Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odborné vzdelávania a príprava – informácie pre zamestnávateľov a školy - aktualizácia 1. 1., 7. 1. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk, dualnysystem.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou vydáva informáciu pre odborné vzdelávanie a prípravu v školskom roku 2020/2021 v spolupráci so zamestnávateľmi.

Aktualizácia 7. 1. 2021

II. Praktické vyučovanie u zamestnávateľa

  1. V zmysle uznesenia vlády SR č. 1/2021 zo 6.1.2021 sa s účinnosťou od 11.1.2021 obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 11.1.2021 do 24.1.2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office.
  2. Vzhľadom na to, že žiak má počas praktického vyučovania práva a povinnosti zamestnanca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, obmedzenie slobody pohybu a pobytu sa nevzťahuje rovnako aj na cestu žiaka do a z miesta výkonu praktického vyučovania u zamestnávateľa, kde vykonáva žiak praktické vyučovanie v rámci svojej prípravy na povolanie.
  3. Zamestnávateľ v rámci nastavenia podmienok poskytovania praktického vyučovania v čase obmedzenia slobody pohybu a pobytu zhodnotí povahu pracovnej činnosti vykonávanej žiakmi na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa a rozhodne či túto pracovnú činnosť môžu žiaci vykonávať aj z domu formou dištančného praktického vyučovania. Ak nie je možné túto pracovnú činnosť vykonávať formou dištančného vzdelávania z domu, vydá zamestnávateľ rozhodnutie, v ktorom uvedie odbor vzdelávania, v ktorom žiaci nemôžu vykonávať praktické vyučovanie dištančnou formou z domu. Toto rozhodnutie môže členiť aj podľa ročníkov štúdia žiakov.
  4. Ak zamestnávateľ nevydal uvedené rozhodnutie, môže poskytovať praktické vyučovanie iba dištančnou formou a žiaci sa ho zúčastňujú z domu (obdoba vykonávania práce formou home office).
  5. Ak zamestnávateľ vydal rozhodnutie, že pracovnú činnosť v rámci výkonu praktického vyučovania žiaci nemôžu vykonávať dištančnou formou praktického vyučovania, zákaz slobody pohybu a pobytu na území Slovenskej republiky, okrem územného obvodu okresu Nitra, sa nevzťahuje na cestu žiakov do miesta výkonu praktického vyučovania u zamestnávateľa a späť.
  6. Ak zamestnávateľ vydal rozhodnutie, že pracovnú činnosť v rámci výkonu praktického vyučovania žiaci nemôžu vykonávať dištančnou formou praktického vyučovania, zákaz slobody pohybu a pobytu v územnom obvode okresu Nitra sa nevzťahuje na cestu žiakov do miesta výkonu praktického vyučovania u zamestnávateľa a späť, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom RTPCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak žiak prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace.
  7. Odporúča sa vydať každému žiakovi, ktorý bude vykonávať praktické vyučovanie u zamestnávateľa, potvrdenie zamestnávateľa o vydanom rozhodnutí, ktorým sa žiak preukáže pri kontrole dodržiavania zákazu vychádzania.
  8. Ak zamestnávateľ vydal rozhodnutie, že pracovnú činnosť v rámci výkonu praktického vyučovania žiaci nemôžu vykonávať dištančnou formou praktického vyučovania a plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka (ďalej iba „žiak“) zo subjektívnych dôvodov z obavy nákazy na ochorenie COVID-19 odmieta vykonávať praktické vyučovanie u zamestnávateľa, dohodne zamestávateľ so žiakom poskytovanie praktického vyučovania dištančnou formou tzn., že žiak sa ho zúčastňuje z domu (obdoba vykonávania práce formou home office) alebo náhradu takto zmeškaného praktického vyučovania cez školské prázdniny a to najneskôr do nástupu na študijné voľno týkajúce sa ukončovania štúdia žiaka.

Zdroj a celé znenie informácie: https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/01/Info-pre-OVP-v-sk-roku-2020-2021-aktualizacia-7.1.2021.pdf

Aktualizácia 1. 1. 2021

Cieľom je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu a konzervatórií, pracovísk praktického vyučovania a pracovísk zamestnávateľa po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa môžu líšiť od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Všetky ustanovenia tejto informácie, okrem tých, ktoré vychádzajú z platnej legislatívy, z uznesení vlády SR, z usmernení a rozhodnutí vydaných ministerstvom školstva a z usmernení, nariadení a iných pokynov, ktoré boli vydané v čase pandémie Covid 19 majú odporúčací charakter. Škola a zamestnávateľ ich budú realizovať podľa svojich možností a rozhodnutí.

V zmysle uznesenia vlády SR č. 808/2020 z 31.12.2020 sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1.1.2021 do 24.1.2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na cestu do miesta výkonu praktického vyučovania u zamestnávateľa žiakov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu cvičnej a produktívnej práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať praktické vyučovania dištančnou formou z domu. Zamestnávateľ vydá rozhodnutie, v ktorom uvedie odbor vzdelávania, v ktorom žiak nemôže vykonávať praktické vyučovanie dištančnou formou z domu. Toto rozhodnutie môže členiť aj podľa ročníka štúdia žiaka. Odporúča sa vydať každému žiakovi potvrdenie zamestnávateľa o vydanom rozhodnutí, ktorým sa žiak preukáže pri kontrole dodržiavania zákazu vychádzania. Ak zamestnávateľ nevydá uvedené rozhodnutie, môže poskytovať praktické vyučovanie iba distančnou formou.

Zdroj a ďalšie informácie: https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/01/Info-pre-OVP-v-sk-roku-2020-2021-aktualizacia-1.1.2021.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk