Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prezident podpísal novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Kategória: Aktuality

Prezident podpísal novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá umožní ministerstvu plniť úlohy voči registru právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2018.

Vymenúvanie a odvolanie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia 

§ 3 je dopnený o bod 16:

„(16) Ak riaditeľ novozriadenej školy alebo novozriadeného školského zariadenia nebol vymenovaný, zriaďovateľ poverí pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia vedením školy alebo školského zariadenia do vymenovania riaditeľa podľa osobitného predpisu.“.

Výberové konanie

§ 5 ods. 15 je doplnený o druhú vetu znie:

"Riaditeľ rozhoduje o ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického alebo odborného zamestnanca. Úkony riaditeľa a účastníka konania sa v tomto konaní vykonávajú výlučne v listinnej podobe.“

Zriaďovacia listina školy a školského zariadenia

§ 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Zriaďovateľ v zriaďovacej listine a v dodatku k zriaďovacej listine uvádza údaje zhodne s údajmi uvedenými v právoplatnom rozhodnutí o zaradení do siete, právoplatnom rozhodnutí o zmene v sieti, právoplatnom rozhodnutí o vyradení zo siete, alebo v potvrdení podľa § 18 ods. 5.“.

 Centrálny register škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov

§ 23a ods. 1 je doplnený a znie: 

„Centrálny register škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov (ďalej len "centrálny register") je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo. Centrálny register je verejný, rodné číslo fyzickej osoby ako údaj zapísaný do centrálneho registra sa nezverejňuje.

§ 23a je v ods. 3 písm. h) doplnený o časť vety a ods 3 je doplnený o písm. k). Celý znie:

V podregistri škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk sa vedú tieto údaje:

 • a) názov a adresa školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska a identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,
 • b) identifikátor školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska pridelený správcom centrálneho registra,
 • c) výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk,
 • d) dátum zriadenia školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
 • e) dátum začatia činnosti školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
 • f) dátum vyradenia školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
 • g) školský obvod základnej školy alebo spoločný školský obvod základnej školy,
 • h) titul, meno, priezvisko, a rodné číslo, kontakt na účely komunikácie riaditeľa školy alebo školského zariadenia, alebo pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľ poveril vedením školy alebo školského zariadenia do vymenovania riaditeľa. 
 • i) webové sídlo školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska, ak ho má zriadené,
 • j) údaj o škole alebo školskom zariadení, či je alebo nie je právnickou osobou a kontakt školy alebo školského zariadenia na účely komunikácie,
 • k) dátum zrušenia školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska.

§ 23a ods. 4 písm. a) je doplnený a znie: 

"V podregistri zriaďovateľov sa vedú tieto údaje:

a) názov a sídlo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľom právnická osoba alebo titul, meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu, ak je zriaďovateľom fyzická osoba, a identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,"

 

§ 23a ods. 5 sje doplnený a znie: 

"(5) Údaje podľa odseku 3 písm. a) až c), e) a f) spracúva v podregistri škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk ministerstvo na základe právoplatného rozhodnutia o zaradení školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska do siete alebo pri zmenách v sieti."

V § 23a ods. 6 je doplnená veta:

"Údaje podľa odseku 3 písm. d), g), i) až k) spracúva v podregistri škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk zriaďovateľ najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k rozhodujúcej skutočnosti. Údaj podľa odseku 3 písm. h) spracúva zriaďovateľ v podregistri škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk bezodkladne."

§ 23a ods. 10 je dopnený a znie: 

"(10) Ak technické podmienky zriaďovateľa neumožňujú splnenie povinnosti podľa odsekov 6 a 8 spôsobom podľa odseku 9, splnenie povinnosti podľa odsekov 6 a 8 zabezpečí prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja. Zriaďovateľ najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k rozhodujúcej udalosti, oznámi údaje podľa odseku 3 písm. d), g, j) a k) a odseku 4 písm. c) príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely ich spracovania v centrálnom registri. Zriaďovateľ bezodkladne po rozhodujúcej udalosti oznámi údaje podľa odseku 3 písm. h) príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely ich spracovania v centrálnom registri."

Legislatívny proces v NR SR

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov