Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prieskum zneužívania návykových látok u detí a mládeže

Kategória: Aktuality

V rámci Programov a projektov Úradu verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na rok 2018 a na ďalšie roky sa v roku 2018 uskutoční prieskum zneužívania návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže na Slovensku. 

Cieľom je zistiť trendy v danej oblasti, porovnať výsledky štúdií s výsledkami štúdie vybraných európskych krajín, ktoré sa zrealizovali porovnateľnou metodikou. Prieskum je zameraný aj na oblasť závislostí, t.j. fajčenie, konzumáciu alkoholu, zneužívanie liekov a drog a pod.

Realizačným výstupom programu bude získanie výsledkov zneužívania návykových látok na základe realizácie opakovaných celoslovenských prieskumov na základných a stredných školách na Slovensku, spolupráca na príprave Národnej správy o drogách a jej poskytnutie RÚVZ v SR, sledovanie trendov zneužívania návykových látok u žiakov, študentov a učiteľov základných a stredných škôl, vytváranie intervenčných programov na školách, zameraných na prevenciu zneužívania návykových látok, vrátane zdravotnej výchovy v tejto oblasti (prednášky, letáky, plagáty, brožúry), vyškolenie rovesníckych skupín na pôsobenie medzi mládežou, spolupráca pri rozpracovaní systému monitoringu a vyhodnocovania niektorých kľúčových indikátorov drogovej problematiky, spracovanie podkladov pre Národnú správu o drogách a podpora Národného programu boja proti drogám.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.uvzsr.sk/docs/pap/PaP_UVZ_2018.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk