Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

bezpečnosť

ÚVZ SR: Ako predchádzať úrazom detí

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Deti si úraz najčastejšie spôsobia pádom. Najohrozenejšou skupinou sú trinásť až pätnásťroční. Štatistiky potvrdzujú, že takmer polovica vážnych detských úrazov sa stáva v dome, v byte, alebo v ich okolí. 

Pravidlá cestovania s deťmi

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Deťom do dvoch rokov veku lekári neodporúčajú cestovať do exotických krajín predovšetkým pre riziko nákazy infekčnými ochoreniami. Hrozbou pre zdravie môže byť aj kontakt s exotickými mikroorganizmami, jedovatými živočíchmi, či parazitmi. 

Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov je  medzirezortnom pripomienkovaní. 

Vyhláška o bezpečnosti hračiek v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek. Ide o transpozíciu EÚ smerníc, medzné hodnoty migrácie z hračiek a častí hračiek pre olovo, osobitné limitné hodnoty pre chemické látky použité v hračkách (bisfenol A a fenol).

Manažment školy v praxi č. 2/2018

Kategória: Aktuality

Vo februrárovom čísle časopisu Manažent školy v praxi sme sa venovali povinnostiam mzdovej účtovníčky, komplexnosti v edukácii o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V téme Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka píšeme o poruchách osobnosti a pokračujeme v informovaní aj o devalvačných prejavoch žiaka na osobu učiteĺa. Odporúčame si prečítať informácie aj o spolupráci rady školy s riaditeľom školy.

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Kategória: Aktuality

Zúženie povinností zamestnávateľov pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vyšiel v Zbierke zákonov č. 289/2017 Z.z.

Začleňovanie BOZP do vzdelávania

Kategória: Aktuality

Začleňovanie – alebo zahrnutie – BOZP do vzdelávania znamená systematicky ho zahŕňať do vyučovacích hodín. V ideálnom prípade sa stane súčasťou každodenného života žiakov, rodičov a zamestnancov. Ak sa deti začnú učiť o bezpečnosti a ochrane zdravia tak, ako sa učia čítať a písať, stanú sa prirodzenou súčasťou ich práce, hier a života. Získajú správny postoj k bezpečnosti a ochrane zdravia, ktorý si so sebou ponesú počas celého pracovného života.

Vyhlásený víťaz filmovej ceny kampane Zdravé pracoviská 2016

Kategória: Aktuality

„Zwischen den Stühlen“  (v preklade „Byť učiteľom“ s anglickým titulom „To Be a Teacher“) v réžii Jakoba Schmidta z Nemecka je víťazom filmovej ceny kampane Zdravé pracoviská za rok 2016. Cena bola predstavená na DOK Leipzig , 59. medzinárodnom lipskom festivale dokumentárneho a animovaného filmu, ako najlepší film s tematikou súvisiacou s prácou. Filmy vykresľuje osudy troch značne odlišných postáv a opisuje ich napínavé putovanie vo svete vzdelávania. So zmyslom pre humor, s vážnym skrytým posolstvom o budúcnosti mladých ľudí a s veľmi verne vykreslenými postavami ponúka Jakob Schmidt divákovi možnosť prežívať ich ľudské osudy, ktoré nás dojmú a donútia k zamysleniu.

Prieskum pracovných podmienok pedagógov a ostatných zamestnancov - prieskum

Kategória: Aktuality

Prieskum je súčasťou riešenia výskumnej úlohy "Systémy riadenia a ich vplyv na manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - pracovný stres, rizikové správanie, pracovné podmienky a ich dopady na BOZP - II. etapa: Riadenie psychosociálnych rizikových faktorov zamestnancov pracujúcich v oblasti školstva", ktorú rieši Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Fajčenie v areáli školy a školských zariadení

Kategória: Aktuality

Na Národný inšpektorát práce sa obrátili zástupcovia jednej zo stredných odborných škôl s otázkou, týkajúcou sa fajčenia v areáli školy. Otázka sa týkala objasnenia, či je možné vyhradiť miesto na fajčenie pre zamestnancov v areáli školy (vo dvore), aby fajčiari, ktorí počas pracovnej doby nesmú opustiť pracovisko  a nesmú fajčiť v budove školy, mohli fajčiť na vyhradenom mieste a ak áno, či by toto miesto mohli využívať aj študenti, ktorí dovŕšili vek 18 rokov.

Desať pravidiel ako byť na internete v bezpečí

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Dnes si už nevieme náš život predstaviť bez internetu. Vďaka nemu je náš život jednoduchší a časovo menej náročný. Avšak netreba zabúdať na nástrahy kriminality páchanej prostredníctvom internetu. Ponúkame desatoro zásad, ako sa nestať obeťou a minimalizovať  riziko.

25. máj - medzinárodný deň nezvestných detí

Kategória: Aktuality

Čo robiť v prípade obáv,  že sa dieťa stratilo

V prvom rade je potrebné preveriť všetkých rodinných príslušníkov, kamarátov, spolužiakov a prehľadať všetky miesta, kde by sa dieťa mohlo nachádzať. Ak je toto pátranie neúspešné, treba zistiť, čo všetko si dieťa mohlo zobrať so sebou, spomenúť si, čo presne malo na sebe oblečené a nájsť jeho najaktuálnejšiu fotografiu. Nezvestnosť oznámte na najbližšom útvare Policajného zboru. 

Témy 12. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality

V 12. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme vybavovaniu petícií v školách a školských zariadeniach, aktuálnym problémom komunikácie v školskom prostredí, vrátane komunikácie školy s rodičmi žiakov, upozorníme na BOZP pri praktickom vyučovaní a pri príprave na povolanie. Predstavíme Vedeckú noc 2015 v Základnej škole v Klátovej Novej Vsi. Z osobností si pripomenieme jedného zo zakladateľov modernej pedagogickej vedy Juraja Čečetku, rozoberieme informačnú gramotnosť v školstve a nevynecháme dôležité termíny pre riadenie činnosti škôl a odpovede odborníkov na vaše otázky. 

Školy potrebujú rýchlejšie pripojenie na internet a bezpečnejšie spojenie s dátovým centrom

Kategória: Aktuality

Základné a stredné školy, ale aj materské školy by mali dostať takmer 10x rýchlejšie pripojenie na internet. Aj toto je v pláne v rámci nového projektu EDUNET, ktorý pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci neho by chcelo zabezpečiť školám virtuálnu privátnu sieť, cez ktorú by boli školy prepojené aj s dátovým centrom rezortu. Na takejto sieťovej architektúre fungujú napríklad banky, ktoré pracujú s citlivými údajmi.

Témy prázdninového čísla Manažmentu školy v praxi 7 - 8/2015

Kategória: Aktuality

V prázdninovom čísle časopisu sa venujeme plánovaniu školských výletov a exkurzií, vytváraniu systému včasného varovania pred krízou vo vzťahoch v prostredí školy. Zodpovieme otázky tvorby sociálneho fondu v školách a školských zariadeniach. Rozoberáme školskú zrelosť dieťaťa, poruchy správania. V príspevku pre gymnáziá sa venujeme zmenám v štátnom vzdelávacom programe. Nevynecháme ani históriu školstva, kde oboznamujeme so životom a tvorbou humanistického pedagóga Leonarda Stöckela.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk