Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo financie


Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl môže ministerstvo školstva poskytnúť v zmysle § 6b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Finančné prostrie...

Náklady súvisiace s výkonom funkcie predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií pre rok 2021:

Osobné náklady na asistenta učiteľa

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľov v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.

Zmena nariadenia - podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení ne...

Zmena vyhlášok o základnej škole, materskej škole a škole v prírode

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky mení a dopňa vyhlášky o základnej škole, materskej škole a škole v prírode.  V Zbierke zákonov vyšli:  vyhláška č. 437/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 320/2008 Z. ...

VÝKAZY - Zber údajov za materské školy podľa stavu k 31. 12. 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na základe novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a...

Rokovanie vlády - Zmena nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení ne...

Novela zákona o financovaní škôl a školských zariadení a zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve vyšla v Zbierke zákonov

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve vyšla v Zbierke zákonov pod č. 371/2020 Z. z.

Usmernenie k zúčtovaniu príspevku na ŠvP a lyžiarsky kurz september-december 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Dňa 30. 9. 2020 bolo zverejnené odporúčanie pre školy a školské zariadenia nerealizovať organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou. Odporúčanie je platné po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia.

Percentuálne podiely na osobné náklady a prevádzkové náklady pre rok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje pre rok 2021 hodnoty percentuálnych podielov zodpov...

Digitalizácia, debyrokratizácia, zjednotenie financovania škôl pod rezort školstva,otvorenie trhu s učebnicami

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu predsatvil plán pre školstvo, ktorý chce počas štvorročného volebného obdobia napĺňať.

Vzdelávacie poukazy - termíny

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

Dohodovacie konanie - august 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Do databázy Rozpočet_2020_V7 pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2020 boli premietnuté zmeny z dôvodu dofinancovania nedostatku normatívnych finančných prostriedkov prostredníctvom dohodovacieho konania podľa metodiky a kritérií Príloha č.1.

Informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na web stránke MŠVVaŠ SR bola zverejnená databáza poskytnutých finančných prostriedkov formou príspevku na učebnice, v ktorej boli upravené príspevky na učebnice pre žiakov 6. až 9. ročníka základných škôl, základných škôl pre žiakov so všeobecným...

Výška príspevku na osobné náklady na asistenta učiteľa

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže minist...

COVID-19 Príspevky od rodičov a zákonných zástupcov v čase prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.597/2003 Z. z.“) k zdrojom financovania regionálneho školstva patria okrem finančných prostriedkov ...

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2020 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z...

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Suma príspevku na rok 2020 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ podľa stavu k 15. 9. 2019 a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2020. Pre výpočet sa použila suma životného minima...

Príspevok na lyžiarsky kurz

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na lyžiarsky kurz základným školám II. stupňa a stredným školám sa poskytuje podľa § 4ab zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Dohodovacie konanie - november 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Dohodovacie konanie upravuje § 8c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk