Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo materská škola


Podporné stanovisko k návrhu poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon

Kategória: Aktuality Autor/i: rrms.sk

Profesijné organizácie zaoberajúce sa predprimárnym vzdelávaním Rada pre rozvoj materských škôl, Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu podporujú znenie návrhu poslancov Národnej rady Slov...

Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Usmernenie nadväzuje na materiál Manuál Predprimárne vzdelávanie detí. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. au...

Výbor NRSR pre školstvo prerokoval dve správy o výsledku kontroly

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík sa 16.3.2021 zúčastnil zasadnutia Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý prerokoval dve správy o výsledkoch kontroly. 

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl môže ministerstvo školstva poskytnúť v zmysle § 6b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Finančné prostrie...

Slovensko neplní záväzok voči mladej generácii, máme kritickú zaškolenosť detí do piatich rokov

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Slovensko je v počte zaškolených detí predškolského veku na chvoste Európy. Európsky priemer je na úrovni 95 % a slovenský ukazovateľ návštevnosti materských škôl deťmi od štyroch rokov sa dostáva len mierne nad 80 %, pričom Košický kraj je so 70 ...

Profesijné organizácie upozornili na nevyhnutnosť nastavenia štandardov kvality pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Profesijné organizácie zaoberajúce sa predškolským vzdelávaním - Slovenská komora učiteľov, Asociácia pedagogiky raného detstva, Rada pre rozvoj materských škôl, Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predško...

Výzva SKU na dodržiavanie platných vyhlášok a metodiky Covid Automat pri znovuotvorení škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: sku.sk

Slovenská komora učiteľov s údivom a rozhorčením sleduje počínanie niektorých zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ktorí pri ich opätovnom otvorení nedodržiavajú platné vyhlášky, odvolávajúc sa na ich nejednoznačnosť a teda na ich vykonateľno...

Zmena vyhlášok o základnej škole, materskej škole a škole v prírode

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky mení a dopňa vyhlášky o základnej škole, materskej škole a škole v prírode.  V Zbierke zákonov vyšli:  vyhláška č. 437/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 320/2008 Z. ...

VÝKAZY - Zber údajov za materské školy podľa stavu k 31. 12. 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na základe novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a...

Vianočné prázdniny - rozhodnutie ministra a usmernenie k vianočnému obdobia (11. 12.)

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal rozhonutie týkajúce sa vianočných prázdnin. Rovnako vydal Usmernenie k činnosti materských škôl, základných škôl a stredných škôl počas vianočného obdobia.

Prezidentka vrátila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR

Kategória: Aktuality Autor/i: prezident.sk

Prezidentka vrátila Národnej rade Slovenskej republiky zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o finančný príspevok pre materské školy do 31. decembra 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

Žiadosť o príspevok na úhradu časti mzdy zamestnancov v materských školách je možné poslať až do 31. decembra 2020. Termín predĺžilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR z dôvodu krátkeho času na vybavenie potrebných náležitostí súvisia...

Povinné predprimárne vzdelávanie - Oľga Pivarníková, Lucia Pivarníková

Kategória: Aktuality

Materská škola ako predškolské zariadenie zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Od 1. januára 2021 dochádza v oblasti predprimárneho vzdelávania k významnej zmene, ktorou je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania pre ...

COVID 19 Manuál opatrení a vplyv rozhodnutia ministra na zamestnancov škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Manuál pre materské školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-1...

Materská škola bude povinná pre všetky deti od piatich rokov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Lepšie vzdelanie a odbornú starostlivosť získa od budúceho roka viac detí v predškolskom veku. Materská škola bude definitívne povinná pre všetky deti od piatich rokov veku. Noví škôlkari nastúpia do materských škôl už v septembri 2021, zápisy bud...

COVID-19 - Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania.

Zber údajov RIS/EDUZBER

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V školskom roku 2020/21 sa povinnosť odosielania jednotkových údajov každý mesiac týka len škôl týchto druhov: materské školy, základné školy, stredné školy, špeciálne školy.

Plošné dotovanie obedov v školách by sa malo od začiatku budúceho roka skončiť

Kategória: Aktuality

V súčasnosti štát sumou 1,2 eura dotuje každý obed pre dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú školu. Od začiatku budúceho roka sa majú na týchto školách dotovať len obedy pre deti v hmotnej núdzi.

COVID-19 Nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí zanikne 30. júna

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí z dôvodu poskytovania starostlivosti zanikne zo zákona dňom 30. 6. 2020. 

COVID-19 Oznámenie údajov o ošetrovnom detí

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Školy a školské zariadenia oznámia územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch do nich umiestnených v rozsahu a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk