Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Manažment školy v praxi

Manažment školy v praxi č. 7 - 8

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V letnom dvojčísle časopisu sa venujeme odovzdávaniu a preberaniu funkcie riaditeľa školy. Ponúkame legislatívne východiská zriadenia centra voľného času ako súčasti základnej školy. Rozoberieme kvalitu vzťahov v školskom prostredí, možnosti využitia skupinovej práce žiakov. Opíšeme činnosť asistenta pedagóga, analyzujeme kategóriu sociálneho pedagóga v kontexte legislatívnych zmien a venujeme sa aj spolpráci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. 

Téma – Šikanovanie učiteľa žiakom

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Šikanovanie je označenie konania, ktoré vnímame ako opakovaný nátlak na nás, no jeho hrubšie formy môžu naplniť skutkovú podstatu trestného činu, či priestupku. Konanie možno rozdeliť do dvoch rovín.

Riadenie školy - beh na dlhé trate

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Renáta Brédová

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V podmienkach slovenského školstva sa riaditeľom školy stáva pedagóg, v ktorom dozrela potreba zmeny. Získané pedagogické skúsenosti ho vedú k presvedčeniu, že disponuje životnými zručnosťami a odbornými spôsobilosťami dôležitými pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja školy. Nezanedbateľnou výhodou je, ak má skúsenosti z nižších stupňov riadenia, napr. z pozície zástupcu riaditeľa školy. Na začiatku si zodpovedne pripraví koncepčný plán rozvoja školy, ktorý vychádza z analýzy jej aktuálneho stavu a vlastných predstáv o jej efektívnom riadení a s nadšením sa pustí do jeho plnenia.

Manažment školy v praxi č. 6/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V šiestom čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame odborne spracované témy, ktoré nám pomôžu zabezpečiť rovnováhu v prísune množstva informácií, praktických odporúčaní a riešení prípadových štúdií z praxe.

Manažment školy v praxi č. 5

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V piatom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme kompetenčného profilu a hodnoteniu pedagogického zamestnanca, vzdelávaniu cudzincov, aj sociálnemu prostrediu ako predmetu záujmu sociálnej pedagogiky. Porozprávame sme sa s projektovým manažérom Národného projektu Duálne vzdelávanie a poskytneme odporúčania v oblasti prevencie o sexuálne rizikovom správaní žiakov. Informujeme taktiež o význame spoločenských podujatí a eventov na školách a venujeme sa aj gamifikovanému rozvoju strategických zručností. 

Manažment školy v praxi č. 4

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V štvrtom čísle časopisu Manažment školy v praxi pokračujeme v téme o novelách školského zákona a venujeme sa aj formálnemu hodnoteniu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení. Ponúkame odporúčania k efektívnej komunikácii a k prijímaniu spätnej väzby. Upozorňujeme aj na porovnávanie, posudzovanie a chyby v hodnotení učiteľov. V aktuálnej téme inklúzie kladieme otázku, či je inklúzia inklúziou a ponúkame aj článok, ktorý sa venuje príspevkom na rekreáciu zamestnancom školstva.

Dôležitosť spätnej väzby v procese riadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Mária Čačková

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Po vecnej stránke je spätná väzba hodnotiacou informáciou o kvalite konečného výsledku alebo o odchýlkach pri plnení zadanej úlohy. Tvorí podstatný prvok vedenia spolupracovníkov. Dobrá spätná väzba vedie buď k motivácii a k udržaniu výkonu zamestnanca, alebo si vyžiada opatrenia, ktoré povedú k žiadanej zmene.

Manažment školy v praxi č. 3/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V treťom čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame ďalšie zaujímavé témy. Autori sa vanujú novelám školského zákona, analyzujú podmienky integrácie žiakov v základnej škole. Odporúčajú využívať skupinové vyučovanie a efektívnu komunikáciu v multikultúrnom prostredí. Rozoberajú aj obsahovú stránku správ o výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach škôl a školských zariadení. Nechýba rubrika Z histórie školstva, ani odpovede na otázky týkajúce sa manažovania práce vedúcich pedagogických zamestnancov. 

Manažment školy v praxi č. 2/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V novom čísle časopise Manažment školy v praxi sa venujeme procesu individuálnej integrácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, problémovému a rizikovému správaniu žiakov,  efektívnej komunikácii v multikultúrnom prostredí. Rozobrali sme šikanovanie a ochranu pred rovesníckym násilím, ponúkame odporúčania v oblasti poskytovania cestovných náhrad zamestnancom školstva.   

Manažment školy v praxi č. 1/2019

Kategória: Aktuality

V prvom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme aktuálnym problémom školských sociálnych pedagógov aj z pohľadu prípravy legislatávnych zmien. Otvorili sme novú tému na pokračovanie, ktorá sa týka integrácie žiakov v základnej škole. V rubrike Kontrola sme pripomenuli, ako má prebiehať základná finančná kontrola a venovali sme sa aj zmene a procesom jej nastavenia v školskom prostredí. 

„Manažment školy v praxi“ v roku 2018

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Rok 2018 sa onedlho zavŕši. Časopis Manažment školy v praxi, ale aj školský portál DIREKTOR, vám aj v doznievajúcom roku opäť pravidelne prinášal aktuálne a zaujímavé čítanie k problematike regionálneho školstva na Slovensku.

Na Vianoce si želajme Vianoce...

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc., Bratislava

Ako slávili a prežívali Vianoce v dávnejšej či nedávnej minulosti žiaci našich škôl? Tradičnou pripomienkou Vianoc v školskom prostredí bolo v stredoveku inscenovanie vianočného príbehu inšpirované bibliou. 

Manažment školy v praxi č. 11/ 2018

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme sociálnym pedagógom ako odborným zamestnancom škôl a školských zariadení. Vysvetlíme, ako postupovať v prípade, ak uvádzajúci zamestnanec je z inej ako kmeňovej škoy. Pokračujeme v informáciách o autoregulatívnom učení. Pozreli sme sa aj na dotácie na školské obedy pre žiakov a vysielanie zamestnancov na pracovné cesty. Ponúkame aj odpovede na otázky, ktoré súvisia s individuálnym vzdelávaním či individuálnym učebným plánom. 

Manažment školy v praxi č. 10/2018

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme téme autoregulatívneho učenia, ktoré podporuje samostatnosť a zodpovednosť. Je závislosť na videohrách skutočnou hrozbou alebo príspevky v médiách sú skôr hystériou? V odbornom príspevku ponúkame odpoveď aj na túto otázku. Opíšeme aj flexibilné formy vzdelávania a objasníme si fnancovanie regionálneho školstva. 

Vzdelávanie detí cudzincov - jazykové kurzy

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR, ktoré sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole a v škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka.

Reálie generačnej priepasti v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Arnold Kiss

Ak chceme efektívne pracovať s cieľovou skupinou žiakov narodených v 21. storočí, musíme pochopiť prostredie, v ktorom tieto deti vyrastajú a realitu, ktorú žijú. Iba tak sa nám podarí premostiť tzv. generačnú priepasť, ktorá nám v tom bráni. Nemôžeme očakávať, že metódy, ktoré fungovali počas posledného storočia, resp. počas posledných 50-tich rokov, budú fungovať rovnako efektívne aj dnes. Pedagógovia míňajú energiu, žiaci strácajú drahocenný čas a Slovensko konkurencieschopnosť oproti krajinám, kde je školstvo progresívne a prispôsobené dobe.

Dôležité je chrániť deti a povýšiť všetko ostatné nad tento záujem (Peter Lengyel)

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Peter Lengyel ‒ po štúdiu na Trnavskej univerzite začal pôsobiť ako jeden z prvých školských sociálnych pracovníkov v základnej škole na Slovensku, kde pôsobil desať rokov. Neskôr pracoval a publikoval v regionálnych médiách a odborných časopisoch. Externe vyučoval na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a na Trnavskej univerzite. Po odchode zo školstva začal v rámci súkromného sektora realizovať cestovateľské vzdelávacie programy pre školy, neskôr aj školenia a ďalšie aktivity pre učiteľov a žiakov, ktoré realizuje dodnes. V súčasnosti tiež pracuje ako koordinátor ochrany detí pred násilím.

Manažment školy v praxi č. 7-8/2018

Kategória: Aktuality

V letnom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme problematike prevádzkovania telocviční v školách a školských zariadeniach, pokračujeme v informovaní o ochrane osobných údajov, pozrieme sa na psychosomatiku a psychologické aspekty telesných ochorení, ale aj na inovácie v školskom prostredí. Rozoberieme si vplyv konfliktu v rodine na správanie žiaka v škole, aj ako predchádzať neúspešnosti žiakov. Nechýbajú ani odpovede na otázky a prehľad dôležitých termínov pre manažment škôl a školských zariadení v septembri.

Manažment školy v praxi č. 6/2018

Kategória: Aktuality

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme ochrane osobných údajov, mediálnej výchove ako súčasti celoživotného vzdelávania učiteľov. Informácie o pripravenosti detí na školské vzdelávanie z pohľadu učiteliek 1. ročníka dopĺňame v pokračovaní príspevku. Rozobrali sme aj dôležité kompetencie pre generácie v 21. storočí a v rubrike Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka sa venujeme aj prejavom úzkosti v školskej praxi. 

Moderné komunikačné nástroje a ich letné nástrahy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Mária Tothová Šimčáková

Vyberáme z archívu časopisu Manažment školy v praxi

Letné mesiace sú synonymom dobrodružstiev, rodinných výletov a pohody. Odísť na pár týždňov z každodenného stereotypu prináša osvieženie a utuženie rodinných vzťahov. Len veľmi ťažko si však vieme predstaviť, že by sme čas voľna strávili bez akéhokoľvek kontaktu s priateľmi či blízkymi. Moderné technológie nám umožňujú zdieľať dojmy či zážitky s kýmkoľvek a kedykoľvek chceme. Verejne sa pochváliť o významné informácie však nemusí byť vždy dobrým nápadom. Je dôležité myslieť na to, aké informácie o sebe zverejňujeme.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk