Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Témy 2. čísla časopisu Manažment školy v praxi 2016

Kategória: Aktuality

V 2. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme účtovníctvu a výkazníctvu v školách a školských zariadeniach, rodičovským združeniam ako dôležitým partnerom školy. Pozrieme sa na aktivizujúce metódy a zážitkové učenie v predprimárnom vzdelávaní, zodpovieme otázky k téme technicko-hospodárskych a prevádzkových zamestnancov škôl. V rubrike Problémy z praxe sa venujeme nebezpečným komunikačným praktikám mládeže. Nevynecháme ani dôležité termíny pre riadenie činnosti škôl. 

Dagmar Hrašková - Nebezpečné komunikačné praktiky mládeže

Ak sa dospievajúci stretnú s kyberšikanou, vo väčšine prípadov o tom nikomu nepovedia. Ak sa však niekomu zveria, tak je to najčastejšie kamarát (21,1 %), dospelému o incidente povedalo len 8,9 % mladých ľudí, a to 6,9 % z nich rodičovi a 2 % učiteľovi. Tieto fakty svedčia o tom, že kyberšikanovanie v jej začiatkoch je jednoduchšie zastaviť.

Viac na: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/nebezpecne-komunikacne-praktiky-mladeze.m-275.html

Terézia Hudecová - Aktivizujúce metódy a zážitkové učenie v predprimárnom vzdelávaní

Stavajme na aktuálnej úrovni vedomostí detí  a následne ju rozvíjajme. Používajme množstvo praktických pomôcok, rozličných hier. Snažme sa, aby boli aktivity rôznorodé, aby pre deti  nebola téma nudná. Prispôsobme aktivitám tému týždňa. Priebežne hodnoťme aktivitu detí, pre deti je spätná väzba pedagóga dôležitá. Počas aktivít, kde pôsobíme predovšetkým na emocionálnu stránku detí, ich nechajme slobodne vyjadriť názory a postoje. Nechajte zapracovať aj fantáziu, nech deti často kreslia, maľujú, a tým prejavia svoje pocity. Po ukončení aktivít deti opakovane diagnostikujme, aby sme vedeli posúdiť, či v danej téme napredujú.

Viac na: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/aktivizujuce-metody-a-zazitkove-ucenie-v-predprimarnom-vzdelavani.m-272.html

Ingrid Konečná Veverková - Účtovníctvo a výkazníctvo v školách a školských zariadeniach v roku 2016

Manažment škôl a školských zariadení by mal väčšiu pozornosť venovať novej legislatívnej úprave v oblasti finančného výkazníctva. Od 1.januára je účinné nové opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, ktorým sa zrušilo opatrenie Ministerstva financií SR z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31. Podľa tohto nového opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri finančných výkazoch predkladaných mesačne k 31. januáru 2016 a pri finančných výkazoch predkladaných štvrťročne k 31. marcu 2016.

Viac na: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/uctovnictvo-a-vykaznictvo-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-v-roku-2016.m-271.html

Dušana Bieleszová - Rodičovské združenie ako dôležitý partnr školy

Rodičia potrebujú mať jasné predstavy o kompetenciách rodičovského združenia. Nie vždy a nie všade to možno od rodičov očakávať okamžite. Mnohým chýba reálna skúsenosť s činnosťou občianskych združení, s aktívnym dorovoľníctvom. Potrebujú sa zorientovať v možnostiach spolupráce so školou. Ak nemajú byť rodičovské združenia iba formálnymi zoskupeniami, kde sa rodičia raz štvrťročne stretávajú v triedach, kde si vypočujú informácie o prospechu a správaní detí, môže sa aj vedenie školy stať iniciátorom vzdelávania rodičov v tomto smere. Všeobecné tvrdenia typu: „Rodičia, očakávame vašu spoluprácu, potrebujeme vašu pomoc“,sú na konkrétnu reakciu príliš zaväzujúce, ale na obsah málo zrozumiteľné.

Viac na: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/rodicovske-zdruzenie-ako-dolezity-partner-skoly.m-273.html

 

Alena Doušková, Ružena Čiliaková - Formatívne hodnotenie kompetencií žiakov v kontexte ISCED 1

Pri kriteriálnom hodnotení je dôležité používať zrozumiteľný jazyk pre žiaka. Hodnotenie je určené žiakovi, nemá slúžiť len ako diagnostický, resp. pozorovací hárok učiteľa. Na základe kriteriálneho hodnotenia žiakových kompetencií od učiteľa sa žiak učí hodnotiť seba, druhých, svet okolo. Kriteriálne hodnotenie v rukách žiaka je výborným nástrojom na rozvíjanie kompetencie hodnotiť vlastné prírodovedné kompetencie. Každý stupeň pri kriteriálnom hodnotení by mal byť preto účelne vymedzený, aby žiak dokázal určiť, akú mieru posudzovanej kvality možno k nemu priradiť.

Viac na: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/formativne-hodnotenie-kompetencii-ziakov-v-kontexte-isced-1-2.m-276.html

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk