Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Určovanie počtov žiakov gymnázií s osemročným štúdiom - návrh doručený do parlamentu

Kategória: Aktuality

Návrh poslancov NR SR E. Solíkovej, Š. Zelníka, T. Bernaťáka a J. Pašku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 596/2003 Z. z., ktorý sa týka určovania počtov žiakov gymnázií s osemročným štúdiom na základe objektívne merateľných kritérií, ako aj zmeny súčasnej úpravy experimentálneho overovania.

Navrhuje sa ustanoviť zákonom limit počtu prijímaných žiakov prvých ročníkov na celoslovenskej úrovni a následne možnosť, aby ministerstvo na základe údajov svojich informačných systémov určilo záväzný počet žiakov, ktorých bude možné prijať do prvého ročníka v rámci kraja s prihliadnutím na záujem o osemročné štúdium v rámci každého kraja. OÚ v sídle kraja sa zachová kompetencia zisťovať v rámci návrhu rozpisu tohto záväzného počtu žiakov plnenie kritérií jednotlivých gymnázií, na základe ktorých ministerstvo zverejní záväzný počet žiakov, ktorých možno prijať do jednotlivých gymnázií s osemročným štúdiom. 

Navrhuje sa tiež upustiť od určovania počtu tried prvého ročníka z dôvodu, že zriaďovatelia požadujú často minimálne počty žiakov. Navrhovaná úprava nebráni zriaďovateľom gymnázií poskytovať výchovu a vzdelávanie v osemročnom štúdiu, avšak vzdelávanie a výchova žiakov prijatých nad limit určený ministerstvom budú zriaďovatelia musieť financovať z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu.

Návrh mení súčasnú úpravu experimentálneho overovania. Mala by byť chápaná ako odborná úloha, ktorú ministerstvo školstva rieši s príslušnými priamo riadenými organizáciami, vysokými školami a inými odbornými inštitúciami a ktorej obsah, priebeh a hodnotenie nemá byť ovplyvňované záujmom konkrétnej fyzickej osoby alebo právnickej osoby poskytujúcej výchovu a vzdelávanie na jeho výsledku, čomu sa ani v režime osobitného druhu správneho konania nedá zabrániť.

Legislatívny proces v NR SR

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov