Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

materská škola

Škôlka má pozítívny vplyv na rozvoj detí - sústreďme sa na opatrenia včas

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity je partnerom projektu Posilnenie odborných kapacít v predprimárnom vzdelávaní v kontexte inklúzie rómskych detí (PPV). Tento projekt bol realizovaný rómskou vzdelávacou mimovládnou organizáciou eduRoma a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI).

Nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí zanikne 30. júna

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí z dôvodu poskytovania starostlivosti zanikne zo zákona dňom 30. 6. 2020. 

Oznámenie údajov o ošetrovnom detí

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Školy a školské zariadenia oznámia územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch do nich umiestnených v rozsahu a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou.

Počty detí a žiakov po návrate do škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Počas prvého týždňa po umožnení obnoviť výchovno-vzdelávací proces otvorilo svoje brány 2 265 materských škôl (80,6 % z celkového počtu MŠ) a 1 867 základných škôl (90,5 % z celkového počtu ZŠ).

GDPR a meranie teploty pri vstupe do materskej školy alebo do základnej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Materské školy a základné školy odmeranú teplotu nikde nezaznamenávajú, preto nevyžadujú súhlas so spracúvaním osobných údajov od zákonných zástupcov na daný účel.

Inšpirácia z ČR - Až se sejdeme ve škole

Kategória: Aktuality

Materiál pro mateřské, základní a střední školy k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid – 19.

Povinné predprimárne vzdelávanie - Oľga Pivarníková, Lucia Pivarníková

Kategória: Aktuality

Materská škola ako predškolské zariadenie zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Od 1. januára 2021 dochádza v oblasti predprimárneho vzdelávania k významnej zmene, ktorou je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania pre päťročné deti. 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania MŠ, ZŠ do konca školského roka

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR zverejnilo dokumenty o otváraní materských a základných škôl od 1. 6. 2020. Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov, najmä opatrenia ÚVZ SR Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: svsmi.sk

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

Predškolské zariadenia už nemusia Sociálnej poisťovni posielať zoznamy detí

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa vzhľadom na meniace sa zákonné podmienky poskytovania dávky ošetrovné v čase koronakrízy (tzv. pandemické ošetrovné) upozorňuje, že predškolské zariadenia jej už nemusia elektronicky zasielať zoznamy detí, ktoré ich zariadenie navštevujú.

Sociálna poisťovňa žiada predškolské zariadenia o zaslanie zoznamu detí

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje predškolské zariadenia, ktoré na základe usmernenia Ústredného krízového štábu uzavreli prevádzku, že do troch dní od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, do 1. apríla 2020 vrátane, musia Sociálnej poisťovni poslať zoznam detí, ktoré navštevujú zariadenie (s uvedením mena, priezviska a rodného čísla dieťaťa).

Podpora inkluzívneho vzdelávania - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Kategória: Aktuality

Rezort školstva vyčlenil finančné zdroje na podporu inkluzívneho vzdelávania. Na podporu pedagogických asistentov, asistentov učiteľa a odborných zamestnancov ako členov inkluzívnych tímov tak do škôl bude vyčlenených ďalších viac ako 82,1 miliónov eur.

Prehliadka tvorivosti detí a pedagógov BÁBKULIENKA

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

24. apríla 2020 sa uskutoční prehliadka tvorivosti detí a pedagógov BÁBKULIENKA, ktorej cieľom je zviditeľniť tvorivé aktivity učiteľov a detí v oblasti tvorivej dramatiky v rámci celého Slovenska.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Suma príspevku na rok 2020 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ podľa stavu k 15. 9. 2019 a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2020. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1. 1. 2020 vo výške 95,96 EUR mesačne. 

Analýza kapacít materských škôl - Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR

Nevyhnutným predpokladom úspešnej implementácie opatrenia súvisiaceho s povinným predprimárnym vzdelávaním v 5. roku veku dieťaťa sú dostatočné kapacity materských škôl. 

Seminár - Mediálna výchova v materských školách - cesta k mediálnej gramotnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav pozýva učiteľov materských škôl na seminár k metodickej príručke Mediálna výchova v materských školách – cesta k mediálnej gramotnosti. 

Celoslovenský projekt Eko Alarm pre materské, základné a stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: ekoalarm.sk

Spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o., zástupca značky CURAPROX spojila občianske združenia Živica, Priateľov Zeme – SPZ, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a Nadáciu Ekopolis. Spoločne sa rozhodli téme odpadov na slovenských školách venovať mimoriadnu pozornosť. 

Povinný ranný filter v materskej škole

Kategória: Aktuality Autor/i: dbor hygieny detí a mládeže a Referát komunikačný ÚVZ SR

V materskej škole môže byť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umiestnené iba dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. 

Vyzvanie národného projektu na podporu inkluzívneho vzdelávania na školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ".

Generálna prokuratúra sa vyjadrila k poplatkom v materských školách

Kategória: Aktuality

Na základe nejasného výkladu a rozdielneho názoru ZMOS a MŠVVaŠ SR k postupu miest a obcí vo veci prednostného prijímania detí do materských škôl a určovania výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou so zohľadňovaním trvalého bydliska zákonného zástupcu dieťaťa sa ZMOS obrátilo na Generálnu prokuratúru SR.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk