Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prezident podpísal novelu zákona o výchove a vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Novela zákona o výchove a vzdelávaní, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa týka vytvárania a používania elektronických podôb podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb významnej časti pedagogickej dokumentácie školy a školského zariadenia, ako aj zabezpečovania koordinácie termínov overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pri prijímaní uchádzačov na štúdium na stredných školách v dostatočnom časovom rámci.

Vedenie triednej knihy a pedagogickej dokumentácie v elektronickej podobe

§ 11 ods. 4: "Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia uvedená v odseku 3 písm. a) až k) sa vedie na tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva. Triedna kniha sa môže viesť aj v elektronickej forme. Triedna kniha vedená v elektronickej forme sa najneskôr na konci príslušného školského roka vytlačí v listinnej podobe, podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky školy alebo školského zariadenia."

je doplnený o vetu: 

„Pedagogickú dokumentáciu školy alebo školského zariadenia podľa odseku 3 písm. a) až e), j) a l) je možné viesť ako elektronické dokumenty, ktoré sú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka; vzory schvaľuje a zverejňuje ministerstvo školstva.“.

Spracovanie osobných údajov o deťoch a žiakoch, identifikácia zákonných zástupcov

§ 11 ods. 6 písm. a) (doplnený o 3. bod v novom znení) znie:

"Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje  a) o deťoch a žiakoch v rozsahu

  • 1. meno a priezvisko,
  • 2. dátum a miesto narodenia,
  • 3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu
  • 4. rodné číslo,
  • 5. štátna príslušnosť,
  • 6. národnosť,
  • 7. fyzického zdravia a duševného zdravia,
  • 8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky,"

§ 11 ods. 6 písmeno b) znie:

„b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu

  • meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,
  • adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.“

Ďalšia dokumentácia školy - elektronický dokument

§ 11 ods. 10 znie: 

"Ďalšia dokumentácia podľa odseku 9 písm. a) sa vedie podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva. Ďalšiu dokumentáciu podľa odseku 9 písm. b) môže príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie vydať ako elektronický dokument, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.“

Zápis dieťaťa - poskytnutie osobných údajov pred zápisom elektronickým podaním do elektronickej schránky

§ 20 odsek 4 znie:

„(4) Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b). Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť tieto osobné údaje pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy, alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.“

Zmena termínu na určenie overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania od 15. marca do 30. apríla

§ 66 ods. 5 znie:

"(5) Orgán miestnej štátnej správy v školstve zabezpečí, aby riaditelia stredných škôl v jeho územnej pôsobnosti určili na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania uchádzača termíny v čase od 15. marca do 30. apríla tak, aby sa termíny tohto overenia na jednotlivých stredných školách nezhodovali."

Novela obsahuje aj prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2018

Osemročné gymnázia v hlavnom meste SR - prechodné ustanovenie

㤠161ga

"Pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 určený počet žiakov prvého ročníka v gymnáziách s osemročným štúdiom v územnej pôsobnosti príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve, ktorého sídlom je hlavné mesto Slovenskej republiky, neprekročí 10 % z daného populačného ročníka; na počty žiakov, u ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sa pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 neuplatňuje žiadne percentuálne obmedzenie.“

Legislatívny proces v NR SR

Zdrojhttps://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk