Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Školská integrácia - výber z POP 2017/2018

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy

Riaditelia škôl v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečia personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky na vzdelávanie detí a žiakov v školskej integrácii v maximálnej miere, v závislosti na dostupných možnostiach. Nevyhnutné je personálne zabezpečenie poskytovania odborných činnostíškolským špeciálnym pedagógom a školským psychológom.

Odporúča sa neintegrovať v triede s deťmi/žiakmi s ťažkou stratou sluchu a nepočujúcimi, ktorí sa vzdelávajú v slovenskom posunkovom jazyku, ďalšie deti/žiakov, ktorí majú mentálne postihnutie, autizmus, narušenú komunikačnú schopnosť, bez ohľadu na to, či ide o deti/žiakov počujúce/nepočujúce/s ťažkou stratou sluchu.

Ak škola vzdeláva deti/žiakov s obmedzenou schopnosťou pohybu, riaditelia škôl v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečia, v závislosti na dostupných možnostiach, odstránenie stavebných bariér.

Odborná a metodická pomoc

Pre deti/žiakov so:

 • zdravotným znevýhodnením ‒ zabezpečuje školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie,
 • všeobecným intelektovým nadaním ‒ zabezpečuje aj VÚDPaP s vedomím poradenského zariadenia

Dokumentácia:

Riadenie a kontrola je v kompetencii OŠ OÚ v sídle kraja. Odborná a metodická pomoc školám, zariadeniam výchovného poradenstva a prevencie, metodikom OŠ OÚ poskytuje ŠPÚ.

Prijatie dieťa – školská integrácia

Podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnutie vydáva riaditeľ školy. Pri zmene formy vzdelávania počas školskej dochádzky  - riaditeľ školy ďalšie rozhodnutie nevydáva.

Vzdelávanie podľa IVP

Dieťa/žiak so ŠVVP v bežnej triede sa vzdeláva podľa IVP, len ak je to potrebné. IVP vypracúva triedny učiteľ v spolupráci s vyučujúcimi a odbornými zamestnancami školy a so zariadením výchovného poradenstva a prevencie. V prípade nadaných ‒ pomoc Detského centra VÚDPaP, s vedomím poradenského zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak evidovaný.

Hodnotenie žiaka

Žiak neopakuje ročník z predmetov, v ktorých majú na jeho neúspešnosť vplyv dôsledky jeho diagnózy.

Ak vplyv majú a výsledky sú neuspokojivé ‒ prehodnotenie a upravenie obsahu, resp. formy vzdelávania v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom.

Ak sa na prospechu podieľa viac faktorov ‒ žiak môžebyť hodnotený nedostatočne po odbornom posúdení a odporučení odbornými zamestnancami školy alebo poradenského zariadenia na základe komplexného hodnotenia žiaka učiteľom, ktorý daný predmet vyučuje, ktoré obsahuje: využité možnosti a spôsoby preverovania vedomostí žiaka v súlade s IVP a dôvody zlyhávania v danom predmete.

Autizmus a ďalšie pervazívne vývinové poruchy bez mentálneho postihnutia

Pri vypracúvaní IVP treba vychádzať zo vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie, schváleného ministerstvom školstva. Pedagogické postupy a prístup je nevyhnutné konzultovať s centrom špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré má žiaka vo svojej evidencii a dôsledne dbať na odporúčania psychológa a špeciálneho pedagóga.

Dieťa/žiak s mentálnym postihnutím

Pri vypracúvaní IVP treba vychádzať zo vzdelávacieho programu pre deti s mentálnym postihnutím pre predprimárne vzdelávanie a pre primárne vzdelávanie, ktorý je súčasťou ŠVP.

V predmetoch:

 • výchovno-estetického zamerania ‒ možno vzdelávať podľa obsahu vzdelávania žiakov bežnej triedy,
 • cudzí jazyk  ‒ môžu absolvovať s kladením primeraných nárokov,
 • pracovné vyučovanie ‒ môže sa vytvoriť skupina žiakov z rôznych ročníkov.

Zameranie kontrolnej činnosti 

 • Rešpektovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov.
 • Využívanie kompenzačných, učebných a špeciálnych učebných pomôcok vo výchovno-vzdelávacom procese.

Špecifické problémy s komunikáciou – symptomatické poruchy reči

Treba zabezpečiť:

 • adekvátnu logopedickú starostlivosť,
 • primeranú informovanosť učiteľov o problematike symptomatických porúch reči.

Triedne knihy a vysvedčenia

 • Pre žiakov v školskej integrácii sa nevedú samostatné triedne knihy.
 • Žiaci dostávajú rovnaké vysvedčenie ako ostatní žiaci.
 • Žiakov s autizmom a s mentálnym postihnutím možno hodnotiť aj vysvedčením formou slovného komentára.
 • Žiakovi, ktorý mal upravené učebné osnovy, sa táto skutočnosť uvádza v doložke vysvedčenia.
 • Žiak, ktorý vzhľadom na podstatnú redukciu učiva nesplnil štandardy VP pre nižšie stredné vzdelávanie nezíska vzdelanie poskytované ZŠ.

Špecifické a voliteľné predmety

Zriaďovatelia a riaditelia škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením v školskej integrácii, vytvárajú v rámci svojich možností podmienky na vyučovanie špecifických predmetov, napríklad:

 • rozvíjanie špecifických funkcií,
 • individuálna logopedická intervencia,
 • priestorová orientácia a
 • voliteľné predmety zamerané napríklad na rozvíjanie manuálnych zručností a návykov.

Odporúčanie:

Dodržiavať Usmernenie k prijímaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením do základnej školy. Využívať službu RoboBraille www.robobraille.org ‒ nevidiacich, slabozrakých, ľudí s dyslexiou, negramotných, môže byť však použitá aj na podporu štúdia a učenia pre ľudí bez postihnutia.

Zdrojhttp://www.minedu.sk/data/att/11847.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov