Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozhodnutia ministra - 4. 1., 5. 1., 8. 1., informácia - 14. 1., rozhodnutie - 26. 1.

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydal rozhodnutie. Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. 

26. 1. 2021

Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021

Termín na:

 • zverejnenie podmienok prijatia na štúdium na SŠ do 26. 2.,
 • doručenie prihlášky na SŠ do 8. 4. (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti ak ide o štúdijný/učebný odbor v prílohe č.1),
 • odoslanie prihlášok riaditeľom ZŠ na SŠ pre všetky odbory vzdelávania do 16. 4.,
 • na rozhodnutie riaditeľa SŠ o prijatí/neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímačiek a zverejnenie zoznamu do 20. 5.,
 • doručenie rozhodnutia riaditeľa SŠ o prijatí/neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímačiek zákonnému zástupcovi cez informačný systém, odoslaním naskenovaného tlačiva emailom/poštou/do elektronickej schránky do 20. 5.,
 • doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na SŠ do 25. 5. (potvrdenie cez informačný systém/odoslaním naskenovaného tlačiva emailom/poštou na adresu SŠ/do elektronickej schránky SŠ). Rozhodujúci je dátum doručenia SŠ. 

Ak sa na základe rozhodnutia ministra neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

Zdroj: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/

14. 1. 2021

Informácia - Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň

MŠVVaŠ SR predstavilo pred pár týždňami Covid automat, ktorý obsahoval informácie o úrovni epidemiologickej situácie, za akej by bol možný návrat žiakov k prezenčnej výučbe. Podľa súčasných nepriaznivých dát nemožno naplniť plán, podľa ktorého by sa niektoré ročníky mohli vrátiť do tried už od 18. januára 2021. Naďalej tak platí rozhodnutie ministra školstva z 8. 1. 2021.

Zdroj: https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/

8. 1. 2021

Rozhodnutie ministra z 8. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021

Zrušuje sa rozhodnutie č. 2021/9418:1-A1810 z 5. januára 2021. 

S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem:

 1. MŠ a špeciálnych MŠ pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ, ostatní dištančné vzdelávanie,
 2. ŠKD pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,
 3. školských internátov pre deti MŠ podľa písmena a),
 4. zariadení školského stravovania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ, pre deti MŠ podľa písmena a), ŠKD podľa písmena b),
 5. špeciálnych výchovných zariadení.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/18419.pdf

5. 1. 2021

Rozhodnutie ministra z 5. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021

S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem 

 1. MŠ a špeciálnych MŠ pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak tak prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;  riaditelia škôl, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách, zabezpečia pre deti, žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie,
 2. ŠKD pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak tak prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,
 3. školských internátov pre deti MŠ podľa písmena a),
 4. zariadení školského stravovania pre deti MŠ podľa písmena a),
 5. špeciálnych výchovných zariadení.  

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/rozhodnutie%20ministra%205.januara%202021.pdf

4. 1. 2021

Rozhodnutie ministra zo 4. 1. 2021

1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje

 • externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl a
 • externá časť maturitnej skúšky.

2. Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021. Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

3. Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční

 • v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským, matematika a maďarský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,
 • v riadnom termíne 10. júna 2021 a v náhradnom termíne 25. júna 2021 z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským, ukrajinský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským.

4. Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

 • do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
 • do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
 • do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a
 • do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

5. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

 • v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
 • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.  

6. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

 • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
 • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

7.  Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.

8. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

9. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

10. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Zdroj: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

4. 1. 2021

Informácia k maturitám, Testovaniu 5 a 9 a prijímacím pohovorom

Maturita - Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021 (termín upresníme do 31. marca). Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021. V prípade potreby môže prebiehať 2 týždne. Minister školstva vyzýva školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase učivo a začlenili ho do maturitnej skúšky v zúženom rozsahu.

Klasifikácia - Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. 3. 2021. Aby sme sa vyhli „naháňaniu známok.“ Ak je to treba, do tohto termínu je možné žiaka hodnotiť, známku zapísať do prvého polroka a uzavrieť konečnú známku.

Testovanie 5 sa ruší. Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 9. a 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna.

Prijímacie skúšky - Klasické prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája) a v druhom termíne 10. mája (podľa potreby aj 11. mája) 2021. Talentové prijímacie skúšky sa budú v prvom termíne konať 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne 12. mája (prípadne aj 13. a 14. mája) 2021.

Zdroj: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov