Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

asistent učiteľa

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstva prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy.

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Aktuality

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstva prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy.

Zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Aktuality

V máji 2019 sa uskutoční zber údajov o asistentoch učiteľa prostredníctvom webovej aplikácie „Zber údajov o asistentoch učiteľa“. Údaje budú slúžiť pre pridelenie finančných prostriedkov na asistentov učiteľa od septembra 2019 pre školský rok 2019/2020.

Zastupovanie asistenta učiteľa a práca nadčas

Kategória: Aktuality

Môže pedagogický asistent zastupovať v triede za učiteľa primárneho vzdelávania alebo nižšieho sekundárneho vzdelávania a uvedené zastupovanie mať zohľadnené ako prácu nadčas?

Manažment školy v praxi č. 2/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V novom čísle časopise Manažment školy v praxi sa venujeme procesu individuálnej integrácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, problémovému a rizikovému správaniu žiakov,  efektívnej komunikácii v multikultúrnom prostredí. Rozobrali sme šikanovanie a ochranu pred rovesníckym násilím, ponúkame odporúčania v oblasti poskytovania cestovných náhrad zamestnancom školstva.   

Finančné príspevky na osobné náklady na asistentov učiteľa

Kategória: Aktuality

Od 1. januára 2019 poskytuje ministerstvo v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu finančné prostriedky na 2 377,50  AU, t. j. vykrýva žiadosti škôl  na 40,7 %

Základné školy budú môcť opäť získať príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Nenávratný finančný príspevok na pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov budú môcť základné školy získať v rámci pripravovanej výzvy V základnej škole úspešnejší II.Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR ju vyhlási ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje s cieľom podporiť aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečenia rovnosti príležitostí žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Informácie k zberu údajov o asistentoch učiteľa 2018

Kategória: Aktuality

Financovanie asistentov učiteľa sa uskutočňuje podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Kompetencie asistentky učiteľa

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Vyberáme z časti Riadenie školy - personálny manažment

Aké sú kompetencie asistentky učiteľa? Má ukončené bakalárske štúdium v odbore vychovávateľstvo, to si doplnila dvojročným magisterským štúdiom v odbore sociálna práca. V minulých rokoch pôsobila v našej škole ako vychovávateľka v ŠKD, v tomto školskom roku nastúpila na pracovnú pozíciu asistent učiteľa. 

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním

Kategória: Aktuality

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstva prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy.

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním

Kategória: Aktuality

Ministerstvo prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja finančné prostriedky na osobné náklady AU v závislosti od možností štátneho rozpočtu. Na webovom sídle ministerstva školstva sú zverejnené finančné príspevky pre jednotlivé školy na osobné náklady asistentov učiteľa aj na obdobie 9. - 12. 2017 - aktualizované údaje 4. 7. 2017.

Návrh novely zákona č. 597/2003 Z.z. na zvýšenie počtu asistentov učiteľa, zavedenie tzv. pomocných vychovávateľov v parlamente neprešiel

Kategória: Aktuality

Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony neprešiel 1. čítaním v NR SR.

Návrh novely zákona o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení

Kategória: Aktuality

Zvýšenie počtu asistentov učiteľa, zavedenie tzv. pomocných vychovávateľov

3. marca bol do podateľne NR SR doručený návrh poslankyne Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom návrhu je rozšíriť možnosti individuálnej pomoci pre žiakov, prioritne v materských a základných školách, vrátane špeciálnych škôl, prostredníctvom osobných asistentov, pomocných vychovávateľov a školských sestier.

Asistent učiteľa a pedagogická realita

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Michal Gabarík

Vyberáme z časti Časopis - Manažment školy v praxi 5/2016

Asistent učiteľa nie je novým prvkom v pedagogickej praxi. Už niekoľko rokov sa s ním pomerne často stretávame nielen v špeciálnych školách, ale aj v školách bežného typu, v ktorých sú vzdelávaní žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. S narastajúcimi počtami týchto detí priamo úmerne stúpa aj potreba zamestnávania asistentov. Dotácia v zmysle ustanovenia ods. 2 § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je viazaná na odporúčanie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Spätná väzba klientov, učiteľov, ale aj riaditeľov škôl nám umožňuje identifikovať niekoľko kategórií ťažkostí, s ktorými sa v školách, kde majú asistenta učiteľa, stretávame.

Asistent učiteľa a pedagogická realita

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Michal Gabarík

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 5/2016

Asistent učiteľa nie je novým prvkom v pedagogickej praxi. Už niekoľko rokov sa s ním pomerne často stretávame nielen v špeciálnych školách, ale aj v školách bežného typu, v ktorých sú vzdelávaní žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. S narastajúcimi počtami týchto detí priamo úmerne stúpa aj potreba zamestnávania asistentov. Dotácia v zmysle ustanovenia ods. 2 § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je viazaná na odporúčanie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Spätná väzba klientov, učiteľov, ale aj riaditeľov škôl nám umožňuje identifikovať niekoľko kategórií ťažkostí, s ktorými sa v školách, kde majú asistenta učiteľa, stretávame.

Platy pre asistentov učiteľov a financovanie centier voľného času - minister diskutoval s riaditeľmi a odborármi v Košickom kraji

Kategória: Aktuality

Hovorilo sa aj o financovaní centier voľného času. Podľa ministra ide na CVČ veľká časť financií, vyčlenených na mimoškolské aktivity pre mládež. „Bude potrebné spraviť podrobný monitoring, ako chodia deti do CVČ, presne koľko krúžkov navštevujú, ako sú využívané kapacity zariadení CVČ," dodal minister.

Pripomienky k materiálom zo stretnutia školských organizácií s MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality

Sekcia materských škôl Slovenskej komory učiteľov zaslala MŠVVaŠ SR pripomienky k úlohe vyhodnotenia pilotnej fázy zavedenia inovovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ. Navrhuje vypustiť túto úlohu z dokumentu ako neopodstatnenú. Pripomienka sa týka aj úlohy v rámci prípravy NPRVV v problematike inkluzívneho vzdelávania, kde sa požaduje aj v MŠ zabezpečiť podmienky na integráciu detí so ŠVVP, poskytnúť pedagogických asistentov a garanciu odbornej podpory pre pedagógov a rodiny. 

Asistent učiteľa v praxi

Kategória: Aktuality

To je názov konferencie, ktorá sa uskutoční zajtra, 10. februára 2016, od 9:00 do 14:00 hod. v priestoroch Mestského úradu na Nám. obetí komunizmu 1 v Žiline za účasti štátnej tajomníčky ministerstva školstva Romany Kanovskej. Konferencia sa koná pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku Špeciálnej základnej školy J. Vojtaššáka 13 v Žiline.

Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Cieľom vydania metodického pokynu je zjednotenie postupu riaditeľov škôl, školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a okresných úradov v sídle kraja v zmysle platnej legislatívy, ktorý predchádza prideľovaniu finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Vzdelávanie pedagogických asistentov

Kategória: Aktuality

O problematike pedagogických asistentov, ich kvalifikácii a postavení diskutovala štátna tajomníčka ministerstva školstva Romana Kanovská. Za okrúhlym stolom s názvom „Ako skvalitniť systémové postavenie a kvalifikáciu pedagogických asistentov, ktorí vzdelávajú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia“ sa stretla s odborníkmi z akademickej aj profesijnej oblasti. S odbornou prípravou asistentov by mohli výrazne pomôcť pedagogické lýceá, ktoré momentálne ministerstvo školstva experimentálne overuje.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk