Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Kategória: Aktuality

Dodatok č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom na školský rok 2017/2018

V kapitole 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY sa za časť 1.2. vkladá časť 1.2a.

2a. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

  1. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017, T5-2017) sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
  2. Cieľom Testovania 5-2017 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2017 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2017 je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch.
  3. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl. 
  4. Informácie o Testovaní 5-2017 budú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Testovanie 5.

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zdroj: http://www.minedu.sk/data/att/12121.pdf

 

 

 

Súvisiace pracovné situácie:

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk