Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Novela zákona o e-Governmente

Kategória: Aktuality

27. 9. 2017 prezident SR podpísal zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Zjednotenie nástrojov, zjednodušenie služieb, mechanizmus kontroly

Cieľom predkladaného návrhu zákona je vykonať úpravy, ktorými sa majú najmä zjednotiť používané nástroje, zjednodušiť využívanie elektronických služieb a zaviesť mechanizmus kontroly dodržiavania povinností.

Medzi hlavné oblasti úpravy patrí:

  • zjednotené doručovanie v prípadoch, kedy elektronická schránka nie je aktivovaná,
  • zavedenie povinnosti používania centrálnej elektronickej podateľne,
  • zjednodušenie „podpisovania“ elektronických podaní,
  • zjednotenie spôsobu platby poplatkov a sprístupnenie platieb kartou,
  • zjednotenie spôsobu poskytovania elektronických služieb na rezortných portáloch a ústrednom portáli verejnej správy,
  • posilnenie budovania spoločných modulov a ich opakovaného využívania orgánmi verejnej moci,
  • inštitucionalizácia vládneho cloudu,
  • zriadenie centrálneho registra elektronických rozhodnutí,
  • úpravy v oblasti zaručenej konverzie a zavedenie sankcií za porušenie zákona.

Návrh zákona ďalej ustanovuje úpravy vo veciach autentifikácie, používania elektronických formulárov, elektronického doručovania a v nadväznosti na prechod kompetencií z Ministerstva financií Slovenskej republiky na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu aj úpravu pôsobnosti týchto orgánov.

Legislatívny proces v NR SR

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk