Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odstránenie jazykovej bariéry - návrh zákona doručený do parlamentu

Kategória: Aktuality

Návrh poslankyne NR SR Zuzany Zimenovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. a týka sa možnosti realizácie výučby slovenského jazyka spôsobom odlišným od súčasných zaužívaných pedagogických postupov - odstránenie diskriminujúcej jazykovej bariéry, na ktorú vo vzdelávaní narážajú žiaci hovoriaci iným materinským jazykom bol doručený do NR SR.

Navrhuje sa vytvorenie špeciálneho vzdelávacieho programu výučby slovenského jazyka, v rámci ktorého by sa žiaci hovoriaci iným materinským jazykom naučili komunikovať v slovenčine efektívnejšie ako v súčasnosti. Program bude vytvorený ako súčasť ŠVP a bude využívaný podľa potrieb konkrétnych žiakov v školách.

V prípade žiakov, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, ale iný jazyk, napríklad rómske nárečie, ide o situáciu, v ktorej sú oproti spolužiakom, komunikujúcim v slovenskom jazyku od narodenia, znevýhodnení. V dôsledku toho sú ich vzdelávacie výsledky často podpriemerné a skutočný problém ich slabého výkonu v škole ostáva neodhalený. Nezriedka sa ich jazykový problém chybne diagnostikuje ako zaostávanie na mentálnej úrovni, často s fatálnymi následkami v podobe neoprávneného preradenia dieťaťa do špeciálnej školy.

Problém sa týka aj detí Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré sa po návrate na Slovensko včleňujú do nášho školského systému, pričom nedokážu spĺňať kritériá stanovené štátnym vzdelávacím programom. Okrem detí rodičov s príslušnosťou k registrovaným menšinám sa problém dotýka aj detí cudzincov z krajín Európskej únie i mimo nej, žijúcich na území Slovenskej republiky, ktorých počet sa z roka na rok zvyšuje.

Legislatívny proces v NR SR

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk