Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rezort školstva plánuje vyhlásiť vyzvanie pre národný projekt systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje, plánuje vyhlásiť vyzvanie pre národný projekt Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike. Jeho cieľom je zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

Počas trvania národného projektu sa postupne upravia existujúce mechanizmy, vytvoria jeho nové prvky, odskúšajú sa a zavedú do systému celoživotného vzdelávania tak, aby sa vytvorili možnosti na získavanie kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa aj mimo systému formálneho (školského) vzdelávania pre všetkých občanov SR. Prijímateľom národného projektu je Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) ako štátna rozpočtová organizácia, ktorá je priamo riadená ministerstvom školstva.

Zavedenie systému overovania kvalifikácií umožní, že jeho účastník nebude pri získaní novej kvalifikácie musieť viackrát absolvovať obsahovo sa prekrývajúci vzdelávací program, ale bude mať možnosť validácie, teda overenia, nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií bez ohľadu na to, kde a ako boli získané (či vo formálnom vzdelávaní alebo mimo neho). Systém overovania kvalifikácií, okrem iného, umožní po autorizovanom preskúšaní získať doklad o vzdelaní rovnocenný s dokladom z formálneho vzdelávania.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/16714-sk/narodne-projekty/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk