Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Opatrenia na zefektívnenie duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR predložilo na rokovanie vlády SR informatívny materiál Informácia o opatreniach na zefektívnenie systému riadenia Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Legislatívne opatrenia vychádzajú z prác na novele zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorého účinnosť sa plánuje na 1. 9. 2018. 

Aktivity projektu počítajú s vypracovaním modelu a metodiky tzv. Zamestnávateľského centra, ktoré má uľahčiť prístup malým a stredným podnikom, ale aj veľkým zamestnávateľom do SDV alebo ostatných foriem OVP. K tomu je potrebné vypracovať model, metodiku činnosti, organizácie a financovania zamestnávateľského centra, realizovať školenia pre inštruktorov, majstrov odbornej výchovy, učiteľov odborných predmetov, vypracovať model jednotných záverečných skúšok a majstrovskej skúšky.

Ďalším opatrením je propagácia a zvýšenie atraktivity SDV, kde sa navrhuje vytvoriť webový portál mojdual.sk, spracovať propagačné filmy o povolaniach v SDV, propagovať SDV na internete a na sociálnych sieťach, realizovať kampaň „Door-to-door“ a kampaň „Spoznaj svoje povolanie".

Treba uskutočniť verifikáciu potrieb trhu práce, plánov výkonov  a optimalizáciu sústavy odborov vzdelávania.  Vypracovať postup a metodiku pre určovanie najvyššieho počtu žiakov samosprávnym krajom pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory, analýzu optimalizácie študijných odborov v rámci skupiny 82 UMENIE A UMELECKO-REMESELNÁ ČINNOSŤ, analýzy a komparácie existujúcich odborov vzdelávania a vyhodnotenie ich zaradenia v sústave odborov vzdelávania s prepojením na trh práce, zhluky príbuzných študijných odborov a príbuzným učebných odborov a identifikácia jednotlivých študijných odborov a jednotlivých učebných odborov pre účely plánu výkonov SŠa optimalizácie sústavy odborov vzdelávania,  návrh novely vyhlášky č. 64/2015 Z. z.  o sústave odborov vzdelávania a o vecnej príslušnosti k odborom vzdelávania, návrh novely vyhlášky č. 65/2015 Z. z. o SŠ, návrh vyhlášky o určovaní najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka SŠ.

Ďalšou významnou oblasťou je kariérové poradenstvo. Treba  vypracovať model, metodiku činnosti, organizácie a financovania Dual Pointov a Centra orientácie, zabezpečiť služby národného projektu, ktoré obsahujú aj časť elektronizácie. Rovnako dôležité je zefektívnenie riadenia národného projektu.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27311


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov