Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Manažment školy v praxi

Manažment školy v praxi č. 1/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V januárovom čísle časopisu Manažment školy v praxi reflektujeme potreby manažmentu, rozoberáme aktuálne témy riadenia pedagogického, odborného a pracovného tímu v školskom prostredí, ponúkame príspevky skúsených odborníkov v oblastiach legislatívy, vzdelávania, kultúry školy, financovania, prevencie, histórie školstva, súčasných trendov výchovy. 

Myšlienky našich autorov

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Renáta Brédová

"Skvalitnenie procesu prípravy riaditeľov, ktorí zapália, ale sami nevyhasnú pod tlakom neprimeraných požiadaviek a spoločenského nedocenenia, by malo byť dôležitým pilierom pri budovaní základov učiacich sa škôl, ktoré budú priateľské k našim deťom."

Rozhovory v Manažmente školy v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Výber z časti Manažment školy v praxi - Rozhovory 2019

"Sme svedkami odporúčaní, ako skvalitniť edukáciu, jej výsledky. Lenže odporúčania sú jedna vec a ich realizácia v praxi druhá. Zastávam stanovisko, že najhlavnejším nositeľom a vykonávateľom zmien je škola a samotní učitelia. Výstižne to povedal kanadský pedagóg M. Fullan. Zdôraznil, že možno zmeniť čokoľvek - systém, obsah vzdelania, ale výsledok zmien vždy závisí od učiteľov. Úspech žiakov závisí od angažovania sa každého učiteľa, jeho záujmu, potreby zmien v súlade s požiadavkami doby na moderné a tvorivé vyučovanie, od toho, ako učiteľ vníma potrebu tvorivej realizácie." Erich Petlák

Na Vianoce si želajme Vianoce...

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc., Bratislava

Ako slávili a prežívali Vianoce v dávnejšej či nedávnej minulosti žiaci našich škôl? Tradičnou pripomienkou Vianoc v školskom prostredí bolo v stredoveku inscenovanie vianočného príbehu inšpirované bibliou. 

Tatiana Soroková - Efektívna komunikácia v riaditeľni

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Túžba pochopiť fungovanie ľudského myslenia a správania je stará ako ľudstvo samo. Hnaní túžbou po pozitívnom hodnotení sa dostávame do pozícií, v ktorých sa snažíme vyniknúť, alebo aspoň zakryť svoje nedostatky. Vysoké životné tempo mení školský svet. Vnímanie pozitívnych, ale aj negatívnych vzorov spoločenského a mediálneho prostredia patria k fenoménom doby, ktorá si vyžaduje vyššiu kvalitu riadenia zameranú aj na vzťahy v školskom prostredí. 

Manažment školy v praxi č. 10

Kategória: Aktuality

Efektívne fungovanie školy si pýta zrelé osobnosti na riadiacich pozíciách. Prijímať zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré súvisia s manažovaním pedagogického tímu, so správnym konaním, ale aj rozhodnutia, ktoré prinášajú zmeny, je súčasťou riadiacej praxe. Platí tu princíp jedného zodpovedného, a tým je riaditeľ školy. Je dôležité mať kvalitné informácie aj z legislatívy a pracovať na vzťahoch tak, aby klíma školy ponúkala neohrozujúce prostredie. Je nevyhnutné venovať pozornost aj prevencii sociálno-patologických javov a novým trendom v oblasti edukácie.

Manažment školy v praxi č. 9

Kategória: Aktuality

V 9. čísle časopisu sa venujeme téme téme stredných škportových škôl, ktoré boli vyčlenené spod doterajších gymnázií a zrodili sa v rámci komplexnej reformy športu. Upozorníme na povinnosť škôl a školských zariadení vypracovať správu o hospodárení školy a školského zariadenia za predchádzajúci kalendárny rok a predložiť ju svojmu zriaďovateľovi. 

Manažment školy v praxi č. 7 - 8

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V letnom dvojčísle časopisu sa venujeme odovzdávaniu a preberaniu funkcie riaditeľa školy. Ponúkame legislatívne východiská zriadenia centra voľného času ako súčasti základnej školy. Rozoberieme kvalitu vzťahov v školskom prostredí, možnosti využitia skupinovej práce žiakov. Opíšeme činnosť asistenta pedagóga, analyzujeme kategóriu sociálneho pedagóga v kontexte legislatívnych zmien a venujeme sa aj spolpráci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. 

Téma – Šikanovanie učiteľa žiakom

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Šikanovanie je označenie konania, ktoré vnímame ako opakovaný nátlak na nás, no jeho hrubšie formy môžu naplniť skutkovú podstatu trestného činu, či priestupku. Konanie možno rozdeliť do dvoch rovín.

Riadenie školy - beh na dlhé trate

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Renáta Brédová

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V podmienkach slovenského školstva sa riaditeľom školy stáva pedagóg, v ktorom dozrela potreba zmeny. Získané pedagogické skúsenosti ho vedú k presvedčeniu, že disponuje životnými zručnosťami a odbornými spôsobilosťami dôležitými pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja školy. Nezanedbateľnou výhodou je, ak má skúsenosti z nižších stupňov riadenia, napr. z pozície zástupcu riaditeľa školy. Na začiatku si zodpovedne pripraví koncepčný plán rozvoja školy, ktorý vychádza z analýzy jej aktuálneho stavu a vlastných predstáv o jej efektívnom riadení a s nadšením sa pustí do jeho plnenia.

Manažment školy v praxi č. 6/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V šiestom čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame odborne spracované témy, ktoré nám pomôžu zabezpečiť rovnováhu v prísune množstva informácií, praktických odporúčaní a riešení prípadových štúdií z praxe.

Manažment školy v praxi č. 5

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V piatom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme kompetenčného profilu a hodnoteniu pedagogického zamestnanca, vzdelávaniu cudzincov, aj sociálnemu prostrediu ako predmetu záujmu sociálnej pedagogiky. Porozprávame sme sa s projektovým manažérom Národného projektu Duálne vzdelávanie a poskytneme odporúčania v oblasti prevencie o sexuálne rizikovom správaní žiakov. Informujeme taktiež o význame spoločenských podujatí a eventov na školách a venujeme sa aj gamifikovanému rozvoju strategických zručností. 

Manažment školy v praxi č. 4

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V štvrtom čísle časopisu Manažment školy v praxi pokračujeme v téme o novelách školského zákona a venujeme sa aj formálnemu hodnoteniu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení. Ponúkame odporúčania k efektívnej komunikácii a k prijímaniu spätnej väzby. Upozorňujeme aj na porovnávanie, posudzovanie a chyby v hodnotení učiteľov. V aktuálnej téme inklúzie kladieme otázku, či je inklúzia inklúziou a ponúkame aj článok, ktorý sa venuje príspevkom na rekreáciu zamestnancom školstva.

Dôležitosť spätnej väzby v procese riadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Mária Čačková

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Po vecnej stránke je spätná väzba hodnotiacou informáciou o kvalite konečného výsledku alebo o odchýlkach pri plnení zadanej úlohy. Tvorí podstatný prvok vedenia spolupracovníkov. Dobrá spätná väzba vedie buď k motivácii a k udržaniu výkonu zamestnanca, alebo si vyžiada opatrenia, ktoré povedú k žiadanej zmene.

Manažment školy v praxi č. 3/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V treťom čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame ďalšie zaujímavé témy. Autori sa vanujú novelám školského zákona, analyzujú podmienky integrácie žiakov v základnej škole. Odporúčajú využívať skupinové vyučovanie a efektívnu komunikáciu v multikultúrnom prostredí. Rozoberajú aj obsahovú stránku správ o výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach škôl a školských zariadení. Nechýba rubrika Z histórie školstva, ani odpovede na otázky týkajúce sa manažovania práce vedúcich pedagogických zamestnancov. 

Manažment školy v praxi č. 2/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V novom čísle časopise Manažment školy v praxi sa venujeme procesu individuálnej integrácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, problémovému a rizikovému správaniu žiakov,  efektívnej komunikácii v multikultúrnom prostredí. Rozobrali sme šikanovanie a ochranu pred rovesníckym násilím, ponúkame odporúčania v oblasti poskytovania cestovných náhrad zamestnancom školstva.   

Manažment školy v praxi č. 1/2019

Kategória: Aktuality

V prvom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme aktuálnym problémom školských sociálnych pedagógov aj z pohľadu prípravy legislatávnych zmien. Otvorili sme novú tému na pokračovanie, ktorá sa týka integrácie žiakov v základnej škole. V rubrike Kontrola sme pripomenuli, ako má prebiehať základná finančná kontrola a venovali sme sa aj zmene a procesom jej nastavenia v školskom prostredí. 

„Manažment školy v praxi“ v roku 2018

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Rok 2018 sa onedlho zavŕši. Časopis Manažment školy v praxi, ale aj školský portál DIREKTOR, vám aj v doznievajúcom roku opäť pravidelne prinášal aktuálne a zaujímavé čítanie k problematike regionálneho školstva na Slovensku.

Manažment školy v praxi č. 11/ 2018

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme sociálnym pedagógom ako odborným zamestnancom škôl a školských zariadení. Vysvetlíme, ako postupovať v prípade, ak uvádzajúci zamestnanec je z inej ako kmeňovej škoy. Pokračujeme v informáciách o autoregulatívnom učení. Pozreli sme sa aj na dotácie na školské obedy pre žiakov a vysielanie zamestnancov na pracovné cesty. Ponúkame aj odpovede na otázky, ktoré súvisia s individuálnym vzdelávaním či individuálnym učebným plánom. 

Manažment školy v praxi č. 10/2018

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme téme autoregulatívneho učenia, ktoré podporuje samostatnosť a zodpovednosť. Je závislosť na videohrách skutočnou hrozbou alebo príspevky v médiách sú skôr hystériou? V odbornom príspevku ponúkame odpoveď aj na túto otázku. Opíšeme aj flexibilné formy vzdelávania a objasníme si fnancovanie regionálneho školstva. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk