Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Štátna školská inšpekcia informuje o výsledkoch svojej činnosti

Kategória: Aktuality

Celkovo 1 978 inšpekcií a 10 750 hospitácií vykonala Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2016/2017. Svoje zistenia spracovala do Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2016/2017.

ŠŠI vykonala tiež 421 inšpekcií zameraných na kontrolu odstránenia zistených nedostatkov a konštatovala, že riaditelia, ktorým bolo uložených 3 168 opatrení, prijali nápravu na úrovni 84,7 %. 

Materské školy

  • Pozitívne zistenia: podpora aktívneho pohybu rozmanitými spôsobmi, vedenie k samoobslužným činnostiam, vytváranie priaznivej atmosféry, podpora komunikovania, inšpirácia k získavaniu a uplatňovaniu skúseností.
  • Oblasti vyžadujúce zlepšenie: využívanie hry ako základného prostriedku výchovy a vzdelávania, uplatňovanie zážitkového učenia s dôrazom na experimentovanie a bádanie.

Základné školy

  • Pozitívne zistenia: využívanie disponibilných predmetov na profiláciu školy, zriaďovanie záujmových útvarov, zapojenie sa do projektu Teach for Slovakia.
  • Oblasti vyžadujúce zlepšienie: nedostatočné realizovanie výchovy a vzdelávania podľa ŠkVP, nedôsledné vykonávanie vnútornej kontrolnej činnosti zo strany vedenia školy, rezervy vo vytváraní podnetného a podporujúceho prostredia pre žiakov i pedagógov, problémy so zabezpečením odbornosti vyučovania (celkové zabezpečenie na úrovni 85,9 %, najväčšie problémy OBN -58,3 %, TECH - 46,7 % a INF/INV - 42 %). 

Stredné školy

  • Pozitívne zistenia: formujú hodnotové postoje, podporujú záujmy prostredníctvom školských i mimoškolských aktivít, prístup vedenia škôl k ďalšiemu vzdelávaniu pedagógov, dobrá spolupráca s právnickými i fyzickými osobami pri zabezpečovaní praktickej prípravy žiakov.
  • Oblasti vyžadujúce zlepšenie: nedostatočná podporu bádateľského a tvorivého prístupu žiakov, slabšie motivovanie žiakov k zodpovednosti za svoje vzdelanie i rezervy vo vytváraní účinných nástrojov na podporu žiakov menej úspešných vo vzdelávaní.

Stredné odborné školy vo väčšine prípadov zaistili priaznivé priestorové podmienky a vhodné vybavenie pre výučbu teoretických predmetov, až v polovici z nich však boli objavené problémy s materiálno-technických zabezpečením praktického vyučovania v škole.

Kontrola materiálno-technického a priestorového vybavenia základných umeleckých škôlpriestorové podmienky spĺňalo 74 % kontrolovaných pracovísk, materiálovo-technické vybavenie len 56 % pracovísk.

Postoj žiakov stredných škôl k menšinámsamotné vedomosti žiakov, ktoré získavajú v škole, majú menej významný vplyv na ich postoje než iné faktory, ako sú regionálna príslušnosť, postoj voči Európskej únii, pohlavie a uvedenie knihy ako zdroja informácií o dejinách a politike.

Bezpečnosť školského prostredia a riešenia negatívnych javov v správaní žiakovZo vzorky 4 018 žiakov ZŠ bol každý šiesty žiak viackrát šikanovaný a každý tretí žiak bol svedkom šikanovania. V prípade SŠ bolo v tejto veci oslovených 1 374 žiakov a z nich bol šikanovaný takmer každý štrnásty a rovnako tretina žiakov bola svedkom šikanovania. Inšpektori zistili, že školy sa len v minimálnej miere venovali preventívnym aktivitám rovesníckeho charakteru, ktoré majú v tejto oblasti veľký význam. Až tretina stredných škôl taktiež nevykonávala systematický monitoring prevencie a odhaľovania negatívnych javov v správaní svojich žiakov.

Zdroj a ďalšie informácie:


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov