Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

OZPŠVaV na Slovensku - pripomienky k pripravovaným zmenám zákonov a žiadosť k verejnej diskusii

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pripomienkoval novely zákonov (zákon č. 138/2019 Z. z., 245/2008 Z. z., 61/2015 Z. z.).

23. 2. 2021

Pripravovaná zmena školského zákona

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada verejnú diskusiu k tak zásadným zmenám, ktoré sú načrtnuté v školskom zákone. Žiada verejnú odbornú diskusiu so všetkými aktérmi, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, najmä však z väčšinového – verejného školstva, ktorý tvorí hlavný prúd vzdelávania na Slovensku.

Zdroj a celé znenie textu: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/pripravovana-zmena-skolskeho-zakona.alej

9. 2. 2021 

Zákon č. 245/2008 Z. z. a 61/2015 Z. z. (20. 1. 2021)

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku podáva k predloženému návrhu novely zákona č. 245/2008 Z. z. zásadné pripomienky. 

Pripomienky 245/2008

Informuje aj o možnosti pripomienkovať zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.

Legislatívny proces:

Prípadné pripomienky OZPŠVaV na Slovenska očakáva v termíne do 3. 2. 2021 na email: miklus@ozpsav.sk

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozpsav.sk

1. 2. 2021

Zákon č. 138/2019 Z. z. 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku dáva do pozornosti na pripomienkovanie materiál "Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."

V návrhu zákona sa najmä:

 • ustanovuje možnosť zbaviť mlčanlivosti aj fyzickú osobu, ktorá už nevykonáva pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo pracovnú činnosť odborného zamestnanca a ide o skutočnosti, o ktorých sa dozvedela ako pedagogický zamestnanec alebo ako odborný zamestnanec,
 • ustanovuje, že pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca možno vykonávať len na základe pracovnoprávneho vzťahu, t. j. pracovný pomer alebo na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • vytvára nová kategória pedagogického zamestnanca, a to školský koordinátor digitálnych technológií,
 • ustanovuje, že za hodinu práce nadčas sa bude hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti považovať len vtedy, ak bude splnený základný úväzok,
 • spresňuje preukazovanie bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • mení činnosť pedagogického asistenta, rozširuje kompetencie školského špeciálneho pedagóga a niektorých odborných zamestnancov, reguluje výkon činnosti riaditeľa školy a školského zariadenia a rozširuje kompetencie školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní,
 • mení zabezpečovanie uvádzania začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo začínajúceho odborného zamestnanca,
 • ponecháva kariérovú pozíciu pedagogického zamestnanca zodpovedný vychovávateľ len v zariadeniach sociálnej pomoci,
 • zjednodušuje zaraďovanie do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií a umožňuje vykonávať atestácie aj pedagogickým asistentom,
 • rozširuje okruh atestačných organizácií a okruh poskytovateľov kvalifikačného vzdelávania, funkčného vzdelávania a špecializačného vzdelávania,
 • zjednodušuje organizovanie všetkých druhov vzdelávania v profesijnom rozvoji,
 • umožňuje absolvovať kvalifikačné, funkčné, špecializačné a inovačné vzdelávanie aj ďalším fyzickým osobám, na ktoré sa inak zákon nevzťahuje,
 • spresňuje spĺňanie podmienok odborného garanta a lektora kvalifikačného vzdelávania,
 • dopĺňa okruh poskytovateľov špecializačného vzdelávania a funkčného vzdelávania,
 • upresňuje podmienky financovania profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • rozširuje pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • ustanovuje možnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytnúť dotácie zamerané na podporu aktivít profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • zavádza katalóg schválených programov vzdelávania, vydaných oprávnení na organizovanie inovačného vzdelávania a vydaných oprávnení na organizovanie atestácií,
 • zjednodušuje uvádzanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • ustanovuje možnosť vzdelávať sa v inom než slovenskom jazyku,
 • mení rozsah zapisovaných údajov v Centrálnom registri pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení,
 • ustanovuje podmienky zriadenia, zloženie a činnosť školského podporného tímu,
 • zvyšuje príplatok za profesijný rozvoj za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia a inovačného vzdelávania,
 • mení podmienky ukončenia výkonu pracovnej činnosti z dôvodu veku,
 • dopĺňa možnosť vyplácať funkčný plat za prácu nadčas v období čerpania náhradného voľna,
 • umožňuje priznať osobný príplatok pre pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca za prácu vykonanú nad rámec pracovných povinností na obdobie, kedy sú tieto činnosti vykonávané.

Zdroj informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/561  

Prípadné pripomienky OZPVaŠ na Slovensku očakávav termíne do 15. 2. 2021 na email: miklus@ozpsav.sk 

Pripomienky zväzu: pripomienky 138/2019

Zdroj: https://www.ozpsav.sk/sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk