Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo kompetencie


Zjednotenie kompetencií a financovania v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk, sme.sk

Školstvo bolo od roku 2013 riadené a financované z dvoch ministerstiev – rezortu vnútra a rezortu školstva. Financovanie škôl a školských zariadení v regionálnom školstve by sa malo zjednotiť do pôsobnosti ministerstva školstva. 

Úroveň žiackych kompetencií ako predpoklad dištančnej výučby

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú úspešnosť dištančnej výučby žiakov základných a stredných škôl, sú práve kľúčové kompetencie. 

NOVINKA - Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Monografia Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach autorky Miriam Niklovej približuje profesiu sociálneho pedagóga v kontexte vývoja sociálnej pedagogiky u nás, ale aj v zahraničí. 

Aktuálne - Manažment školy v praxi 12

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Priestor medzi podnetom a reakciou „Medzi podnetom a reakciou existuje priestor...V tom priestore je naša moc, zvoliť si svoju odpoveď. V našej reakcii spočíva náš rast a sloboda.“ Viktor Frankl

Aktuálne - Manažment školy v praxi 11 a Didaktika 6

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Zhlboka dýchať... „Viem, čo musím urobiť teraz. Musím aj naďalej zhlboka dýchať, pretože zajtra opäť vyjde slnko. Kto vie, čo môže príliv priniesť?!“ Tom Hanks vo filme Stroskotanec Zvládnuť dynamiku rozdielnych názorov a nájsť prijateľné rieše...

Obmedzenie rozhodovania obecných zastupiteľstiev počas krízovej situácie

Kategória: Aktuality Autor/i: ropoaobce.sk, Mgr. Ladislav Briestenský

Vyberáme z ropoaobce.sk Počas prvej vlny "Corony" sa nemohli predávať nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve obce a nevieme sa dopátrať, ktorým opatrením bol tento zákaz zrušený, ak vôbec bol už zrušený. Môžete nám pomôcť?

Zverejnenie výsledkov PISA 2018 - globálne kompetencie

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Oblasť globálnych kompetencií je inovatívna doména, ktorá bola do štúdie PISA 2018 zaradená po prvýkrát v celej doterajšej histórii štúdie PISA. Na Slovensku sa testovania globálnych kompetencií zúčastnilo približne 5 900 15-ročných žiakov všetkýc...

Rada školy - školská samospráva. Otázky a odpovede - Mária Stanislavová

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Rada školy ako orgán školskej samosprávy vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. V súvislosti s potrebou právoplatného ustanovenia rady školy a jej dob...

Zvládanie konfliktov je individuálna práca na sebe samom

Kategória: Aktuality Autor/i: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

Rozhovor s prof. PaedDr. Vladimírom Labáthom, PhD. - Prečo sú tieto otázky dôležité? Ako možno konflikty riešiť a kedy hovoríme o neefektívnom riešení konfliktov? Otázky môžu napomôcť ujasniť si súčasný stav. Čo sa deje, akým spôsobom sa to rieši?...

Súťaž pre študentov stredných škôl - vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vyhlasuje súťaž pre všetkých študentov stredných škôl o vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). Súťaž prebieha od 9. septembra do ...

Slovensko disponuje učiteľmi s vysokým potenciálom

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

NÚCEM realizuje od 1. 8. 2018 národný projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ s názvom Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC).

Rada školy a kompetencie riaditeľa školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Vyberáme z časti Riadenie školy Otázka: Riaditeľ školy zvoláva riadne zasadnutie rady školy, určuje ich termíny a program, píše zápisnice zo zasadnutí a uchováva u seba dokumentáciu rady školy. Má na to právo?

Vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa platnej legislatívy

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č.1/2019 Ponúkame prehľad a analýzu základných právnych predpisov súvisiacich s vykonávaním funkcie riaditeľa školy. 

Odporúčame publikáciu - Metodický deň učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Cieľom publikácie je rozšíriť povedomie učiteľskej verejnosti s možnosťou jej využitia pri príprave a realizácii metodického dňa učiteľov v podmienkach regionálneho školstva SR. Svojim praktickým priblížením organizácie metodického dňa môže byť vh...

Výzva na spoluprácu v pilotnom projekte Komunikácia - cesta k porozumeniu a úspechu

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav rozbieha v školskom roku 2018/2019 pilotný projekt Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu na rozvoj komunikačných, prezentačných a mediálnych kompetencií. Projekt bude prebiehať formou tréningov učiteľov, ktorí násled...

Kompetencie asistentky učiteľa

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Vyberáme z časti Riadenie školy - personálny manažment Aké sú kompetencie asistentky učiteľa? Má ukončené bakalárske štúdium v odbore vychovávateľstvo, to si doplnila dvojročným magisterským štúdiom v odbore sociálna práca. V minulých rokoch pôsob...

Usmernenie pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo veci overovania profesijných kompetencií a uznávania takto získaných kreditov

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky eviduje viaceré žiadosti o usmernenie vo veci overovania profesijných kompetencií pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom a uznávania takto získaných kreditov. V záujme z...

Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Publikácia „Zriaďovateľ školy a školského zariadenia – práva, povinnosti, kompetencie“ kompletizuje už vydané príručky, ktoré sa všeobecne venovali problematike riadenia a ekonomiky školy a školského zariadenia či špeciálne konkrétnym typom školsk...

MŠVVaŠ SR odštartovalo sériu podujatí v rámci historicky prvého predsedníctva Slovenska v Rade EU

Kategória: Aktuality

V Bratislave sa v dňoch 9. a 10. júna 2016 stretli vysokí štátni úradníci z členských štátov EÚ a zástupcovia inštitúcií EÚ na Zasadnutí skupiny na vysokej úrovni pre vzdelávanie a odbornú prípravu v EÚ. Ústrednou témou zasadnutia bol Nový program...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk