Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

financie

Vzdelávacie poukazy - termíny

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

Príspevok na učebnice prvouky

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na učebnice sa škole pridelí podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka. 

Zmena nariadenia o podrobnostiach rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Kategória: Aktuality

V Zbierke zákonov pod č. 269/2019 Z. z. vyšlo nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstva prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy.

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Aktuality

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstva prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy.

Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol schválený v 3. čítaní. 

Prehľad zvyšovania platov v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Poslanci Národnej rady SR schválili poslaneckú novelu zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá prinesie zvýšenie platov začínajúcim učiteľom už od 1. septembra 2019. 

Rodičia prvákov dostanú 100 eur na nákup školských potrieb

Kategória: Aktuality

Rodičia detí nastupujúcich do prvého ročníka základných škôl dostanú 100-eurový príspevok na nákup školských potrieb.

Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

 Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva. V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny. Ministerstvo školstva oznámi úpravy rozpočtu zriaďovateľov rozpočtovým opatrením na okresné úrady v sídle kraja. OÚ oznámia zmeny rozpočtu zriaďovateľom.

Návrh zákona k obnoveniu existencie krajských školských úradov

Kategória: Aktuality

Do Národnej rady SR bol doručený návrh poslancov B. GRÖHLlNGA a R. PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony. 

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2019

Kategória: Aktuality

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2019 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Dotácie v roku 2019 - regionálne školstvo

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2019

Finančné príspevky na osobné náklady na asistentov učiteľa

Kategória: Aktuality

Od 1. januára 2019 poskytuje ministerstvo v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu finančné prostriedky na 2 377,50  AU, t. j. vykrýva žiadosti škôl  na 40,7 %

Náklady na výkon funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií pre rok 2019 je nasledovná:

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Suma príspevku na rok 2019 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ podľa stavu k 15.9.2018 a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2019. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1.1.2019 vo výške 93,61 EUR mesačne.

Percentuálne podiely na osobné náklady a prevádzkové náklady pre rok 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR podľa § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje pre rok 2019 hodnoty percentuálnych podielov zodpovedajúcich osobným nákladom a prevádzkovým nákladom, ktorý je zriaďovateľ povinný prideliť škole, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose dani z príjmu FO pre rok 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: mfsr.sk

Do pozornosti

Na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky sú zverejnené  východiskové štatistické údaje a rozpočtové podiely obcí a VÚC na výnose daní z príjmu fyzických osôb pre rok 2019.

Príspevok na lyžiarsky kurz

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje v súlade s § 3 ods. 2 a 3 a  § 4ab a § 9f ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

O vyplácaní odmien rozhodujú zamestnávatelia

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva nie je zamestnávateľom učiteľov, nemôže im priamo vyplácať odmeny, ani ich rušiť. Odmeny môže vyplácať ich zamestnávateľ z prostriedkov poskytnutých ministerstvom školstva. 

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení bola v NR SR schválená

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Novela zákona, ktorým sa mení zákon č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov bol v NR SR schválený v III. čítaní. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk