Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave schválená NR SR

Kategória: Aktuality

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol schválený NR SR.

Novela sa týka odstránenia krátenia normatívu na praktické vyučovanie; odstránenia lehôt na podanie žiadosti o overenie spôsobilosti, nahradenia predloženia dokumentov čestnými vyhláseniami, ako aj odstránenia povinnosti podrobiť sa ďalšiemu overovaniu spôsobilosti pri navýšení počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Súťasťou novely je aj zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovania u iného zamestnávateľa, ktorý pôsobí v systéme duálneho vzdelávania; vypustenie vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov a tiež skrátenie lehoty na vypovedanie zmlúv. Novela umožňuje uzatvoriť učebnú zmluvu aj do 31. januára príslušného školského roka v taxatívne vymedzených prípadoch. Zavádza ďalej inštitút podnikovej školy aj novú pozíciu - hlavný inštruktor. Upravuje tiež kompetenciu samosprávnych krajov určovať pre stredné školy počet tried prvého ročníka pre prijímacie konanie na nasledujúci školský rok.

Legislatívny proces v NR SR

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov