Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pobytové 5-dňové funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: CĎV UK

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave organizuje v dňoch 10. 6. – 14. 6. 2019 funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov.

Miestom organizovania 5-dňového vzdelávania je Školiace a kongresové stredisko CĎV UK Modra – Harmónia. Kontinuálne vzdelávanie sa bude realizovať formou prednášok, zážitkového vzdelávania, skupinového vzdelávania, riešení aplikačných úloh, prípadových štúdií a analýz dištančných úloh. Obsah vzdelávania tvorí sedem tematických celkov, ktoré sú zamerané na pozíciu vedúceho zamestnanca v organizácii, kultúru organizácie, vedenie tímu pri realizácii školského vzdelávacieho programu – pedagogické riadenie, leadership – personálne riadenie, právne poradenstvo, finančné poradenstvo, sebarozvoj vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca a evalváciu a autoevalváciau, hodnotenie organizácie, hodnotenie zamestnancov. Lektormi sú odborníci z oblasti zamerania vzdelávacieho programu spĺňajúci kvalifikačné a odborné predpoklady, vedúci pedagogickí zamestnanci a vedúci odborní zamestnanci z praxe.

Kontakt: PaedDr. Miroslav Števčík, miroslav.stevcik@cdv.uniba.sk, +421 50 11 77 27, +421 911 254 590.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2UE6MM1


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov