Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

materská škola

Analýza kapacít materských škôl - Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR

Nevyhnutným predpokladom úspešnej implementácie opatrenia súvisiaceho s povinným predprimárnym vzdelávaním v 5. roku veku dieťaťa sú dostatočné kapacity materských škôl. 

Seminár - Mediálna výchova v materských školách - cesta k mediálnej gramotnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav pozýva učiteľov materských škôl na seminár k metodickej príručke Mediálna výchova v materských školách – cesta k mediálnej gramotnosti. 

Celoslovenský projekt Eko Alarm pre materské, základné a stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: ekoalarm.sk

Spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o., zástupca značky CURAPROX spojila občianske združenia Živica, Priateľov Zeme – SPZ, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a Nadáciu Ekopolis. Spoločne sa rozhodli téme odpadov na slovenských školách venovať mimoriadnu pozornosť. 

Povinný ranný filter v materskej škole

Kategória: Aktuality Autor/i: dbor hygieny detí a mládeže a Referát komunikačný ÚVZ SR

V materskej škole môže byť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umiestnené iba dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. 

Vyzvanie národného projektu na podporu inkluzívneho vzdelávania na školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ".

Generálna prokuratúra sa vyjadrila k poplatkom v materských školách

Kategória: Aktuality

Na základe nejasného výkladu a rozdielneho názoru ZMOS a MŠVVaŠ SR k postupu miest a obcí vo veci prednostného prijímania detí do materských škôl a určovania výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou so zohľadňovaním trvalého bydliska zákonného zástupcu dieťaťa sa ZMOS obrátilo na Generálnu prokuratúru SR.

ZMOS požiadalo prezidentku o nepodpísanie novely zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní pre 5 ročné deti

Kategória: Aktuality Autor/i: zmos.sk

Združenie miest a obcí Slovenska požiadalo 4. júla 2019 prezidentku o nepodpísanie novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý bol predložený do NR SR ako poslanecký návrh, a ktorým sa má zaviesť povinné predprímárne vzdelávanie pre všetky 5 ročné deti v materských škôlkach.

ÚVZ SR: Soľ áno, ale málo

Kategória: Aktuality

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravil informačný leták  o rizikách nadmerného príjmu soli a o nezdravých potravinách, ktorý v týchto dňoch distribuujú do materských škôl všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva. 

Trendová analýza vývoja ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: www.cvtisr.sk

Trendová analýza vývoja ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ sa v náväznosti na demografickú prognózu zaoberá vývojovými tendenciami súboru základných a odvodených ukazovateľov regionálneho školstva od roku 2000 po súčasný školský rok 2018/2019. 

Veľká noc 2019

Kategória: Aktuality

Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ak rodič hľadá pre svoje dieťa materskú školu, mal by si preveriť, do akého zariadenia dieťa zapíše, či je toto zariadenie zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a ak nie je, akú kvalitu starostlivosti dané zariadenie poskytuje.

Karneval v materskej škole a spolupráca inštitúcií SOŠPg Bullova a MŠ Bullova v Bratislave

Kategória: Aktuality

Dňa 07. 03. 2019 študentky Strednej odbornej školy pedagogickej (SOŠPg) na Bullovej ulici v Bratislave usporiadali karneval pre deti z materskej školy sídliacej v priestoroch uvedenej školy. Študentky tretieho ročníka každý týždeň vykonávajú v materskej škole odbornú prax, a tak vznikol nápad spoločnej akcie.

Ako pripraviť dieťa na vstup do školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Vyberáme z časti Riadenie školy

Dieťa v predškolskom veku je zväčša po duševnej, telesnej i sociálnej stránke zrelé na vstup do školského života. Ak navštevovalo predškolské zariadenie, kontakt s rovesníkmi sa stal prirodzenou súčasťou jeho rovesníckej skúsenosti. Predškolák je pedagógmi postupne pripravovaný na zmeny v organizácii času, režim dňa, na základné požiadavky pracovnej aktivity. Je trénovaný v udržiavaní pozornosti, v trpezlivosti rešpektovať názory a potreby iných, v samostatnosti reagovať na pokyny. Snaží sa uvedomiť si vplyv svojho konania na okolie. Napriek nadobudnutým kompetenciám dieťa môže blížiace sa zmeny v svojom živote prežívať aj úzkostne. 

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Suma príspevku na rok 2019 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ podľa stavu k 15.9.2018 a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2019. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1.1.2019 vo výške 93,61 EUR mesačne.

Žiadosť o prijatie do materskej školy

Kategória: Aktuality

Pred nástupom dieťaťa na predprimárne vzdelávanie treba dieťa do materskej školy zapísať. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejňuje riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Kategória: Aktuality Autor/i: employment.gov.sk

S účinnosťou od 1. 1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z.  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.

Choré dieťa do škôlky do nepatrí

Kategória: Aktuality Autor/i: UVZ SR

Ranný filter musia cez zodpovedné osoby (zväčša pedagógov) zo zákona zabezpečiť prevádzkovatelia predškolských zariadení v zmysle ochrany zdravia detí v rámci ich pobytu v materskej škole. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia totiž uvádza, že v predškolskom zariadení môže byť umiestnené iba dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

Vláda SR sa dohodla na povinnom predprimárnom vzdelávaní pre všetky 5-ročné deti

Kategória: Aktuality

Predstavitelia vlády SR sa na dnešnom rokovaní dohodli na zavedení povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti s platnosťou od 1. septembra 2020. 

Školské výlety a exkurzie - sprievodca

Kategória: Aktuality

Cieľom publikácie je zosumarizovať ponuku vzdelávacích programov v múzeách, galériách, ďalších inštitúciách a vo vybraných zaujímavých lokalitách doma a v blízkom zahraničí, ktoré možno využiť pri organizovaní výletov a exkurzií a inšpirovať učiteľov osvedčenými organizačnými skúsenosťami s jednotlivými druhmi programov, ako aj s ďalšími informáciami, ktoré uľahčia prepojenie oddychovej a vzdelávacej stránky školou organizovaných podujatí.

Zákon o zabezpečení predškolskej starostlivosti

Kategória: Aktuality

Návrh poslancov na vydanie zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol 28. 9. 2018 doručený do NR SR.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk