Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

elektronická komunikácia

Od 1. decembra môžu učitelia poskytnúť údaje na preukázanie bezúhonnosti elektronicky

Kategória: Aktuality

V súlade s § 90a ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sú všetci pedagogickí a odborní zamestnanci povinní na účel vydania odpisu registra trestov poskytnúť okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31. decembra 2019. Od 1. decembra 2019 tak môžu urobiť aj elektronicky.

Slovensko.sk: 7 najdôležitejších noviniek v e-schránke

Kategória: Aktuality Autor/i: sekcia komunikácie NASES

Na jar tohto roku prešli elektronické schránky treťou sériou zmien a vylepšení. Tie výrazne pomohli sprehľadniť prostredie schránky či zjednodušiť  prácu s elektronickou poštou. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) realizovala tieto zmeny na základe testovaní, ktoré prebiehali v spolupráci s odborníkmi v oblasti UX dizajnu.

Návrh zákona o zákaze používania elektronických zariadení v školách počas vyučovania neprešiel v 1. čítaní

Kategória: Aktuality

Skupine poslancov NR SR neprešiel v 1. čítaní návrh zákonana, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý sa týka zakázu používania elektronických zariadení (najmä mobilných telefónov či tabletov) deťmi a žiakmi v školách počas vyučovania.

Fyzické osoby podnikatelia už len elektronicky

Kategória: Aktuality Autor/i: financnasprava.sk

Finančná správa upozorňuje fyzické osoby podnikateľov, že daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B môžu podať najneskôr do 1. apríla už len elektronicky. S elektronickým podávaním dokumentov je spojených niekoľko krokov, ktoré je potrebné spraviť v dostatočnom predstihu pred samotným podaním daňového priznania. 

Úrady si musia vyhľadať výpis z registra trestov elektronicky

Kategória: Aktuality

Úrady si od 1. januára musia vyhľadať výpis z registra trestov elektronicky z dostupných informačných systémov. Prístup k výpisom z registra trestov bude mať iba zamestnanec poverený inštitúciou a takáto požiadavka bude evidovaná a archivovaná.

Staré červené e-schránky čoskoro zaniknú

Kategória: Aktuality Autor/i: sekcia komunikácie NASES

Po roku a pol od spustenia nového dizajnu elektronických schránok štátu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) postupne vypína staršie „červené e-schránky“. Ku koncu tohto roka už používatelia slovensko.sk budú pracovať iba s novou verziou.

E-správy zo slovensko.sk si už môžete poslať aj na e-mail

Kategória: Aktuality Autor/i: sekcia komunikácie NASES

Elektronická komunikácia so štátom je opäť o krok jednoduchšia. E-schránky na slovensko.sk dostali niekoľko nových funkcií. O ich dôležitosti rozhodli občania v používateľskom prieskume, ktorý Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) iniciovala v júli. Jedným z podstatných vylepšení je aj možnosť preposlať si správu na e-mail.

Dôležité termíny pre zápis do triednych kníh v školskom roku 2018/2019

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy

Ponúkame názvy udalostí, ktoré budú súčasťou školského roka 2018/2019 v jednotlivých dátumoch a ktorých znenie zápisu do triednych kníh vyvoláva často otázky pedagógov. Od 1. augusta 2018 možno viesť pedagogickú dokumentáciu ako elektronické dokumenty, ktoré sú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka a ktorých vzory vrátane potrebných sprievodných pokynov bude MŠVVaŠ SR schvaľovať a zverejňovať na svojom webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk.

Súhrnné informácie k zákonu o e-Governmente

Kategória: Aktuality

Školy sú orgánmi verejnej moci v rozsahu, v ktorom vykonávajú prenesenú štátnu správu zverenú im zákonom. 

Portál slovensko.sk redizajnuje niektoré funkcie vo svojich elektronických schránkach

Kategória: Aktuality

TLAČOVÁ SPRÁVA, Bratislava, 2. júla 2018

Kam kliknete, keď chcete podpísať elektronický dokument? A čo spravíte, ak si chcete stiahnuť rozhodnutie? Portál slovensko.sk redizajnuje niektoré funkcie vo svojich elektronických schránkach. 

Zákon 62/2018 Z.z. - vedenie pedagogickej dokumentácie elektronicky

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy

1. augusta 2018 nadobúda účinnosť zákon č. 62/2018 Z. z., ktorým sa novelizovali ustanovenia školského zákona týkajúce sa spôsobu vedenia pedagogickej dokumentácie škôl a školských zariadení. 

Zákon 62/2018 Z.z. - vedenie pedagogickej dokumentácie

Kategória: Aktuality

1. augusta 2018 nadobudne účinnosť zákon č. 62/2018 Z. z., ktorým sa novelizovali ustanovenia školského zákona týkajúce sa spôsobu vedenia pedagogickej dokumentácie škôl a školských zariadení. 

Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu

Kategória: Aktuality

Nová vyhláška č. 85/2018 Z.z. definuje jednotné pravidlá na vyhotovovanie listinných rovnopisov bez ohľadu na to, či budú, alebo nebudú orgánmi verejnej moci od 1. novembra 2018 zapojené do centrálneho úradného doručovania.

Nové zmeny v elektronických schránkach

Kategória: Aktuality

Od 22. 02. 2018 je na portáli slovensko.sk dostupný upravený vizuál schránky spolu s novou funkciou umožňujúcou hromadné preberanie notifikácií o doručení. Uvedené zmeny boli zapracované len do novej verzie elektronických schránok.

Prezident podpísal novelu zákona o výchove a vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Novela zákona o výchove a vzdelávaní, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa týka vytvárania a používania elektronických podôb podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb významnej časti pedagogickej dokumentácie školy a školského zariadenia, ako aj zabezpečovania koordinácie termínov overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pri prijímaní uchádzačov na štúdium na stredných školách v dostatočnom časovom rámci.

Novela školského zákona k elektronizácii prešla v III. čítaní

Kategória: Aktuality

Návrh poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon a ktorý rieši vytváranie a používanie elektronických podôb podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb pedagogickej dokumentácie , zabezpečovanie koordinácie termínov overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pri prijímaní uchádzačov na štúdium na stredných školách v dostatočnom časovom rámci, bol 7. 2. 2018 schválený v III. čítaní.

Elektronicky komunikuje so štátom trikrát viac ľudí

Kategória: Aktuality Autor/i: Martin Kóňa sekcia komunikácie NASES

Občania, podnikatelia aj úrady zaslali prostredníctvom štátneho elektronického portálu slovensko.sk v roku 2017 vyše 30 miliónov správ. 

Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - prešiel do 2. čítania

Kategória: Aktuality

Vytváranie a používanie elektronických podôb podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb významnej časti pedagogickej dokumentácie školy a školského zariadenia, zabezpečovanie koordinácie termínov overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pri prijímaní uchádzačov na štúdium na stredných školách v dostatočnom časovom rámci 

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Andreja DANKA, Tibora BERNAŤÁKA a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30. novembra prešiel do 2. čítania.

Novela zákona o e-Governmente

Kategória: Aktuality

27. 9. 2017 prezident SR podpísal zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

S novým školským rokom prichádzajú do škôl aj aktualizované učebnice

Kategória: Aktuality

S príchodom nového školského roka distribuuje do škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) aktualizované učebnice. Do nákupu 1,1 mil. kusov nových učebníc bolo investovaných 3,74 mil. eur. Učitelia budú mať k dispozícii aj viacero titulov priamo v elektronickej verzii. Zástupcovia MŠVVaŠ SR informovali o nákupe a časovom dodaní učebníc osobne aj priamo jednotlivých členov Združenia základných škôl Slovenska. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk