Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Osemročné gymnáziá sa budú posudzovať podľa objektívne merateľných kritérií

Kategória: Aktuality

Výsledky škôl a žiakov vo výchove a vzdelávaní  či predbežný záujem žiakov o štúdium na osemročnom gymnáziu budú tiež kritériami, podľa ktorých sa bude postupovať pri určovaní počtu žiakov 1. ročníka s osemročným vzdelávacím programom pre každý nasledujúci školský rok.

Počíta s tým návrh novely školského zákona z dielne poslancov SNS. V prípade jeho schválenia a nadobudnutia navrhovanej účinnosti od 1. 9. 2018 sa bude podľa nových pravidiel postupovať už v rámci prijímacieho konania pre nasledujúci školský rok 2019/2020.   

Minosterstvo v spolupráci s Inštitútom vzdelávacej politiky určí na základe vyššie uvedených kritérií koeficient pre jednotlivé kraje, ktorý sa bude násobiť zákonom ustanovenou 5 % kvótou. Ak bude záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu vyšší, ako je to napr. v prípade Bratislavského kraja, kvóta sa na základe určeného koeficientu zvýši nad spomínanú 5 % hranicu, čo sa premietne do počtu prijatých žiakov. Takýmto spôsobom sa zabezpečí optimálne rozdelenie pre všetky kraje – v tých, ktorých je dopyt vyšší, bude kvóta vyššia, pri krajoch s nižším záujmom bude kvóta nižšia.

Náklady na žiakov prijatých nad rámec nebudú  hradené zo štátneho rozpočtu, ale bude si ich musieť vykryť zriaďovateľ zo svojich vlastných zdrojov. To znamená, že v prípade štátnych i cirkevných škôl, v ktorých je bezplatné vzdelávanie garantované ústavou, nebude môcť škola vyberať školné od rodičov.

Konečné počty žiakov určí ministerstvo školstva a rozpošle okresným úradom v sídle kraja. Okresný úrad z dôvodu znalosti miestnych pomerov a regionálnych požiadaviek zanalyzuje požiadavky zriaďovateľov na počty žiakov na každom gymnáziu podľa kritérií taxatívne uvedených v návrhu zákona. Zároveň prerokuje navrhované počty žiakov každého gymnázia s jeho zriaďovateľom. Následne prerozdelí počty určené ministerstvom na príslušné gymnáziá, pričom ministerstvu školstva bude prináležať kompetencia schváliť, resp.  upraviť navrhované prerozdelenie.

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.minedu.sk/osemrocne-gymnazia-sa-budu-posudzovat-podla-objektivne-meratelnych-kriterii/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov