Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Triedne aktivity ku koncu školského roka

Kategória: Aktuality Autor/i: archív Didaktiky

Vyberáme z archívu časopisu Didaktika

Blíži sa koniec školského roka a čas, kedy v triedach máme priestor posilňovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi prostredníctvom hier a zážitkového učenia. V článku prinášame príklady takýchto hier a aktivít, ktoré utužia vzťahy a posilnia spoluprácu. Pod textom v časti Súvisiace formuláre a dokumenty sa nachádzajú podklady na vytlačenie. 

Posilnenie sebauvedomenia a sebapoznania

Mgr. Soňa Koreňová

Aktivity zamerané na sebapoznanie jednotlivcov, ich talentov, záujmov a motivácií môžu byť výborným pomocníkom v diverzných kolektívoch škôl. Podľa Queensborough Community College brať na vedomie rozmanitosťznamená porozumieť, že každý jedinec je výnimočný a od iných sa odlišuje na základe individuálnych rozdielov. V praxi sa osvedčilo pedagógom pátrať po týchto jedinečných rozdieloch v bezpečnom a pozitívnom prostredí. Získané poznatky treba v prvom rade akceptovať. Jedinečné vlastnosti žiakov možno využívať v prospech skupiny s cieľom prekonať krízu, či dosiahnuť jej maximálny potenciál (viac tu: https://www.qcc.cuny.edu/diversity/definition.html).

Metóda TIM COACHING TOOL

TIM je nástroj na poznanie talentov (T), záujmov (I) a motivácií (M), vďaka ktorému možno poznať a plánovať ďalšie smerovanie žiakov. Základom je mať na papieri pripravené tri veľké kruhy, do ktorých sa dá vpisovať.

Krok 1: Žiaci napíšu slovo alebo krátku vetu, v čom sa cítia talentovaní (do kruhu „Talent“), o čo sa zaujímajú („Záujmy“), čo ich motivuje („Motivácie“).

Pomocné otázky:

 • TalentV čom si dobrý v škole a mimo nej? Čo si myslia ďalší ľudia o tom, v čom si dobrý? Ako by popísala tvoja rodina alebo kamarát tvoje silné stránky a schopnosti?
 • ZáujmyAké oblasti ťa zaujímajú? Čo ťa vie nabiť energiou? Čím rád tráviš čas? Ak je to prepínanie televízie, čo by ťa od toho odtiahlo?
 • MotivácieČo ťa motivuje robiť veci? Aké problémy by si chcel vyriešiť alebo odstrániť v tvojom okolí, príp. na svete? Čím by si sa chcel presláviť, že si vyriešil? 

Zmyslom aktivity je nájsť také veci a témy, ktoré sa prekrývajú, resp. máme pohnútky zaradiť ich do viacerých kruhov. Napr. keď je žiak schopný v pomáhaní druhým (talent), tiež ho to baví (záujem), ešte tým chce aj zmeniť to, že iní ľudia sa majú horšie na svete ako on (motivácia).

Krok 2: Spoločne so žiakmi sa pozrime na to, čo im vyšlo v prienikoch. Samostatne alebo vo dvojiciach skúsme navrhnúť aspoň 3 možné chodníčky, ktorými by sa ďalej mohol uberať (napr. štúdium sociálnej akadémie – učiteľstva, gymnázia a potom vysoká škola sociálna práca a pod.). Odporúčame vytvoriť si zoznam k obrázku, smelo aj s takými možnosťami, ktoré žiaka zatiaľ nelákajú (neskôr sa to vyselektuje).

Krok 3: Zreflektujme, či to, čo žiakom vyšlo, korešponduje s tým, o čom doteraz sníval – možno diskutovať aj v dvojiciach/trojiciach/menších skupinách.

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/aktivity-zamerane-na-posilnenie-sebauvedomenia-a-sebapoznania.m-1171.html, redakčné krátené

Triedne aktivity

Mgr. Adrián Hudák

V príspevku predstavíme aktivity pre triedne kolektívy zamerané na využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov. Pod pojmom „mediácia“ si možno predstaviť most, ktorý spája dva body, ktoré delí prekážka. Každý most je z rôzneho materiálu a je postavený rôznou technológiou. Záujmom učiteľa by malo byť spájanie žiakov, skúšanie nového materiálu a novej techniky. 

Hra: Mission Impossible

 • Cieľ: Povzbudiť a podporiť kooperatívne správanie sa medzi žiakmi, zabaviť sa, mať príjemný spoločný zážitok.
 • Cieľová skupina: Po modifikácii je aktivita vhodná pre akúkoľvek vekovú skupinu.
 • Forma: triednická hodina.
 • Metódy: zážitkové učenie, hra, rolová hra, kooperatívna výučba.
 • Pomôcky: zoznam úloh; pomôcky a predmety, ktoré žiaci majú v triede; triedny inventár a nábytok.
 • Čas: 45 minút.
 • Príloha: zoznam úloh Mission Imposible“.

Zadanie:

 1. Urobte z dvadsiatich papúč srdiečko, odfotografujte ho a vložte ako status na sociálnu sieť školy alebo triedy, príp. po vytlačení fotografiu pripnite na nástenku a pod.
 2. Do každého rohu na seba naskladajte päť stoličiek.
 3. Oblečte 30 kusov oblečenia na spolužiaka.
 4. Zostavte adresár všetkých žiakov.
 5. Urobte 200 kľukov.
 6. Zozbierajte 15 predmetov na písmeno M.
 7. Odmerajte presné rozmery triedy.
 8. Zoraďte sa od najvyššieho po najnižšieho a spoločne prejdite 5 krokov vpred a 2 vzad.
 9. Napíšte slovo pes v 10 jazykoch a naučte sa toto slovo v piatich jazykoch naspamäť.
 10. Vytvorte drobný darček pre spolužiaka/spolužiačku.

Príklady ďalších zadaní: lepiacimi papierikmi oblepte celé okno; vypíšte fixu; poukladajte stoličky okolo steny v stohoch (kopách) po 5 kusov; zostavte adresár všetkých žiakov; lepiacimi papierikmi oblepte dve okná; urobte 5 postov na internet z aktivity a zverejnite ich na sociálnej sieti školy; urobte si spoločnú fotografiu, na ktorej je 5 rúk a 11 nôh vo vode; urobte reťaz z 20 balónov a jedného špagátu.

Reflexia: Žiakom sme vysvetlili, že hodina bude iná ako ostatné. Jednému zo žiakov sme odovzdali zoznam úloh. Od toho momentu už v triede ticho nebolo. Žiaci sa medzi sebou dohadovali, kto bude plniť ktorú úlohu. Kontrolovali sa navzájom. Automaticky si podelili úlohy a maximálne spolupracovali. Hluk v triede zosilňovalo prenášanie školského nábytku, počítanie klikov, učenie sa nových cudzojazyčných prekladov a pod. Na otázku: „Čo vás aktivita naučila?“, odpovedali, že „spolu toho dokážu viac“ (v rôznych slovných variáciách). Aktivitou sme sa inšpirovali vďaka organizácii digiQ (viac na  https://digiq.sk/).

Rolová hra: Triedny totem

 • Cieľ: Vytvoriť triedny totem, na ktorom bude odtlačok ruky rovnakej farby od každého žiaka triedy, vytvoriť symbol ukazujúci jednotu. Podporiť jednotu a rovnosť medzi žiakmi. Pomôcť integrácii žiakov.
 • Cieľová skupina: žiaci od 7 do 12 rokov.
 • Forma: triednická hodina.
 • Metódy: rolová hra, diskusia, dramatizácia, výtvarná tvorba.
 • Pomôcky: Vopred pripravené a vyrobené masky s gumičkou, totem, zmývateľná farba (na odtlačky rúk), farba na telo, elektronická sviečka, perkusie alebo perkusívna hudba.

Popis a postup aktivity: Skôr ako hodina začne, žiakom rozdáme vyrobené masky. Vyzveme ich, aby si masky nasadili a vysvetlíme im, že sa hráme na indiánsky kmeň. Našou úlohou je zložiť kmeňový sľub. V triede zatiahneme žalúzie a zapneme elektrickú sviečku. Do pozadia nám môžu hrať žiaci na bongu alebo na paličkách. Ak takéto možnosti nemáme, zapneme perkusívnu hudbu dostupnú online na youtube.

Hru možno inscenovať takto: „Žiaci triedy príma, váš kmeň stráca silu. Obnoví ju triedny totem! K tomu, aby fungoval, musíte všetci povedať kmeňový sľub. Sľub znie takto: Ja (povieš svoje meno) som príma (povieš názov triedy) a príma je ja (zase povieš svoje meno). Potom vložíte na totem pečať – otlačok vašej ruky. Všetci máme rovnakú farbu pečate, pretože všetci sme si rovní.“ Takýmto spôsobom sa žiaci postupne vystriedajú, povedia sľub a umiestnia svoj otlačok na totem. Pod otlačok napíšu svoje meno. Ceremóniu možno ukončiť slovami: „Sľub ste povedali, pečať na totem dali! Svoj triedny totem chráňte! Vy ste príma a príma ste Vy!“ Hru postupne ukončíme rozsvietením svetla a zastavením hudby. Žiaci si zložia masky a nasledovať bude reflexia.

Na reflexiu možno použiť obrázkové karty. Žiaci si vyberú 2 karty. Hlavnou úlohou v rámci reflexie bude vybrať si z ponuky kariet takú, ktorá odzrkadľuje vlastnosť, talent, ktorou by žiak vedel pozitívne podporiť svoj kmeň a jeho ostatných členov. Ďalšia karta, ktorú si žiaci vyberú, by mala odzrkadľovať to, čím by sa podľa nich mal kmeň stať. Po reflexii prebehne voľná diskusia o emóciách, ktoré žiaci prežívali počas aktivity. Spýtame sa, čo im aktivita dala, čo sa počas nej naučili a odovzdáme si aj vzájomnú spätnú väzbu.

Aktivita: Kvety - Kto som a čo mi pomáha

 • Cieľ: Precvičovanie sebareflexie, sebadôvery a vyjadrovanie vlastných pocitov.
 • Forma: triednická hodina.
 • Metódy: výtvarná práca, individuálna práca, sebareflexia, diskusia.
 • Pomôcky: papierové tanieriky, pomôcky na výtvarnú výchovu, písacie potreby.

Popis a postup aktivity: Hra nadväzuje na predchádzajúcu aktivitu. Žiaci si z papierových tanierikov doma vyrobia kvetiny. Do vnútorného kruhu papierového tanierika žiak napíše svoje pozitívne vlastnosti (jednoslovne alebo v krátkych vetách). Vnútorný kruh vymaľujú žltou farbou a žiak doň napíše aj svoje meno. Do vonkajšieho kruhu žiak napíše to, čo mu pomáha, aby sa v triede cítil dobre. Žiakom vysvetlíme, že lupene kvetu si vymaľujú podľa vlastnej fantázie. Odporúčame využiť vodové farby, pretože tie nie sú tak kontrastné. Na triednickej hodine hotové kvietky žiaci prezentujú pred triedou. Žiakov treba pri prezentovaní povzbudiť. Stačí, ak objasnia jednu silnú stránku osobnosti a dve veci, ktoré by im pomohli v tom, aby sa cítili v triede lepšie. Ak si žiak pamätá viac vecí, dáme mu trochu viac času porozprávať o nich. Žiak po odprezentovaní nainštaluje kvet k totemu. Odporúčame použiť na inštaláciu hrubý knôt alebo povraz, ktorý pripevníme v paralelných líniách v horizontálnom smere na nástenku. Na tento povraz štipcami pripevníme papierový tanierik – kvet. Stručnosť výpovedí žiakov počas prezentovania kvetov je úplne v poriadku, pretože spolužiaci sa vedia dočítať o ďalších veciach, ktoré spolužiak napísal, ale nespomenul ich počas prezentácie. Takto zároveň vytvoríme pomôcku, ktorá pomôže riešiť aj medziľudské vzťahy. Vďaka kvetom žiaci budú vedieť, ako podporiť spolužiaka, ktorý je smutný, cíti nesvoj a pod. Za inšpiráciu k vytvoreniu námetu tejto aktivity ďakujem kolegyni, Lenke Mihalicovej.

Aktivita: Tímové pero

 • Cieľ: Zábavným spôsobom precvičovať kooperáciu, psychomotorické schopnosti a komunikačné zručnosti.
 • Forma: triednická hodina.
 • Metódy: skupinová práca, kooperatívne vyučovanie, práca s jemnou motorikou, koordinovaná spolupráca.
 • Pomôcky: fixky s hrubým hrotom, nylon, silné nite, výkresy, nožnice, lepiaca páska, odmeny pre skupiny.

Postup: Žiakov rozdelíme do päť alebo šesť členných skupín (počet skupín sa odvíja od počtu žiakov v triede). Do skupín rozdáme 3 výkresy, nožnice, nylon, fixu. Žiakom vysvetlíme, že z nylonu majú odstrihnúť nite dĺžky ľudskej paže. Počet nití je rovnaký ako počet členov skupiny. Jeden koniec každej nite priviažeme do stredu fixky. Fixku oblepíme lepiacou páskou po obvode, aby sme prekryli uzlíky, pretože fixka by mohla vykĺznuť. Druhý koniec nite budú držať žiaci v ruke/rukách. Úlohou žiakov bude nite napnúť tak, aby bola fixka vo vzduchu. Potom budeme žiakom zadávať, čo majú spoločne fixkou kresliť na papier. Výkres bude položený na lavici a žiaci budú stáť okolo nej. Začneme geometrickými tvarmi na prvom papieri, písmenom na druhom papieri a slovom na treťom papieri. Prácu žiakov sledujeme a povzbudzujeme.

Aktivitu ukončíme reflexiou. Na reflexiu použijeme dataprojektor a počítač. Úlohou žiakov bude nahrať cez mobil do interaktívnej prezentácie obrázok, ktorý najlepšie vystihuje pocity, ktoré počas aktivity prežíval. Odporúčam Jamboard od Googlu (https://jamboard.google.com/). Žiaci na základe obrázka bližšie objasnia, čo zažili. Aktivitu ukončíme spoločným potleskom.

Triedny multivitamínový strom + včelí úľ

 • Predmet: Biológia.
 • Cieľ: Vytvorením učebnej pomôcky – multivitamínového stromu možno rozvíjať kooperatívne a komunikačné zručnosti, využiť výtvarnú činnosť na odbúranie stresu a napätia, učiť sa zaujímavo a efektívne.
 • Cieľová skupina: žiaci 6. triedy, žiaci triedy príma.
 • Forma: vyučovacia hodina biológie.
 • Metódy: syntéza a analýza, autodidaktika, skupinová a kooperatívna výučba, diskusná metóda, výtvarná činnosť.
 • Pomôcky: výkres, výtvarné pomôcky, učebnica biológie, internet, pc, smartphone.

Popis a postup aktivity: Aktivita začína individuálnou prácou. Žiakom zadáme domácu úlohu - zohnať si predlohu ich obľúbeného ovocia, ktoré budú kresliť. Pre zachovanie druhovej pestrosti možno žiakom navrhnúť, že druhé ovocie, ktoré budú kresliť, sa musí začínať na začiatočné písmeno ich mena alebo priezviska. Dovolené je kresliť z pamäte. Predlohy si žiaci donesú na najbližšiu hodinu, počas ktorej budú ovocie prekresľovať. Nakreslené podobizne ovocia vystrihnú a na zadnú stranu obrázka napíšu názov ovocia. Aktivita bude pokračovať skupinovou prácou, počas ktorej treba vytvoriť 6 skupín. Názvy skupín sú: malvice, kôstkovice, bobule, suché plody, kmeň, koruna. Z názvov skupín by malo byť jasné, že prvé 4 skupiny sa budú venovať tvorbe infografiky, príp. tvorbe vlastných definícií zadaných kategórií ovocia, ktoré budú objasňovať, na základe akých znakov triedime ovocie do skupín. Vytvorenú infografiku alebo definíciu napíšu veľkými písmenami na výkres. Zvyšné 2 skupiny vytvoria z farebných papierov hnedej a zelenej farby kmeň a korunu. Žiaci budú spolupracovať, vymýšľať definície a dotvárať spoločne multivitamínový strom.

Počas poslednej fázy bude pracovať celá trieda. Žiaci špendlíkmi umiestnia na nástenku kmeň, korunu, na kmeň svoje definície alebo infografiky a ovocie rôzneho druhu, na korunu stromu. Na korunu jednoducho pripevníme každé ovocie, ale aj plody bylín, alebo kríkov (jahoda, čučoriedka), ktoré tam nepatria. Od ďalšej vyučovacej hodiny môže strom slúžiť ako pomôcka pri frontálnom opakovaní, resp. pri individuálnom samovzdelávaní počas prestávky. Žiaci budú mať možnosť nazrieť pod ovocie upevnené špendlíkom, v prípade, že ho nevedia pomenovať, môžu si pomôcť definíciami na výkresoch tak, aby ovocie vedeli správne zaradiť do príslušnej skupiny.

Reflexia nastane po frontálnom opakovaní, prebehne formou diskusie a dôraz treba klásť na otázky, ktoré zisťujú, aké mali žiaci pocity počas práce, ako sa im pracovalo v skupinách, aké dojmy si žiaci odnášajú z hodiny a na to, čo sa počas hodiny naučili, resp. si zapamätali. Žiakov pochválime, príp. si so stromom urobíme pamätnú selfie. Vytvorili sme predsa spoločný triedny multivitamínový a originálny strom.

Obdobným spôsobom možno vytvoriť aj triedny včelí úľ. Podmienkou je kreslenie na žltý výkres čiernou fixkou. Vzniklo tak včelstvo, ktorých včely mali napr. hlavu anime postavičiek, tučné a guľaté detské včely, ale aj včely, ktoré sa veľmi podobali na reálnu predlohu. Opäť došlo k vytvoreniu spoločného výtvarného diela, o ktorom sme sa rozprávali. Potom sa možno porozprávať o zaujímavostiach zo sveta včiel, predstaviť si zaujímavé včelie produkty, ako napr. umývateľné obrúsky na desiatu zo včelieho vosku. Po vysvetlení učiva sme hodinu zakončili včelím tancom. Opakovali sme tanečné pohyby z voľne dostupného videa na YouTube - Just Dance 2016 - All About That Bass. Video sme premietali cez dataprojektor, hudba znela nahlas cez reproduktory.

   

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/triedne-aktivity-vyuzitie-komunikacie-s-prvkami-mediacnych-zrucnosti-v-skolskej-praxi-riesenia-konfliktov.m-1291.html

Osobná pohoda a kreatívne stratégie

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Je nepopierateľným faktom, že medzi najdôležitejšie faktory úspešného vývinu osobnosti patrí spoločenské prostredie, z ktorého jedinec pochádza a výchova, ktorú získava v rámci rodiny, školy a svojho okolia. Aké kvality by mal jedinec v sebe snúbiť, aby sa mohol úspešne etablovať v osobnom a pracovnom živote? Ako vychovávať a formovať jedinca, aby s radosťou navštevoval školu, tešil sa na rovesnícke interakcie, neprežíval frustrácie a depresie zo školského prostredia, neodchádzal z pracoviska znechutený z apatickosti, či z agresívneho správania svojich zverencov? 

Jedným z východísk ako vytvárať osobnú pohodu v školskom prostredí a zároveň dosahovať predpísané zvládanie učiva je kreatívna „well beingova“ stratégia, pri ktorej učiteľ aj žiak spoluvytvárajú pozitívnu interpersonálnu atmosféru. Učivo je interpretované a posilňované formou hry, ktorá bola imperatívom pedagogického prístupu už od čias J. Á. Komenského. Veľa zodpovedných učiteľov v snahe odovzdať žiakom čo najviac poznatkov a vedomostí dnes zisťuje, že na hrový prístup vo výučbe nie je čas. Preto na rozvoj inteligencie treba vo významnejšej miere poskytovať priestor pre kreativite myslenie a konanie, ktoré bude realizované v psychicky pozitívnom prostredí, pričom môže byť implementované v niekoľkých rovinách.

D. O. Hebb (2005) a mnohí ďalší autori v svojich výskumoch potvrdili, že dieťa prichádza na svet s istými intelektovými predpokladmi. Aby sa rozvíjali, potrebujú podnecujúce prostredie, predovšetkým prostredie sociálne, hlavne školu. Poukazujú na to, že termín inteligencie sa používa v dvoch významoch. Raz vo vzťahu k pôvodným (zdedeným) predpokladom a inokedy rovine vzťahu k sociálnym determinantom.

Problematikou tvorivého myslenia sa zaoberajú psychológovia najmä v súvislosti s modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Pojem tvorivosti v psychologickej literatúre má niekoľko dimenzií.

 • Najdlhšiu tradíciu má užšie chápanie tvorivosti, podľa ktorého tvorivosť predstavuje elitná aktivita (vlastnosť, schopnosť) určitých talentovaných jedincov (umelcov, vedcov, vynálezcov).
 • Širšie chápanie tvorivosti zahŕňa v sebe kreativitu širších más, hľadá tvorivé prvky v spoločenskej činnosti, v dennodennej aktivite, v práci vedúcich a organizátorov ľudskej činnosti a tiež v racionalizátorskom myslení všetkých jedincov.

Psychológovia prívlastkom „tvorivý – kreatívny“ označujú produkujúcu osobu a následne produkt, výtvor, ktorý spĺňa osobitné požiadavky, ako aj proces, ktorý k nemu vedie, a taktiež schopnosť vytvárania a ovplyvňovania istých priaznivých podmienok pre rozvoj tohto procesu.

Český autor J. Hlavsa (1981) pri definícii tvorivosti vychádza z kreativizačného procesu. Podľa neho tvorivosť znamená takú zmenu v subjekto-objektovom vzťahu, pri ktorej syntézou vonkajších vplyvov a vnútorných stavov človeka dochádza k alterácii subjektu a jeho intenzívnej a špeciálnej činnosti, vedúcej k tvorivým produktom, novým, progresívnym a komunikovateľným, čo spätne a dlhodobo formuje osobnosť jedinca. S touto definíciou možno súhlasiť preto, lebo je formulovaná a chápaná z pozície pedagogickej psychológie. Je v súlade s psychologickými problémami výchovy k tvorivosti a vychádza z L. S. Rubinštejna (1984), autora známej „teórie lomu“, podľa ktorej sa vonkajšie vplyvy lámu cez vnútorné podmienky subjektu.

Faktory tvorivosti

Medzi základné faktory tvorivosti J. P. Guilforda (2008) patria: fluencia, flexibilita, originalita, senzitivita, redefinovanie, elaborácia.

Fluencia je schopnosť rýchlo, ľahko a pohotovo vytvoriť čo najviac psychických produktov určitého druhu(slov, myšlienok, obrázkov, symbolov a pod.).Faktor fluencie má viac variácií. Slovná fluencia znamená, že učebný alebo rozvíjajúci materiál bude slovný.

Príklad:

 • Začiatky slov – žiakom zadáme úlohu, aby v časovom limite zapísali alebo povedali čo najviac slov, ktoré sa začínajú napr. na KA (možné odpovede: kalendár, kapor, kanapa).
 • Koniec slov ‒ napísať čo najviac slov (akéhokoľvek druhu), ktoré končia napr. na CA (možné odpovede: opica, udica, hadica, čapica).
 • Slovné jednotky ‒ napísať čo najviac slov, ktoré obsahujú písmeno napr. a, bez ohľadu, kde sa toto písmeno v slove nachádza.
 • Rýmy ‒ napísať (povedať) slová, ktoré sa s udaným slovom rýmujú, napr. chrániť (možné odpovede: brániť, stráviť, tráviť) atď.
 • Slabiky ‒ úlohou je napísať (povedať) čo najviac bezvýznamových dvojslabičných (alebo aj viacslabičných) slov. (Možné odpovede: peke, tene, oki, tamu, bana, nabo, kito, teto)

Figurálna fluencia – môže mať rôznu podobu, napr. v časovom limite (alebo aj za nestanovený čas) nakresliť čo najviac figúr tak, že sa môžu použiť len dané jednoduché čiary. Možné výsledky kresieb:

Príklad:

 Číselná fluencia dáva nespočetné množstvo možností pre zámerné rozvíjanie numerickej tvorivej schopnosti.

 Príklad:

Zostaviť čo najviac príkladov na:

 • sčítavanie, aby súčet bol 7 (možné odpovede: 7=4+3, 7=5+2, 7=1+6, 7=3+3+1, 7=4+1+2, atď.),
 • odčítavanie, aby rozdiel bol 5 (možné odpovede: 5=7-2, 5=9-4, 5=10-5, 5=6-1, 5=12-7, atď.).

Asociačná fluencia (asociačná pohotovosť) – ide o tvorenie synoným na podnetové slová.

Príklad:

 • Smelý (možné odpovede: odvážny, statočný, nebojácny, atď.);
 • Obydlie (možné odpovede: dom, chata, chalupa, atď.).

Ďalej môžeme žiadať, aby žiaci napísali (povedali) slová, ktoré sa k daným slovám pridružujú, napr.: mesto (možné odpovede: hlavné, okresné, krajské, hriešne, prekliate, atď.), strom (možné odpovede: listnatý, ihličnatý, košatý, vysoký, rodokmeňový, atď.).

V rámci rozvíjania schopností asociačnej fluencie môžeme úspešne použiť aj číselné asociácie (neobvyklé). Úlohou žiakov je napísať (povedať) slová, ktoré sa asociujú k podnetovému číslu. Napr. podnetové číslo je 4. (Možné odpovede: štvornásobný, štvorlístok, štvorkár (ako žiak), štvorzáprah, štvorčlenný, kvarteto, atď.)

Expesívna, vyjadrovacia fluencia ‒znamená schopnosť vymyslieť primerané slová na vyjadrenie súvislých myšlienkových celkov. Je to schopnosť vyjadriť myšlienku slovami.

Príklad:

Ide o tvorenie čo najviac myšlienkových celkov (viet) zo slov, ktorých počiatočné písmena sú dané, napr. za 2 minúty treba tvoriť vety:

 • M...u...j...d... (Možné odpovede: Maska utajila jeho dušu. Môj ujo jedáva datle. Máme úplne jedovatú Doru. Miro učí Joža derivácie. atď.).
 • Hádzaná je ako volejbal, pretože ... (Možné odpovede: je to hra, je to loptový šport, hráva sa aj v hale, aj na ihrisku, atď.)
 • Drôt je ... ako vlas (tenký), pretože ... .

Vyžaduje sa, aby žiaci za časový limit doplnili nekompletné vety tak, aby doplnenie vysvetlilo prirovnanie, ktoré sa uvádza v podnetovej časti vety.

Ideačná fluencia - znamená schopnosť rýchlo, pohotovo vytvárať nápady na danú tému)

Príklad:

Produkovať čo najviac nápadov v súvislosti s novou, neobvyklou situáciou (aj vymyslenou).

Za presne stanovený čas uviesť všetky možné dôsledky vymyslenej udalosti, kedy sa táto stala skutočnou. Čo by sa stalo, keby už ľudia nemuseli spať? (Možné odpovede: urobilo by sa viac práce, nábytkári by nemuseli vyrábať postele, nemuseli by sa vyrábať lieky na spanie, mamičky by deťom nemuseli rozprávať večerné rozprávky, bolo by treba viac elektriny a žiaroviek, atď.).

Uviesť čo najviac možných použití daného predmetu s tým, že sa daný predmet môže len čiastočne pretvoriť, rozmontovať, napr. fľaša (možné použitie: píšťalka, termofor, gong, valček na cesto, svietnik, stojan, dierkovač na halušky, atď.).

Využitie slov vo vetách, ktoré obsahujú štyri alebo viac daných slov. Čas na riešenie úloh sa stanovuje v minútach. Napr. Tieto štyri slová treba použiť pri konštruovaní čo najviac zmysluplných viet: práca, učenie, spokojnosť, život. (Možné odpovede: Učením sa žiaci pripravujú na prácu, aby ich život bol spokojný. Kto sa neučí a nepracuje, v živote nebude spokojný, atď.).

Flexibilita

Flexibilitapredstavuje schopnosť pružne vytvárať rôznorodé riešenie problémov a prekonať myšlienkovú zameranosť.

Príklad z praxe:

Pri otázke „Na čo iné by sme mohli použiť volejbalovú loptu?“, najflexibilnejšou odpoveďou bolo konštatovanie, že môžeme fingovať tehotenstvo a tak máme aspoň nejakú šancu, že nám uvoľnia miesto v hromadnom dopravnom prostriedku.

Originalita

Originalitu chápemeako schopnosť vytvárať bystré, dôvtipné, neobvyklé, nie bežné produkty, ktoré odhaľujú vzdialené súvislosti. Je to jeden z najzákladnejších faktorov tvorivosti, nakoľko sa vytvárajú originálne produkty pomocou originálneho tvorivého procesu riešenia. Ide nielen o originálny produkt, ale predovšetkým o originálne riešenie.

Príklady na zisťovanie úrovne originality:

Titulky k príbehom ‒ Úlohou je vymyslieť originálny názov kratučkých príbehov alebo poviedok. Napr.: V istej krajine žije chlapec, ktorý má tri roky a už vie čítať, počítať, hrať na klavíri. Dôvtipné (t. j. originálne) titulky sú napr.: Záhada pre vedcov, Nový Einstein, Nuda v škole, A hrať sa vie? a pod.

Vymýšľanie originálnych dôsledkov neobyčajných udalostí (testy dôsledkov). Tieto udalosti by mali mať čo najfantastickejšiu povahu, ako napr.: Čo by sa stalo, keby naraz ľudia získali schopnosť voľne prechádzať cez stenu?

Úlohy na zistenie originality sú podobné ako na zistenie úrovne ideačnej fluencie (pohotovosti) a istých druhov flexibility (pružnosti). Líšia sa však tým, že odpovede majú byť neobvyklé, dôvtipne vzdialené, asociované, majú transformovať pochopený príbeh a majú ukazovať zmenu pohľadu na informáciu, ktorú príbeh obsahuje.

Senzitivita

Senzitivita je citlivosť. Ide o schopnosť všimnúť si, postihnúť, postrehnúť problém tam, kde si to iní nevšimnú, nevidia.

Príklad:

Ako zlepšiť telefónny aparát? Senzitívna odpoveď spočíva v mnohých funkciách ktoré telefóny už majú v sebe nainštalované. Aké ďalšie pokroky zaznamenáme v aplikáciách ukážu  odpovede vašich žiakov.

Redefinovanie

Redefinovanie je reštrukturácia, znovuformulovanie. Ide o schopnosť zmeniť význam a použitie predmetov alebo ich častí novým spôsobom. Oslobodiť sa od zaužívaných spôsobov riešenia daného problému.V úlohách pre žiakov môže ísť o transformáciu účelu.

Príklady:

Máme päť predmetov (pravítko, sklená rúrka, palica, ceruzka, zapaľovač). S ktorým z týchto predmetov možno dať zvukový signál? Odpoveď: So sklenou rúrkou, ak jeden jej otvor uzavrieme a do druhého prázdneho budeme fúkať. Z dvojíc predmetov, ktoré sú iného druhu, treba pomocou ich spájania vytvoriť nový predmet. Napr. klinec, palica = zberač papiera.

Elaborácia

V tvorivosti ju vnímame ako schopnosť vypracovať detaily riešení s cieľom skompletizovať celok alebo plán. Napr. doplniť reťaz asociácií danú začiatočným a posledným slovom, nájsť skryté slová vo vete, odpovedať na zašifrované hádanky prostredníctvom vžitia sa do určitých povolaní.

Príklady:

Bol by z vás dobrý psychológ? V toku niekoľkých otázok zistite, ako žiaci reagujú na riešenie niektorých problémov, alebo odhadnú niektoré súvislosti, ktoré platia pre ľudské psyché: Čo si myslíte, čo ľudia prežívajú emotívnejšie:  stratu alebo víťazstvo? Učiteľ vysvetlí prečo stratu prežívame emotívnejšie.

Uviedli sme základné faktory tvorivých schopností. V tvorivom procese nie sú všetky rovnakej povahy a dôležitosti. Existuje celý rad ďalších, napr.:

 • všímavosť pri hľadaní problémov,
 • schopnosť skracovania myšlienkových operácií,
 • schopnosť prenosu (transferu) skúseností,
 • schopnosť vnímať celok (celostné vnímanie),
 • schopnosť spájať pojmy,
 • pohotovosť pamäti,
 • pružnosť myslenia,
 • schopnosť hodnotenia, odhadu a zhodnotenia situácie,
 • schopnosť integrovať a dezintegrovať,
 • schopnosť ľahko generalizovať myšlienky,
 • schopnosť predvídania,
 • plynulosť reči,
 • schopnosť pre dokončenie činnosti.

Kvalita školského života je veľmi ťažko uchopiteľný pojem, ktorým sa zaoberá mnoho autorov z rôznych vedeckých oblastí v svojich teoretických konceptoch. S nedostatočnou kvalitou školského života v rámci vyučovacieho procesu sa stretávame aj v psychoterapii ako s fenoménom, ktorý spôsobuje mnohé problémy, napr. odmietanie školskej dochádzky, stres, frustáciu, depresiu, agresiu v školskom prostredí. Prirodzene, práca pedagógov a psychológov profesionálne smeruje k tomu, aby školský život bol kvalitnejší, aby deti boli spokojnejšie doma, v rodine, ale aj v interpersonálnych školských väzbách. Nahliadli sme do studnice kreatívneho prístupu a tvorivých hier, ktoré môžu byť súčasťou mnohých hodín v rámci vyučovacieho procesu. Ich cieľom je vytváranie pozitívnych interakcií a dobrej pracovnej atmosféry. Tieto kroky zámerne vedú k „well beingu“ a prežívaniu subjektívnej pozitívnej atmosféry v triede.

Záver

Úspešná škola je tá, kde deti a učitelia sa tešia na spoločné stretnutia, kde absentuje napätie, stresová narkománia, strach, mobbing, bulling bossing, kde vládnu pozitívne vzťahy, kde je otvorenosť ku kreatívnym prístupom vo výučbe, kde je radosť a osobnostná pohoda z interakcií medzi vrstovníkmi a pracovníkmi školy. Subjektívna pohoda a subjektívna kvalita života je problematikou subjektívneho hodnotenia podmienok života a nemá vlastnosti biologického homeostatického systému, ale je založená na psychickom ekvilibriu. Koncept kvalita života sa rozvíja v kontexte sociálnych vied a medicíny; subjektívna pohoda „well-being“ predstavuje originálny psychologický koncept, ktorý pozostáva z dvoch komponentov: z emocionálno-afektívneho a kognitívno-evaluatívneho prvku. Tieto v sebe snúbia „spokojnosť“ s rozličnými špecifickými oblasťami života, ktoré sú pre vývin jedinca v školskom prostredí nesmierne dôležité.

/redakčne krátené/

Literatúra:

 1. Cummins, R.A. (2000). Objective and subjective quality of life: An interactive model. Social Indicators Research, pp.52.
 2. Ďurič, L. (1986) Psychológia tvorivosti- Základné problémy- Rozvoj škôl, Bratislava 1986 str. 55.
 3. Diener, E. Suh, E. (1997) Measuring quality of life: Economic, social, and subjective indicators. Social Indicatros Research, pp.189 – 216.
 4. Guilford, J.P. ( 2008) Natura intelig. czlowieka, Warszava, 2008.
 5. Hebb, D.O. (2005) Psychológia a inteligencia, Budapešt, Dorota Carne, 2005.
 6. Hlavsa, J. (1981) Psychologické problémy výchovy a tvorivosti, SPN 1981. BA
 7. Hnilicová, H. (2005) Kvalita života a její význam pro medicínu a zdravotnictví. In Payne, J. a kol. (Eds.): Kvalita života a zdraví. Praha: Triton.
 8. Krajňáková, E.(2014) Manažment školy v praxi 11/2014 Wolters Kluwer, str.11-16
 9. Rubinštejn, S.L. (1984) Základy obecné psychológie, Praha, 1984.
 10. Schumacher, J., Klaiberg, A. a Brähler, E. (2003). Diagnostik von Lebensqualität und Wohlbefinden – Eine Einführung. In J. Schumacher, A. Klaiberg und E. Brähler (Eds.), Band 2. Diagnostissche Verfahren zu Lebensqualität und Wohlbefinden. Göttingen: Hogrefe. Verlag für Psychologie,
 11. The WHOQOL-Group (1994). The development of the World Health Organization quality of life assessment instrument: The Whoqol. In J. Orley & W. Kuyen (Eds); Quality of life assessment: International perspectives (pp. 41-57) Berlin: Springer.

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/osobna-pohoda-well-being-a-kreativne-strategie-v-pedagogickej-praxi.m-229.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov