Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

hodnotenie

DIDAKTIKA - nový odborný dvojmesačník pre vedúcich MZ, PK

Kategória: Aktuality

Odborný dvojmesačník je určený vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom škôl a školských zariadení a najmä vedúcim metodických orgánov škôl a školských zariadení. Informuje pedagogickú a odbornú verejnosť o dianí v oblasti vývoja a zavádzania nových metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve a o možnostiach uplatňovania efektívnych prístupov v edukácii. 

Problémové aspekty hodnotenia zo strany učiteľa

Kategória: Aktuality Autor/i: prof. Ing. Ján Bajtoš, PhD., Ing. Andrea Marhevková

Vyberáme z riadenia školy

Učiteľ svojou činnosťou ovplyvňuje celý priebeh vyučovacieho procesu, etapu kontroly a hodnotenia výsledkov vyučovania nevynímajúc. Od jeho pedagogických schopností a osobnostných predpokladov závisí spôsob preverovania, hodnotenia a klasifikácie výkonov žiakov. Učiteľ dokáže svojim individuálnym prístupom k vyučovaniu do veľkej miery eliminovať problémové aspekty vyplývajúce z tradičných prístupov k hodnoteniu. Na druhej strane nedostatky môže ešte prehĺbiť. 

Testovanie 9-2018 – Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ

Kategória: Aktuality

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2018) sa uskutočnilo 21. marca 2018 na 1 444 základných školách.  Žiaci boli testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra. 

Školská integrácia - výber z POP 2017/2018

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy

Riaditelia škôl v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečia personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky na vzdelávanie detí a žiakov v školskej integrácii v maximálnej miere, v závislosti na dostupných možnostiach. Nevyhnutné je personálne zabezpečenie poskytovania odborných činnostíškolským špeciálnym pedagógom a školským psychológom.

Hodnotenie žiaka a záškoláctvo

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy

Ponúkame vybrané príspevky k téme hodnotenia žiakov a školskej dochádzky - slovné hodnotenie, predpísané tlačivá, objektívnosť a spravodlivosť hodnotenia, metodické pokyny, vzory.

Kritériá hodnotenia v školskom roku 2017/2018

Kategória: Aktuality

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potrebu škôl a školských zariadení aktuálne kritériá hodnotenia platné pre školský rok 2017/2018, ktoré schválila hlavná školská inšpektorka.

V školách známky aj slovné hodnotenie

Kategória: Aktuality

Po ôsmich rokoch od poslednej reformy školstva čaká rezort ďalšia. Prvé chystané opatrenia by mali základné, stredné či vysoké školy pocítiť v roku 2018. Ministerstvo školstva sa však rozhodlo nečakať. Časť z plánov chce uskutočniť už od ďalšieho školského roka. Medzi nimi je zavedenie slovného hodnotenia. Školy by okrem neho mohli používať aj známkovanie.

Stredné školy sa dozvedia svoju pridanú hodnotu vo vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po druhýkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem výsledkov z externej Maturity 2016 tak riaditelia stredných škôl dostávajú ďalšie externé hodnotenie, ktoré predstavuje príspevok školy k vzdelaniu ich žiakov z tohto povinného maturitného predmetu.  Školy sa dozvedia, či ich príspevok ku vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo, naopak, pod úrovňou očakávania.

Témy 2. čísla časopisu Manažment školy v praxi 2016

Kategória: Aktuality

V 2. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme účtovníctvu a výkazníctvu v školách a školských zariadeniach, rodičovským združeniam ako dôležitým partnerom školy. Pozrieme sa na aktivizujúce metódy a zážitkové učenie v predprimárnom vzdelávaní, zodpovieme otázky k téme technicko-hospodárskych a prevádzkových zamestnancov škôl. V rubrike Problémy z praxe sa venujeme nebezpečným komunikačným praktikám mládeže. Nevynecháme ani dôležité termíny pre riadenie činnosti škôl. 

Známky sú vysvedčením aj učiteľa

Kategória: Aktuality

Známkovanie v škole býva nepríjemná záležitosť, najmä ak učiteľ vystupuje voči žiakom z pozície, že na jednotku to vie len Einstein a ja. Prípady neobjektívneho hodnotenia žiakov učiteľmi patria už niekoľko rokov k najčastejším výhradám rodičov.

Rebríček najlepších základných a stredných škôl je hotový: Ako sa umiestnila tá vaša?

Kategória: Aktuality

Základnou školou (ZŠ) s najlepšími výsledkami na Slovensku je ZŠ na Krosnianskej v Košiciach. Medzi strednými odbornými školami (SOŠ) je to Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Plzenskej v Prešove. Vyplýva to z rebríčka základných a stredných škôl, ktorý zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Pri gymnáziách potvrdilo svoju doterajšiu vedúcu pozíciu Gymnázium na Poštovej v Košiciach.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk