Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - školský mediátor

Kategória: Aktuality

Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k vytvoreniu kategórie odborného zamestnanca - školského mediátora, bol 28. septembra 2018 doručený do NR SR. 

Cieľom navrhovanej novely je zavedenie novej kategórie odborného zamestnanca - školského mediátora.

Hlavným účelom je posilniť zdravé prostredie a medziľudské vzťahy v školách a školských zariadeniach, aby sa tak predišlo napríklad pomerne často sa vyskytujúcej šikane. Školský mediátor má absolvovanú odbornú prípravu mediátora v rozsahu 200 hod. a získal osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Vďaka tomu je školský mediátor kvalifikovaným odborným zamestnancom na riešenie sporov vznikajúcich medzi účastníkmi vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach. Zároveň školský mediátor výrazne prispeje k zlepšeniu klímy v školách tým, že mediačnými zručnosťami dokáže eliminovať rôzne konflikty vzniknuté v školskom prostredí, odstraňovať príčiny sociálnopatologických javov a svojou odbornou činnosťou realizuje primárnu prevenciu zavádzaním rovesníckej mediácie do škôl. Podnetom na vypracovanie tohto návrhu zákona sú časté konflikty napríklad medzi učiteľmi a vedením školy alebo školského zariadenia (často ide až o šikanu), ale tiež rôzne druhy tzv. sociálno-patologických javov. Rovnako je podnetom správanie detí a žiakov škôl a školských zariadení, ktoré vo vzájomných vzťahoch medzi sebou prejavujú často neúctu, dokonca sa neraz prikláňajú až ku prejavom nenávisti, agresivity či násilia. Takto narušené vzťahy v školách a školských zariadeniach nevyhnutne ovplyvňujú vzdelávanie a výchovu detí a žiakov negatívnym spôsobom.

Legislatívny proces v NR SR

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov