktuality

Odborný dvojmesačník je určený vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom škôl a školských zariadení a najmä vedúcim metodických orgánov škôl a školských zariadení. Informuje pedagogickú a odbornú verejnosť o dianí v oblasti vývoja a zavádzania nových metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve a o možnostiach uplatňovania efektívnych prístupov v edukácii. 

Odporúčame publikáciu - Metodický deň učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Cieľom publikácie je rozšíriť povedomie učiteľskej verejnosti s možnosťou jej využitia pri príprave a realizácii metodického dňa učiteľov v podmienkach regionálneho školstva SR. Svojim praktickým priblížením organizácie metodického dňa môže byť vhodnou metodickou príručkou aj pre zriaďovateľov a riaditeľov ktoréhokoľvek druhu a typu školy.

Môžeme zlepšiť výučbu angličtiny v stredných školách?

Kategória: Stredné školy

Učitelia anglického jazyka v stredných školách majú teraz jedinečnú možnosť získať moderné vzdelávacie materiály na výučbu, ktoré sú vhodné aj na prípravu na maturitu z angličtiny. Školám ich dodá Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktoré chce týmto ďalej zvyšovať kvalitu výučby anglického jazyka v školách na Slovensku.  

Angličtinári v základných školách majú opäť možnosť získať moderné vzdelávacie materiály

Kategória: Aktuality

Učitelia anglického jazyka v základných školách budú mať aj v školskom roku 2017/18 možnosť získať moderné vzdelávacie materiály. Školám ich dodá Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktoré chce týmto ďalej zvyšovať kvalitu výučby anglického jazyka v školách na Slovensku.  

Pedagogická legenda profesor Milan Hejný: Aby deti napredovali, treba učiť inak, než doteraz!

Kategória: Aktuality

Profesor Milan Hejný (80) patrí medzi matematické a pedagogické legendy. Jeho rukami prešli tisícky budúcich matematikov na Slovensku a v Česku, a jeho metóda učenia bude raz možno všade.

5 krokov riešenia konfliktov, ktoré vedú ku spokojnosti všetkých

Kategória: Aktuality

Učili vás v detstve, že vyhrať môže iba jeden? V tom prípade máme pre vás jednu dobrú a jednu zlú správu. Zlá správa je, že vám klamali. Dobrá správa je, že môžu vyhrať všetci. Práve my, ľudia, sme jedineční tým, že dokážeme výborne kooperovať. Našou evolučnou výhodou nie je sila či rýchlosť. Je ňou naša inteligencia a schopnosť spolupracovať. 

ŠPÚ sprístupnil na webovej stránke metodický portál pre učiteľov

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav sprístupnil na svojej webovej stránke skúšobnú verziu metodického portálu http://194.160.4.174/ ako priestor pre metodickú podporu inovovaných Štátnych vzdelávacích programov. Začína sa napĺňať potrebnými informáciami, súvisiacimi s inováciou ŠVP ako aj metodickými materiálmi, ktoré môžu pedagógom pomôcť pri tvorbe školských vzdelávacích programov a vlastnej príprave vyučovacích hodín. Portál Štátneho pedagogického ústavu garantuje obsahovú a didaktickú správnosť publikovaných materiálov.

Empatia - hlavná morálna emócia

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr.Lada Kaliská, PhD.

Vyberáme z Metodiky vzdelávania

Empatiu chápeme ako hlavnú morálnu emóciu, ktorá umožňuje jednotlivcovi identifikovať, vnímať a prežívať city druhých. Ak žiak disponuje touto cnosťou, stáva sa vnímavejším k potrebám druhých. Takýto žiak je schopný morálnych činov, pretože sa vie vžiť do situácie druhého. M. Borba zdôrazňuje jej zámerné rozvíjanie prostredníctvom rešpektovania troch postupných systematických krokov práve v školskom prostredí.

Aktivita: Skórovanie rôznych zdrojov informácií

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Beáta Ľubová

Vyberáme z Metodiky vzdelávania

Cieľom aktivity s názvom Skórovanie rôznych zdrojov informácií je efektívna práca s informáciami (vyhľadávanie, vyhodnotenie a ďalšia aplikácia), formulovanie vlastných priorít, zodpovedné prijatie rozhodnutia na základe získaných informácií.  K vyhodnoteniu dôveryhodnosti zdrojov informácií z virtuálneho prostredia poslúži tabuľka Skórovanie rôznych zdrojov informácií. Tabuľka učí žiaka chápať skutočnosti v súvislostiach. Postupným a systematickým využívaním tabuľky žiak získava nový pohľad na dôveryhodnosť uverejnenej informácie. Tabuľka je použiteľná pre rôzne druhy médií.

"Ku kvalitnému výsledku práce patrí aj kvalitný zdroj informácií."

Korupcia. Námety na vyučovanie pre základné a stredné školy

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu pripravil pre učiteľov niekoľko námetov na aktivity, ktorými sa žiakom na základných a stredných školách približuje problematika korupcie. 

Láska - hodnota ku ktorej treba vychovávať

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.,

Americký špecialny pedagóg L. F. Buscaglia rozpovedal zážitok zo súťaže, na ktorú bol pozvaný ako porotca. Cieľom súťaže bolo nájsť najstarostlivejšie a najpozornejšie dieťa. Víťazom sa stal štvorročný chlapec. Býval v susedstve staršieho pána, ktorému nedávno zomrela manželka. Keď chlapec videl muža plakať, išiel k nemu na jeho dvor, vyliezol mu do lona a len tak sedel. Keď sa ho mama spýtala, čo povedal susedovi, chlapček odpovedal: "Nič, len som mu pomohol plakať." (Robinson, 2009).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk