Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení bola v NR SR schválená

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Novela zákona, ktorým sa mení zákon č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov bol v NR SR schválený v III. čítaní. 

Novela sa týka predĺženia prechodného ustanovenia, ktoré NR SR schválila v júni 2017 zákonom č. 182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z.  o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení. ZŠ môže od nadobudnutia účinnosti znenia § 107 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. septembra 2016 čerpať príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP v prípade, ak má v evidenčnom stave žiakov, ktorí boli zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie diagnostikovaní ako žiaci zo SZP. V dôsledku stále pretrvávajúcej situácie zariadení výchovného poradenstva a prevencie, ktoré nie sú kapacitne a odborne vybavené pre posúdenie všetkých žiakov zo SZP, sa predlžuje prechodné obdobie, v ktorom sa umožní poskytovanie príspevku aj na žiakov z domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Do uplynutia tohto prechodného obdobia je potrebné vyriešiť otázku vzťahu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov z domácností, ktorých členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predpokladá sa nastavenie adresnejšej finančnej podpory vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia zmenou definovania, identifikovania a financovania podpory vzdelávania takýchto žiakov s potrebami vo výchove a vzdelávaní, ale aj súvisiacimi s chudobou. 

Legislatívny proces v NR SR

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov