Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

e-Government

Súhrnné informácie k zákonu o e-Governmente

Kategória: Aktuality

Školy sú orgánmi verejnej moci v rozsahu, v ktorom vykonávajú prenesenú štátnu správu zverenú im zákonom. 

Zákon č. 54/2018 Z.z. - novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vyšla v Zbierke zákonov pod č. 54/2018 Z. z. Novela mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2018.

Novela školského zákona k elektronizácii prešla v III. čítaní

Kategória: Aktuality

Návrh poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon a ktorý rieši vytváranie a používanie elektronických podôb podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb pedagogickej dokumentácie , zabezpečovanie koordinácie termínov overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pri prijímaní uchádzačov na štúdium na stredných školách v dostatočnom časovom rámci, bol 7. 2. 2018 schválený v III. čítaní.

Novela školského zákona na rokovaní vlády - elektronické podoby dokumentácie

Kategória: Aktuality

Návrh poslancov NR SR E. Smolíkovej, A. Danka, T. Bernaťáka a T. Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon je na rokovaní vlády. Týka sa vytvárania a používania elektronických podôb podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb časti pedagogickej dokumentácie, koordinácie termínov overovania špeciálnych schopností, zručností, nadania pri prijímaní na štúdium na stredné školy v dostatočnom časovom predstihu. 

Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - prešiel do 2. čítania

Kategória: Aktuality

Vytváranie a používanie elektronických podôb podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb významnej časti pedagogickej dokumentácie školy a školského zariadenia, zabezpečovanie koordinácie termínov overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pri prijímaní uchádzačov na štúdium na stredných školách v dostatočnom časovom rámci 

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Andreja DANKA, Tibora BERNAŤÁKA a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30. novembra prešiel do 2. čítania.

Novela zákona o eGov ľuďom uľahčí život a štátu ušetrí peniaze

Kategória: Aktuality

„Novela zákona o e-Governmente nepridáva žiadne povinnosti občanovi, naopak, mala by mu zjednodušiť život pri komunikácii s verejnou správou,“ uviedol podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Právna norma z dielne jeho úradu vstúpi do platnosti 1. novembra.

Novela zákona o e-Governmente

Kategória: Aktuality

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 238/2017 Z.z. 

Novela zákona o e-Governmente

Kategória: Aktuality

27. 9. 2017 prezident SR podpísal zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Novinky v zákone o e-Governmente

Kategória: Aktuality

Dňa 24. mája 2017 schválila vláda SR novelu zákona o e-Governmente, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Novela prinesie viaceré novinky. Jej cieľom je napr. zjednotiť a zjednodušiť využívanie elektronických služieb v oblasti elektronického podpisovania dokumentov, sprístupniť platby kartou alebo bezhotovostným prevodom priamo cez ústredný portál verejnej správy a zaviesť jednotný centrálny spôsob pre úradné doručovanie. Ďalšou podstatnou zmenou je zavedenie sankcií za porušenie zákona.

Novela zákona o e-Governmente - rokovanie vlády

Kategória: Aktuality

Zjednotenie nástrojov, zjednodušenie služieb, mechanizmus kontroly

Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je na rokovaní vlády. 

E schránky pre školy

Kategória: Aktuality

Zákon č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (v znení neskorších právnych predpisov) zveruje a rozdeľuje právomoci v oblasti výkonu štátnej správy v školstve medzi niekoľko osôb, vrátane riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Táto oblasť štátnej správy nespadá do oblastí vylúčených z pôsobnosti v §2 zákona č. 305/2013 Z. z. o eGovernmente, a teda i školy a školské zariadenia sú orgánmi verejnej moci v rozsahu, v ktorom vykonávajú prenesenú štátnu správu zverenú im zákonom.

Návrh novely školského zákona

Kategória: Aktuality

Zrušenie povinnosti tlačiť triednu knihu na konci školského roku

3. marca 2017 bol do podateľne NR SR doručený návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava SOPKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ústredné kontaktné centrum bude každú stredu do 21.00 hodiny

Kategória: Aktuality

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) natrvalo rozširuje hodiny Ústredného kontaktného centra. Od 8. februára budú operátori k dispozícii každú stredu do 21.00 hodiny.

NASES rozširuje prevádzkový čas Ústredného kontaktného centra

Kategória: Aktuality

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby rozširuje od 11. januára hodiny Ústredného kontaktného centra. Pracovníci centra, na telefónnom čísle +421 2 35 803 083, zodpovedia otázky týkajúce sa elektronických schránok alebo služieb portálu slovensko.sk každú stredu až do 22.00 hodiny. 

Možnosť školení k elektronickým schránkam

Kategória: Aktuality

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby školiacu a poradenskú činnosť ponúka k elektronickým schránkam i pre verejnosť. Na praktickom príklade pod dohľadom školiteľa si tak záujemcovia z radov právnických osôb, živnostníkov či občianskych združení môžu vyskúšať prácu s elektronickou schránkou, prejsť procesom inštalácie potrebného softvéru či si priamo konzultovať problém, ktorý im pri práci so schránkou vznikol.

Aj škola musí mať zriadenú elektronickú schránku

Kategória: Aktuality

Od 1. novembra 2016 začala pre štát platiť všeobecná povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky. Orgány verejnej moci tak začali prioritne komunikovať elektronickou formou prostredníctvom zriadených elektronických schránok. Škola je tiež orgánom verejnej moci, aj pre ňu platí povinnosť mať zriadenú elektronickú schránku. Rozhodnutia o prijatí či vylúčení žiaka zo školy, komunikácia s ostatnými orgánmi verejnej moci, ktorej výsledkom je konkrétne rozhodnutie, to je časť úkonov, ktoré školy musia po novom vybavovať elektronicky a to v rozsahu, v ktorom vykonávajú prenesenú štátnu správu zverenú im zákonom.

Od novembra štátu vzniká povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky

Kategória: Aktuality

Od 1. novembra 2016 začína pre štát platiť povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky. Štátne orgány a inštitúcie budú musieť prioritne komunikovať elektronickou formou prostredníctvom zriadených elektronických schránok. Táto povinnosť je v platnosti už od 1. novembra 2013, no výnimkou v zákone o e-Governmente bola odložená pre tie orgány verejnej moci, ktoré pre technické prekážky elektronicky komunikovať nemohli. Od 1. novembra 2016 výnimka končí a viac sa na ňu nebude možné odvolať. V platnosti ale ostáva, že štátne orgány budú môcť komunikovať aj inak ako prostredníctvom elektronickej schránky, ak ich k tomu viaže osobitný predpis.

Termín povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb sa posúva

Kategória: Aktuality

18. 10. 2016 bol v Zbierke zákonov zverejnený zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zavádzajú viaceré zmeny s cieľom je dosiahnuť súlad vnútroštátneho právneho poriadku s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu. Novela zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente posúva termín povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra na 1. máj 2018.

Štatutári: potrebujete e-občiansky preukaz

Kategória: Aktuality

Výzva pre konateľov a štatutárov: vybavenie občianskeho preukazu s elektronickým čipom nenechávajte na poslednú chvíľu. V auguste 2016 odštartovala Slovenská republika podľa zákona o e-Governmente proces aktivácie elektronických schránok pre firmy (právnické osoby). Od januára budúceho roka bude štát s firmami komunikovať elektronickou formou – prostredníctvom štátnych e-schránok. Proces aktivácie štátnej e-schránky sa u právnickej osoby v súčasnosti uskutočňuje prvým prihlásením konkrétnej  osoby oprávnenej na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Od 1. januára 2017 budú schránky firiem aktivované na doručovanie automaticky aj bez prihlásenia a pošta od štátnych inštitúcií bude doručovaná do týchto schránok. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk