Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

materská škola

Vyzvanie národného projektu na podporu inkluzívneho vzdelávania na školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ".

Generálna prokuratúra sa vyjadrila k poplatkom v materských školách

Kategória: Aktuality

Na základe nejasného výkladu a rozdielneho názoru ZMOS a MŠVVaŠ SR k postupu miest a obcí vo veci prednostného prijímania detí do materských škôl a určovania výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou so zohľadňovaním trvalého bydliska zákonného zástupcu dieťaťa sa ZMOS obrátilo na Generálnu prokuratúru SR.

ZMOS požiadalo prezidentku o nepodpísanie novely zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní pre 5 ročné deti

Kategória: Aktuality Autor/i: zmos.sk

Združenie miest a obcí Slovenska požiadalo 4. júla 2019 prezidentku o nepodpísanie novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý bol predložený do NR SR ako poslanecký návrh, a ktorým sa má zaviesť povinné predprímárne vzdelávanie pre všetky 5 ročné deti v materských škôlkach.

ÚVZ SR: Soľ áno, ale málo

Kategória: Aktuality

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravil informačný leták  o rizikách nadmerného príjmu soli a o nezdravých potravinách, ktorý v týchto dňoch distribuujú do materských škôl všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva. 

Trendová analýza vývoja ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: www.cvtisr.sk

Trendová analýza vývoja ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ sa v náväznosti na demografickú prognózu zaoberá vývojovými tendenciami súboru základných a odvodených ukazovateľov regionálneho školstva od roku 2000 po súčasný školský rok 2018/2019. 

Veľká noc 2019

Kategória: Aktuality

Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ak rodič hľadá pre svoje dieťa materskú školu, mal by si preveriť, do akého zariadenia dieťa zapíše, či je toto zariadenie zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a ak nie je, akú kvalitu starostlivosti dané zariadenie poskytuje.

Karneval v materskej škole a spolupráca inštitúcií SOŠPg Bullova a MŠ Bullova v Bratislave

Kategória: Aktuality

Dňa 07. 03. 2019 študentky Strednej odbornej školy pedagogickej (SOŠPg) na Bullovej ulici v Bratislave usporiadali karneval pre deti z materskej školy sídliacej v priestoroch uvedenej školy. Študentky tretieho ročníka každý týždeň vykonávajú v materskej škole odbornú prax, a tak vznikol nápad spoločnej akcie.

Ako pripraviť dieťa na vstup do školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Vyberáme z časti Riadenie školy

Dieťa v predškolskom veku je zväčša po duševnej, telesnej i sociálnej stránke zrelé na vstup do školského života. Ak navštevovalo predškolské zariadenie, kontakt s rovesníkmi sa stal prirodzenou súčasťou jeho rovesníckej skúsenosti. Predškolák je pedagógmi postupne pripravovaný na zmeny v organizácii času, režim dňa, na základné požiadavky pracovnej aktivity. Je trénovaný v udržiavaní pozornosti, v trpezlivosti rešpektovať názory a potreby iných, v samostatnosti reagovať na pokyny. Snaží sa uvedomiť si vplyv svojho konania na okolie. Napriek nadobudnutým kompetenciám dieťa môže blížiace sa zmeny v svojom živote prežívať aj úzkostne. 

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Suma príspevku na rok 2019 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ podľa stavu k 15.9.2018 a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2019. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1.1.2019 vo výške 93,61 EUR mesačne.

Žiadosť o prijatie do materskej školy

Kategória: Aktuality

Pred nástupom dieťaťa na predprimárne vzdelávanie treba dieťa do materskej školy zapísať. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejňuje riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Kategória: Aktuality Autor/i: employment.gov.sk

S účinnosťou od 1. 1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z.  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.

Choré dieťa do škôlky do nepatrí

Kategória: Aktuality Autor/i: UVZ SR

Ranný filter musia cez zodpovedné osoby (zväčša pedagógov) zo zákona zabezpečiť prevádzkovatelia predškolských zariadení v zmysle ochrany zdravia detí v rámci ich pobytu v materskej škole. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia totiž uvádza, že v predškolskom zariadení môže byť umiestnené iba dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

Vláda SR sa dohodla na povinnom predprimárnom vzdelávaní pre všetky 5-ročné deti

Kategória: Aktuality

Predstavitelia vlády SR sa na dnešnom rokovaní dohodli na zavedení povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti s platnosťou od 1. septembra 2020. 

Školské výlety a exkurzie - sprievodca

Kategória: Aktuality

Cieľom publikácie je zosumarizovať ponuku vzdelávacích programov v múzeách, galériách, ďalších inštitúciách a vo vybraných zaujímavých lokalitách doma a v blízkom zahraničí, ktoré možno využiť pri organizovaní výletov a exkurzií a inšpirovať učiteľov osvedčenými organizačnými skúsenosťami s jednotlivými druhmi programov, ako aj s ďalšími informáciami, ktoré uľahčia prepojenie oddychovej a vzdelávacej stránky školou organizovaných podujatí.

Zákon o zabezpečení predškolskej starostlivosti

Kategória: Aktuality

Návrh poslancov na vydanie zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol 28. 9. 2018 doručený do NR SR.

Zber údajov o počte žiakov ZUŠ, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl

Kategória: Aktuality

Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. (účinnosť od 1.9.2018 ), zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia sú povinní poskytnúť počty detí, žiakov, poslucháčov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potrebné na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam pre rok 2019 najneskôr do 30. septembra 2018. 

Prijímanie neočkovaného dieťaťa do materskej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Povinnosti prevádzkovateľa materskej školy sú uvedené v § 24 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Ako pripraviť dieťa na vstup do materskej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Vyberáme z časti Riadenie školy - Konflikty - školská mediácia

Dieťa v predškolskom veku je po duševnej, telesnej i sociálnej stránke zväčša zrelé na vstup do školského života. Ak navštevovalo predškolské zariadenie, kontakt s rovesníkmi sa stal prirodzenou súčasťou jeho rovesníckej skúsenosti. Predškolák je pedagógmi postupne pripravovaný na zmeny. Napriek tomu môže blížiace sa zmeny súvisiace so školskou dochádzkou prežívať úzkostne. 

Školská pamäť detí

Kategória: Aktuality Autor/i: Dušana Bieleszová

Čas reflexie, kedy si vybavujeme v pamäti dôležité chvíle strávené v škole, prichádza. Siahnuť s predstavami za horizont školskej dochádzky žiaka, tušiť, o čom sníva, vedieť odhadnúť jeho skryté možnosti, si pýta veľkú dávku pokory. Pripustiť si už teraz, že učiteľ má vplyv na budúceho IT-čkara, spisovateľa, zdravotnú sestru, príjemnú pani predavačku, pragmatického ekonóma, znamená veriť, že každé dieťa má šancu na úspech. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk