Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ustanovenie rady školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Vyberáme z časti Riadenie školy

Vo vyhláške je uvedené, že zriaďovateľ ustanoví orgány školskej samosprávy na ďalšie funkčné obdobie najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy. Znamená to, že napr. ak predchádzajúca rada školy končí 12. 11. 2019, tak nová rada školy je ustanovená 12. 11. 2019? Neprekrývajú sa tu funkčné obdobia rady školy? Ustanovenie rady školy znamená jej zriadenie podpísaním zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia zriaďovateľom?

Odpoveď:

Vyhláška č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v § 1 ods. 2 ustanovuje, že voľby členov rady z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia a žiakov príslušných stredných škôl zabezpečí riaditeľ najneskôr v „termíne skončenia funkčného obdobia rady školy“.

Právny predpis neustanovuje, že nová rada školy má byť v tomto období „ustanovená“. Majú byť zabezpečené len voľby za každú skupinu členov tak, aby na základe nich riaditeľ školy alebo školského zariadenia mohol pozvať zvolených kandidátov na ustanovujúce zasadnutie rady školy. Na toto zasadnutie prizve tiež členov, ktorých deleguje zriaďovateľ.

Na ustanovujúcom zasadnutí si členovia zvolia svojho predsedu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy. Ustanovujúce zasadnutie prebieha v súlade s § 5 vyhlášky č. 291/2004 Z. z. Riaditeľ zabezpečí zapísanie zápisnice, ku ktorej priloží prezenčné listiny a všetku dokumentáciu z volieb za pedagogických a nepedagogických zamestnancov a rodičov. Zápisnicu podpisuje novozvolený predseda rady školy, ktorý ju do troch dní od ustanovujúceho zasadnutia doručí zriaďovateľovi (nezabudnúť v zápisnici uvádzať dátumy). Rada školy je zriadená až dňom podpísania zápisnice zriaďovateľom. Nová rada školy sa môže zriadiť najskôr prvý deň po skončení funkčného obdobia predchádzajúcej rady školy. To znamená, že ak funkčné obdobie rady školy končí 12. 11. 2019, do tohto dňa by mali prebehnúť voľby, delegovanie za zriaďovateľa, ustanovujúce zasadnutie a doručenie zápisnice, aby zriaďovateľ mohol zápisnicu podpísať s dátumom nasledujúcom po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúcej rady školy.

26. 8. 2019


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk