Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

časopis

Príspevok na rekreáciu zamestnancom školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 4/2019

Podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník prácev znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) v novom ustanovení § 152a (novela Zákonníka práce zákonom č. 347/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).

Manažment školy v praxi č. 6/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V šiestom čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame odborne spracované témy, ktoré nám pomôžu zabezpečiť rovnováhu v prísune množstva informácií, praktických odporúčaní a riešení prípadových štúdií z praxe.

Manažment školy v praxi č. 4

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V štvrtom čísle časopisu Manažment školy v praxi pokračujeme v téme o novelách školského zákona a venujeme sa aj formálnemu hodnoteniu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení. Ponúkame odporúčania k efektívnej komunikácii a k prijímaniu spätnej väzby. Upozorňujeme aj na porovnávanie, posudzovanie a chyby v hodnotení učiteľov. V aktuálnej téme inklúzie kladieme otázku, či je inklúzia inklúziou a ponúkame aj článok, ktorý sa venuje príspevkom na rekreáciu zamestnancom školstva.

Dôležitosť spätnej väzby v procese riadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Mária Čačková

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Po vecnej stránke je spätná väzba hodnotiacou informáciou o kvalite konečného výsledku alebo o odchýlkach pri plnení zadanej úlohy. Tvorí podstatný prvok vedenia spolupracovníkov. Dobrá spätná väzba vedie buď k motivácii a k udržaniu výkonu zamestnanca, alebo si vyžiada opatrenia, ktoré povedú k žiadanej zmene.

Manažment školy v praxi č. 3/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V treťom čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame ďalšie zaujímavé témy. Autori sa vanujú novelám školského zákona, analyzujú podmienky integrácie žiakov v základnej škole. Odporúčajú využívať skupinové vyučovanie a efektívnu komunikáciu v multikultúrnom prostredí. Rozoberajú aj obsahovú stránku správ o výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach škôl a školských zariadení. Nechýba rubrika Z histórie školstva, ani odpovede na otázky týkajúce sa manažovania práce vedúcich pedagogických zamestnancov. 

Manažment školy v praxi č. 2/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V novom čísle časopise Manažment školy v praxi sa venujeme procesu individuálnej integrácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, problémovému a rizikovému správaniu žiakov,  efektívnej komunikácii v multikultúrnom prostredí. Rozobrali sme šikanovanie a ochranu pred rovesníckym násilím, ponúkame odporúčania v oblasti poskytovania cestovných náhrad zamestnancom školstva.   

Manažment školy v praxi č. 1/2019

Kategória: Aktuality

V prvom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme aktuálnym problémom školských sociálnych pedagógov aj z pohľadu prípravy legislatávnych zmien. Otvorili sme novú tému na pokračovanie, ktorá sa týka integrácie žiakov v základnej škole. V rubrike Kontrola sme pripomenuli, ako má prebiehať základná finančná kontrola a venovali sme sa aj zmene a procesom jej nastavenia v školskom prostredí. 

„Manažment školy v praxi“ v roku 2018

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Rok 2018 sa onedlho zavŕši. Časopis Manažment školy v praxi, ale aj školský portál DIREKTOR, vám aj v doznievajúcom roku opäť pravidelne prinášal aktuálne a zaujímavé čítanie k problematike regionálneho školstva na Slovensku.

Vzdelávanie detí cudzincov - jazykové kurzy

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR, ktoré sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole a v škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka.

Reálie generačnej priepasti v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Arnold Kiss

Ak chceme efektívne pracovať s cieľovou skupinou žiakov narodených v 21. storočí, musíme pochopiť prostredie, v ktorom tieto deti vyrastajú a realitu, ktorú žijú. Iba tak sa nám podarí premostiť tzv. generačnú priepasť, ktorá nám v tom bráni. Nemôžeme očakávať, že metódy, ktoré fungovali počas posledného storočia, resp. počas posledných 50-tich rokov, budú fungovať rovnako efektívne aj dnes. Pedagógovia míňajú energiu, žiaci strácajú drahocenný čas a Slovensko konkurencieschopnosť oproti krajinám, kde je školstvo progresívne a prispôsobené dobe.

Dôležité je chrániť deti a povýšiť všetko ostatné nad tento záujem (Peter Lengyel)

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Peter Lengyel ‒ po štúdiu na Trnavskej univerzite začal pôsobiť ako jeden z prvých školských sociálnych pracovníkov v základnej škole na Slovensku, kde pôsobil desať rokov. Neskôr pracoval a publikoval v regionálnych médiách a odborných časopisoch. Externe vyučoval na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a na Trnavskej univerzite. Po odchode zo školstva začal v rámci súkromného sektora realizovať cestovateľské vzdelávacie programy pre školy, neskôr aj školenia a ďalšie aktivity pre učiteľov a žiakov, ktoré realizuje dodnes. V súčasnosti tiež pracuje ako koordinátor ochrany detí pred násilím.

Manažment školy v praxi č. 7-8/2018

Kategória: Aktuality

V letnom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme problematike prevádzkovania telocviční v školách a školských zariadeniach, pokračujeme v informovaní o ochrane osobných údajov, pozrieme sa na psychosomatiku a psychologické aspekty telesných ochorení, ale aj na inovácie v školskom prostredí. Rozoberieme si vplyv konfliktu v rodine na správanie žiaka v škole, aj ako predchádzať neúspešnosti žiakov. Nechýbajú ani odpovede na otázky a prehľad dôležitých termínov pre manažment škôl a školských zariadení v septembri.

Manažment školy v praxi č. 6/2018

Kategória: Aktuality

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme ochrane osobných údajov, mediálnej výchove ako súčasti celoživotného vzdelávania učiteľov. Informácie o pripravenosti detí na školské vzdelávanie z pohľadu učiteliek 1. ročníka dopĺňame v pokračovaní príspevku. Rozobrali sme aj dôležité kompetencie pre generácie v 21. storočí a v rubrike Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka sa venujeme aj prejavom úzkosti v školskej praxi. 

Neurózy - ich prejavy a rozmanitosti u učiteľov a žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Neurózy predstavujú poruchy vyššej nervovej činnosti, ktoré sa prejavujú najrozmanitejšími problémami telesného a duševného rázu. Sú pociťované subjektívne a nevyplývajú z poškodenia orgánu. Sú prežívané veľmi bolestivo a vedú k funkčným poruchám. K príčinám neuróz patria rôzne podnety v psychickom svete jedinca (od najjednoduchších foriem interakcie v školskom prostredí medzi žiakmi aj pedagógmi až po najkomplikovanejšie životné situácie, ktoré prináša školská prax či multikauzálne opakujúce sa konflikty).

Manažment školy v praxi č. 2/2018

Kategória: Aktuality

Vo februrárovom čísle časopisu Manažent školy v praxi sme sa venovali povinnostiam mzdovej účtovníčky, komplexnosti v edukácii o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V téme Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka píšeme o poruchách osobnosti a pokračujeme v informovaní aj o devalvačných prejavoch žiaka na osobu učiteĺa. Odporúčame si prečítať informácie aj o spolupráci rady školy s riaditeľom školy.

Archív časopisov The Royal Society prístupný do 24. januára 2018

Kategória: Aktuality

Vydavateľstvo The Royal Society sprístupnilo celý archív časopisov od roku 1665 do 1996. Nájdete tu články vedeckých velikánov, ako sú Sir Christopher Wren, Benjamin Franklin, James Clerk Maxwell, Alan Turing, Kathleen Lonsdale, Stephen Hawking či Dorothy Hodgkins. Články sú dostupné do 24. 1. 2018.

Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka (1.)

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi 11/2017

Žijeme v uponáhľanom svete, enormne sa zvyšuje tlak spoločnosti na kvalitu práce učiteľa. Učiteľ vyžaduje od žiakov väčšie výkony, nakoľko zo svojich skúseností vie, že musí žiadať oveľa viac, aby dosiahol aspoň priemer. Rýchla doba, ktorej symbolmi sú nedostatok času, spánku, množstvo informácii, život na sociálnych sieťach, plytvanie energie na mnohých nepodstatných podnetoch, vedie k zdravotným komplikáciám, ktoré sa v konečnom dôsledku sformulujú do diagnóz. Tie sú predmetom následného liečenia nielen v rovine somatickej, ale aj psychologickej.

Téma: Zaradenie nepedagogických zamestnancov do platových tried

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi 

Nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení sa zaraďujú do platovej triedy v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

Manažment školy č.7-8/2017

Kategória: Aktuality

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme vybavovaniu sťažností v školách a školských zariadeniac, rozoberáme prípravu metodické dňa pedagogických zamestnancov. Ponúkneme návod zapojenia sa školy do projektu Erazmus+. Informujeme o prepojení formálneho a neformálneho vzdelávania a upozorňujeme na možnosť zriadenia žiackej školskej rady, ktorú priniesla nová legislatíva. Nechýba ani prehľad dôležitých termínov pre manažment škôl a školských zariadení. 

Výber z časopisu ročník 2013 - 2016

Kategória: Aktuality

Odomykáme výber článkov z nášho odborného časopisu Manažment školy v praxi, ročník 2013 až 2016, priamo na stránke časopisu, v jeho elektronickej verzii. Ponúkame návod, ako pripraviť komisionálnu skúšku z hlavného odborného predmetu. Poskytneme informácie o trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých. Venujeme sa téme prestíže učiteľského povolania a chybám, ktoré môžu byť dôležitým diagnostickým nástrojom pre učiteĺa. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk