Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo Dôchodok


Zmeny v sociálnom poistení od roku 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Dôchodky sa v roku 2021 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej sa však zvýšia o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2020.

OverSi obsahuje už aj údaje zo Sociálnej poisťovne

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

V rámci napĺňania princípu „Jedenkrát a dosť“ nevyžadujú úrady od 1. januára 2021 predloženie niektorých potvrdení zo Sociálnej poisťovne. Získavajú ich priamo cez portál OverSi. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v ...

Zmena dôchodkového veku od 1. januára 2021 a vplyv na platenie poistného na sociálne poistenie

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa informuje, že s účinnosťou od 1. januára 2021 dochádza k zmene dôchodkového veku poistencov narodených v rokoch 1957 až 1965, ak sa im zohľadňuje výchova dieťaťa.

Zamestnávateľom sa mení lehota pri predkladaní evidenčného listu dôchodkového poistenia

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V súvislosti so zmenami zákonov na zlepšenie podnikateľského prostredia, tzv. „podnikateľským kilečkom“, sa v zákone o sociálnom poistení upravila povinnosť zamestnávateľa predkladať Sociálnej poisťovni evidenciu o zamestnancovi.

Zvýšenie životného minima od 1. 7. 2020 a dávky zo Sociálnej poisťovne

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Od 1. júla 2020 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 210,20 eur mesačne na 214,83 eur mesačne. 

Pri žiadaní o dôchodok bude Sociálna poisťovňa kontaktovať žiadateľa do 6 dní

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Poistenci, ktorí chcú v súčasnej krízovej situácii požiadať o dôchodok, musia vypísať a zaslať Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok. Najneskôr do 6 pracovných dní zamestnanec pobočky žiadateľa kontaktuje, aby získal jeho vyjadrenie k správnosti ...

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Od 1. januára 2020 vstúpili do platnosti viaceré zmeny v sociálnom poistení. Zmenila sa právna úprava dôchodkového veku, zvyšujú sa dôchodky i maximálne výšky ďalších dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa.

Novela zákona o sociálnom poistení - spravodlivejšie vypočítavanie dôchodkov

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon č. 466/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vyšiel v Zbierke zákonov. Cieľom zákona je spravodlivejšie vypočítavať dôchodky...

Výchova detí znižuje dôchodkový vek prednostne ženám

Kategória: Aktuality

Od začiatku januára budúceho roka bude dôchodkový vek známy pre všetkých poistencov Sociálnej poisťovne. Zmena doteraz platnej právnej úpravy veku odchodu do dôchodku súvisí s prijatím ústavného zákona o tzv. dôchodkovom strope.

Od januára 2020 sa zvýšia dôchodky o 2,9 %

Kategória: Aktuality

Dôchodky sa v roku 2020 zvýšia o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej sa však zvýšia o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019. 

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie v II. pilieri sa v roku 2020 zvýšia na 5 %

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) sa v roku 2020 zvýšia na 5 % z vymeriavacieho základu.

Termín spísania žiadosti o dôchodok si možno objednať aj on-line

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí dosiahli dôchodkový vek alebo sa k nemu už blížia, že sa môžu vyhnúť čakaniu v pobočke a objednať si termín spísania žiadosti o dôchodok aj on-line.

Zmena životného minima od 1. júla ovplyvní viaceré dávky zo Sociálnej poisťovne

Kategória: Aktuality

Od 1. júla 2019 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 205,07 eur mesačne na 210,20 eur mesačne. 

O odchod do dôchodku sa zaujímajte rok vopred

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa odporúča poistencom v preddôchodkovom veku, aby sa začali o doklady, ktoré budú potrebovať predložiť k žiadosti o dôchodok, zaujímať približne rok pred jej podaním. 

Ako sa starostlivosť o dieťa započítava do dôchodku

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Doba starostlivosti o dieťa (materská a rodičovská dovolenka), počas ktorého sa poistenec osobne stará o dieťa do troch rokov veku, sa mu spravidla automaticky započítava pre účely jeho budúceho nároku na niektorú z dôchodkových dávok.

Zmeny v sociálnom poistení od roku 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa informuje o zmenách v sociálnom poistení - zvýšenie dôchodkov, dôchodkový vek poistencov, referenčná suma na rok 2019, minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného, vyššie nemocenské dávky, úrazové dávky a ďalš...

Dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1957 bude 62 rokov a 6 mesiacov

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa informuje, že 1. januára 2019 nadobúda účinnosť právna úprava, ktorou sa mení spôsob určovania dôchodkového veku. 

O starobný dôchodok nemusíte požiadať hneď pri dovŕšení dôchodkového veku

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, že nemusia hneď požiadať o dôchodok. Ak sa po nejakom ťase rozhodnú požiadať o dôchodok, môžu tak spraviť aj spätne, alebo k aktuálnemu dátumu. 

Zvýšenie dôchodku pracujúcim dôchodcom – do 31. marca 2018

Kategória: Aktuality

Starobný dôchodok bol zvýšený (valorizovaný) od 1. januára 2018 najmenej o pevnú sumu 8,40 eur. O zvýšení starobného dôchodku od 1. januára 2018 za obdobie dôchodkového poistenia získaného v roku 2017 počas poberania starobného dôchodku rozhodne S...

Vek odchodu do dôchodku sa posunie na 62 rokov a 139 dní

Kategória: Aktuality

Od 1. januára 2018 je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a 139 dní. Oproti dôchodkovému veku 62 rokov a 76 dní, ktorý je platný pre rok 2017, sa teda dôchodkový vek v roku 2018 predĺži o 63 dní.

V roku 2018 sa opäť posunie vek odchodu do dôchodku: 62 rokov a 139 dní

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa informuje verejnosť, že v nasledujúcom roku sa zmení vek odchodu do dôchodku – od 1. januára 2018 je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a 139 dní. Vyplýva to z opatrenia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk